Zoek in de site...

Bijlage II. Nadere regels vergoeding noodzakelijke kosten promotie

 1. De promovendus krijgt desgevraagd een tegemoetkoming van de noodzakelijke kosten voor de promotie. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd door de daartoe door de decaan aangewezen personeelslid van de graduate school.
 2. De tegemoetkoming is maximaal €2200,-. De tegemoetkoming is nooit hoger dan de door de promovendus gemaakte kosten.
 3. De tegemoetkoming dient te worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de kosten zijn gemaakt.
 4. Bij het verzoek tot vergoeding van de drukkosten dient te worden overlegd:
  - de factuur waaruit het bedrag van de drukkosten van het proefschrift blijkt;
  - een door of namens de secretaris van het college voor promoties ondertekende verklaring dat hij of zij het voorgeschreven aantal exemplaren van het proefschrift heeft ontvangen;
  - een door een UB-repository uitgegeven bevestiging dat de digitale versie van het proefschrift conform het promotiereglement is aangeleverd;
  - een ingevuld declaratieformulier. Het declaratieformulier is te vinden op: http://www.ru.nl/cif/cfa/formulieren/declaraties/ of een speciaal voor promovendi van het UMC beschikbaar declaratieformulier (PIL of PNIL formulier, te weten (Personeel In Loondienst of Personeel Niet In Loondienst) te verkrijgen bij het secretariaat van de afdeling van de promotor.