Rollen binnen het promotietraject

Bij een promotie zijn verschillende spelers betrokken. De taken die zij vervullen en de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen staan op deze pagina beschreven.

Promovenda/promovendus

 • Gaat op voor doctorstitel.

Promotor

 • Is verantwoordelijk voor de begeleiding van de promovendus tijdens het promotietraject.
 • De promotor wordt altijd bijgestaan door een begeleidingsteam.

Begeleidingsteam

 • Bestaat uit minimaal twee en maximaal vier personen, waaronder de promotor;
 • Minimaal twee personen in het begeleidingsteam zijn gepromoveerd deskundige;
 • Ten minste één lid van het begeleidingsteam is als wetenschapper of anderszins als werknemer verbonden aan de Radboud Universiteit;

Manuscriptcommissie

 • Bestaat uit 3 of 5 leden, inclusief een voorzitter (=hoogleraar bij de Radboud Universiteit).
 • Beslist of de promovendus met haar of zijn manuscript het bewijs van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap heeft geleverd.
 • Adviseert aan de decaan om wel of geen cum laude commissie in te stellen
 • Ten minste één lid van de manuscriptcommissie – en bij een samenstelling van vijf ten minste twee leden – is een extern lid.
 • De manuscriptcommissie kent een evenwichtige en, zo mogelijk, diverse samenstelling.
 • Leden van het begeleidingsteam kunnen geen lid zijn van de manuscriptcommissie.

Cum laude commissie

 • Wordt alleen aangesteld na aanbeveling van de manuscriptcommissie.
 • Bestaat uit 3 leden, waaronder de voorzitter van de manuscriptcommissie.
 • De twee nog te benoemen leden van de cum laude commissie zijn extern lid.
 • Beslist of het manuscript van excellente wetenschappelijke kwaliteit is.
 • De cum laude commissie kent een evenwichtige en, zo mogelijk, diverse samenstelling.
 • Niet voor benoeming in aanmerking komen leden van het begeleidingsteam en, met uitzondering van de voorzitter, leden van de manuscriptcommissie.

Promotiecommissie

 • Bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden:
  • de (vervangend) rector (tevens voorzitter van de promotiecommissie);
  • de leden van de manuscriptcommissie;
  • de (co)promotor(es).
  • één extern lid
 • Beslist of het doctoraat kan worden verleend
 • Beslist of het judicium cum laude kan worden toegekend
 • Behoudens de (co)promotor, kunnen alle leden van de promotiecommissie tijdens de promotiezitting als opponent optreden.
 • Leden van de cum laude commissie kunnen niet als extern lid worden benoemd.
 • Meerderheid is hoogleraar.
 • De promotiecommissie kent een evenwichtige en, zo mogelijk, diversesamenstelling.