Zoek in de site...

Rollen binnen het promotietraject

Bij een promotie zijn verschillende spelers betrokken. De taken die zij vervullen en de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen staan op deze pagina beschreven.

Promovenda/promovendus

 • Gaat op voor doctorstitel.

Promotor

 • Is verantwoordelijk voor de begeleiding van de promovendus tijdens het promotietraject.
 • De promotor wordt altijd bijgestaan door een begeleidingsteam.

Begeleidingsteam

 • Bestaat uit minimaal twee en maximaal vier personen, waaronder de promotor;
 • Minimaal twee personen in het begeleidingsteam zijn gepromoveerd deskundige;
 • Ten minste één lid van het begeleidingsteam is als wetenschapper of anderszins als werknemer verbonden aan de Radboud Universiteit;

Manuscriptcommissie

 • Bestaat uit 3 of 5 leden, inclusief een voorzitter (=hoogleraar bij de Radboud Universiteit).
 • Beslist of de promovendus met haar of zijn manuscript het bewijs van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap heeft geleverd.
 • Adviseert aan de decaan om wel of geen cum laude commissie in te stellen
 • Ten minste één lid van de manuscriptcommissie – en bij een samenstelling van vijf ten minste twee leden – is een extern lid.
 • De manuscriptcommissie kent een evenwichtige en, zo mogelijk, diverse samenstelling.
 • Leden van het begeleidingsteam kunnen geen lid zijn van de manuscriptcommissie.

Cum laude commissie

 • Wordt alleen aangesteld na aanbeveling van de manuscriptcommissie.
 • Bestaat uit 3 leden, waaronder de voorzitter van de manuscriptcommissie.
 • De twee nog te benoemen leden van de cum laude commissie zijn extern lid.
 • Beslist of het manuscript van excellente wetenschappelijke kwaliteit is.
 • De cum laude commissie kent een evenwichtige en, zo mogelijk, diverse samenstelling.
 • Niet voor benoeming in aanmerking komen leden van het begeleidingsteam en, met uitzondering van de voorzitter, leden van de manuscriptcommissie.

Promotiecommissie

 • Bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden:
  • de (vervangend) rector (tevens voorzitter van de promotiecommissie);
  • de leden van de manuscriptcommissie;
  • de (co)promotor(es).
  • één extern lid
 • Beslist of het doctoraat kan worden verleend
 • Beslist of het judicium cum laude kan worden toegekend
 • Behoudens de (co)promotor, kunnen alle leden van de promotiecommissie tijdens de promotiezitting als opponent optreden.
 • Leden van de cum laude commissie kunnen niet als extern lid worden benoemd.
 • Meerderheid is hoogleraar.
 • De promotiecommissie kent een evenwichtige en, zo mogelijk, diversesamenstelling.