Zoek in de site...

Bijlage VII. Protocol promotiezitting en beraad

 1. Voordat het cortège de promotiezaal betreedt, staat de promovendus vóór het podium met de beide paranimfen naast zich.

 2. De leden van de promotiecommissie betreden de promotiezaal.

 3. Zodra de leden van de promotiecommissie hun plaatsen in de corona staande hebben ingenomen, neemt de promovendus plaats achter de katheder.

 4. De voorzitter van de promotiecommissie opent hierop de zitting met de woorden:
  Overeenkomstig de gebruiken aan deze universiteit open ik deze academische zitting met gebed: Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra, (Moge de genade van de Heilige Geest ons verstand en hart verlichten).

  Gaat u zitten.
  Ik heet u welkom bij de openbare verdediging van het proefschrift van…..
  Mijn naam is ….., en ik vervang vandaag de rector magnificus.

 5. Nadat de promotiecommissie is gaan zitten, zegt de rector:
  Ik geef het woord aan de promovendus.

 6. De promovendus spreekt hierop de volgende openingswoorden uit:
  Met toestemming van het college voor promoties wil ik ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit mijn proefschrift, getiteld ..............., in het openbaar verdedigen.

 7. Vervolgens geeft hij of zij een samenvatting van maximaal tien minuten van de inhoud van zijn proefschrift. Hij of zij sluit de samenvatting af met de woorden:
  Na deze samenvatting van mijn proefschrift gegeven te hebben, geef ik het woord terug aan u, rector.

 8. De rector bedankt de promovendus, geeft kort uitleg over hoe een promotietraject uitmondt in de verdediging en verleent vervolgens het woord aan de opeenvolgende opponenten, na deze kort te hebben voorgesteld aan het publiek, met de zin:
  Het woord is aan de hoogleraar ...................
  of
  Het woord is aan ...................

 9. Vervolgens verleent de (fungerend) voorzitter van het college voor promoties het woord aan de opponenten. De promovendus antwoordt na elke oppositie. Bij het antwoord spreekt de promovendus de opponerende hoogleraren en de overige opponenten aan met hooggeleerde opponent, respectievelijk hooggeachte opponent. De promotor wordt aangesproken met hooggeleerde promotor. De promovendus wordt aangesproken met geachte promovendus.

 10. De promovendus antwoordt na elke oppositie.

 11. De rector ziet erop toe dat de voor de opposities vastgestelde tijdsduur niet wordt overschreven.

 12. Eén uur na aanvang van de openbare zitting ter aankondiging van het einde van de verdediging treedt de secretaris van het college voor promoties de promotiezaal binnen en zegt:
  Hora Est

 13. De voorzitter spreekt direct hierop de volgende woorden:
  De verdediging is hierbij gesloten. Ik geef nog eenmaal het woord aan de promovendus.

 14. De promovendus zegt daarop:
  Na de verdediging van mijn proefschrift naar vermogen te hebben volbracht, dank ik u, rector, en u, hooggeachte promotor(en) en copromotor(en), alsmede allen die deze plechtigheid met hun aanwezigheid hebben vereerd.

 15. Na het uitspreken van de slotzin door de promovendus schorst de voorzitter de openbare zitting met de woorden:
  De promotiecommissie trekt zich terug voor de beraadslaging.

 16. De (fungerend) voorzitter schorst vervolgens de vergadering. De promovendus blijft achter de katheder staan totdat de promotiecommissie de promotiezaal heeft verlaten.

 17. De promovendus zorgt dat hij of zij zich vóór het podium bevindt op het moment dat de promotiecommissie van de beraadslaging terugkeert. Zodra de leden van de promotiecommissie en de overige hoogleraren hun plaatsen staande in de corona hebben ingenomen, gaat de promovendus achter de katheder staan.

 18. Bij terugkeer van het beraad blijft de gehele promotiecommissie in de corona staan.

 19. De (fungerend) voorzitter van de promotiecommissie doet mededeling van het besluit van de promotiecommissie namens het college voor promoties over de verlening van het doctoraat met het uitspreken van de volgende zin:
  Namens het college voor promoties van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben wij besloten u de graad van doctor toe te kennen. Ik verzoek de promotor..................... zich te kwijten van de hem of haar opgedragen taak.

 20. De promotor leest hierop staande de promotieformule voor:
  In naam des Heren. Uit kracht van de bevoegdheid op grond van de wet aan het college voor promoties toegekend, verklaar ik bij deze u ................................ geboren te ......................................., te bevorderen (eventueel geboren te…………, wegens bijzondere verdiensten cum laude, te bevorderen) tot doctor aan de Radboud Universiteit.

  Hiermee gelden voor u alle rechten en plichten ten aanzien van de wetenschap en samenleving die door wet of gewoonte daaraan verbonden zijn.


  Ten bewijze hiervan wordt de doctorsbul, door voorzitter, promotor(en) en copromotor(en) ondertekend, u bij deze overhandigd.

 21. De promotor reikt vervolgens de doctorsbul uit. De uitreiking vindt plaats in het midden van het podium.

 22. De nieuwe doctor neemt de doctorsbul in ontvangst en neemt daarna weer plaats achter de katheder.

 23. Na de uitreiking gaat de promotiecommissie zitten en wordt de gepromoveerde vervolgens staand toegesproken door de (co)promotor (de laudatio).

 24. Na de laudatio feliciteert de (fungerend) voorzitter van de promotiecommissie de promovendus namens het college voor promoties.

 25. Vervolgens verzoekt de voorzitter eenieder te gaan staan en beëindigt hij of zij de plechtigheid met gebed:
  Gratias tibi agimus, omnipotens Deus, pro omnibus beneficiis tuis. Qui vivis et regnas per omnia saecula saeculorum. (Almachtige God, wij danken U voor Uw weldaden, U, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen).

 26. Voorafgegaan door de secretaris van het college voor promoties, verlaten de hoogleraren en gepromoveerd deskundigen met de nieuwe doctor na het gebed de promotiezaal. De volgorde van het cortège is: secretaris, nieuwe doctor, voorzitter, promotor, copromotor, overige commissieleden.