Zoek in de site...

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1. Vangnetbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet volledig voorziet, beslist het college voor promoties.

Artikel 8.2. Vaststelling en wijziging

  1. Dit reglement wordt vastgesteld door het college voor promoties.
  2. De voorzitter van het college voor promoties is bevoegd de nadere regels in de bijlagen bij dit reglement tussentijds aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 8.3. Verwijzing en bekendmaking

  1. Dit reglement kan worden aangehaald als het Promotiereglement Radboud Universiteit 2021.
  2. De secretaris van het college voor promoties zorgt voor een passende bekendmaking van dit reglement alsmede van eventuele tussentijdse wijzigingen.

Artikel 8.4. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2021 en treedt op dat moment in de plaats van het Promotiereglement Radboud Universiteit 2014 en van de bij dat reglement behorende richtlijnen.