Search in the website

General information

Masterspecialisatie Communicatie en Beïnvloeding
Masterspecialisatie International Business Communication
Eindkwalificaties master CIW
Coördinator
Honours Programma

De eenjarige masteropleiding Communicatie en Informatiewetenschappen (CIW) kent twee verschillende specialisaties:

  • Communicatie en Beïnvloeding (C&B): doorstroommaster
  • International Business Communication (IBC): Engelstalige selectieve master

Masterspecialisatie Communicatie en Beïnvloeding

Financiële dienstverleners, instellingen in de gezondheidszorg, de overheid. Naast de zeer verschillende doelen die deze organisaties nastreven, hebben ze ook één belangrijke overeenkomst: voor het bereiken van die doelen zijn ze afhankelijk van anderen. Zo moet een bedrijf aandeelhouders vinden die er geld in willen steken, klanten die de producten en diensten willen afnemen en goed geschoolde werknemers die graag bij het bedrijf in dienst komen. Ook de overheid wil graag te boek staan als aantrekkelijke werkgever, vraagt haar burgers zich te houden aan de maximumsnelheid, afval gescheiden in te zamelen en bewust met het milieu om te gaan. In de gezondheidszorg woedt een slag om de beste verpleegkundigen; artsen en verpleegkundigen proberen patiënten ervan te overtuigen dat ze zich toch echt aan de adviezen van hun arts moeten houden.

Voor het bereiken van al deze doelen bij al deze doelgroepen speelt communicatie een essentiële rol. Door middel van communicatie proberen organisaties het beeld op te roepen van een betrouwbare, effectieve en aantrekkelijke organisatie. Daarnaast wordt communicatie ingezet om het gedrag van de klant, patiënt en burger te beïnvloeden. Dat gaat vaak goed, maar soms mis. In de masterspecialisatie Communicatie en Beïnvloeding staat de functie, werking en effectiviteit van communicatie in een professionele context centraal. Je hebt in deze specialisatie veel keuzemogelijkheden om accent te leggen op een thema-gebied, zoals Gezondheidscommunicatie, Marketingcommunicatie of Organisatie & Innovatie. Onderzoeksvak, stage, keuzevak en scriptie bieden je de ruimte om zo’n thema verder uit te diepen en je voor te bereiden op de praktijk.

Masterspecialisatie International Business Communication

A greater understanding of the factors that influence (the success of) international or intercultural communication - and of how these factors affect communication -  is highly relevant, and in at least two contexts: in organizations whose employees are culturally and linguistically diverse (e.g. in multinationals, cross-border merger companies or locally active organizations whose workforce is multicultural, etc.) and in international organizations whose primary target groups (customers, clients, shareholders, etc) are culturally and linguistically diverse. In both international contexts, effective communication is essential to getting along, getting work done and doing business.

The International Business Communication (IBC) programme offers students the theoretical knowledge and practical insights needed to audit, analyze and critically evaluate (the success of) international professional communication in general, and IBC in particular, in a multinational, multicultural and multilingual context. More specifically, the courses within the programme explore the impact of globalization, the role of linguistic and cultural diversity, and the consequences of language strategy, and how such issues shape, determine and affect the effectiveness and efficiency of communication (at interpersonal and corporate levels) in and by internationally operating and/or multicultural organizations and institutions. These include profit and non-profit organizations (e.g. commercial businesses, NGOs, charities, etc.), but also governmental, diplomatic and educational institutions. The courses within the programme take an interdisciplinary perspective, presenting students with state of the art research and theory at the interface of e.g. business communication, intercultural communication, (applied) linguistics, communication theory, and management studies. At the same time, the courses are oriented to practice, promoting insight into areas relevant to IBC such as: global corporate communications; intercultural interpersonal communication; corporate language strategy; English as a lingua franca and its interaction with other languages; marketing, CSR and crisis communication across cultures; international stakeholder relations; managing a culturally diverse workforce, etc. Students gain practical experience by working on case studies, conducting their own research or participating in ongoing staff projects, and interning in organizations. Finally, occasional guest lectures ensure that students stay abreast of current developments and topical research in the area of IBC.

Er wordt ook een selectieve tweejarige onderzoeksmaster aangeboden, Language and Communication.

Eindkwalificaties master CIW

Een student van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen moet bij het afronden van zijn opleiding beschikken over de volgende eindkwalificaties:

1.         Inzicht in het speelveld van communicatie 
De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in de interne en externe communicatie van organisaties en het samenspel van linguïstische, sociale, organisationele en psychologische factoren dat de effectiviteit van die communicatie beïnvloedt en is in staat zelfstandig de actuele stand van het vakgebied bij te houden en er kritisch op te reflecteren.

2.         Evaluatie van communicatie 
De afgestudeerde is in staat de effectiviteit van communicatie te evalueren en te optimaliseren en er vanuit een ethisch kader op te reflecteren.

3.         Methodologie 
De afgestudeerde beheerst kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken om voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag op het gebied van de professionele communicatie zelfstandig en op beredeneerde wijze een relevant en passend onderzoek op te zetten, uit te voeren en de resultaten ervan op wetenschappelijk verantwoorde wijze te analyseren.

4.         Onderzoek 
De afgestudeerde onderkent de implicaties van zijn eigen onderzoek voor de theorievorming op het gebied van de professionele communicatie en kan erover rapporteren in wetenschappelijke tijdschriften.

De Master van de specialisatie Communicatie en Beïnvloeding verwerft de eindkwalificaties 1 tot en met 4 met speciale aandacht voor de rol van communicatie bij de beïnvloeding van gedrag en beeldvorming. Daarnaast heeft hij de volgende eindkwalificaties:

5.         Communicatie als beïnvloedingsinstrument 
De afgestudeerde kan gefundeerd advies geven over succesvolle en ethisch verantwoorde communicatiestrategieën voor de beïnvloeding van het gedrag van mensen.

6.         Onderzoek naar communicatie en beïnvloeding 
De afgestudeerde is in staat op basis van de wetenschappelijke literatuur en van onderzoek het samenspel van factoren te analyseren dat de beeldvorming van een organisatie bij verschillende stakeholders bepaalt, alsook een gefundeerd advies te geven over hoe communicatie deze beeldvorming kan beïnvloeden.

7.         Contexten van communicatie 
De afgestudeerde kan genoemde eindkwalificaties toepassen in verschillende toepassingsgebieden zoals gezondheidscommunicatie, overheidscommunicatie, marketing­communicatie.

De Master van de specialisatie International Business Communication verwerft de eindkwalificaties 1 tot en met 4 met speciale aandacht voor internationaal en wereldwijd opererende organisaties. Daarnaast heeft hij de volgende eindkwalificaties:

8.         Interculturele (contexten van) communicatie 
De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in de professionele communicatieculturen van de landen waar de talen Engels, Duits, Frans of Spaans een belangrijke voertaal in organisaties zijn en hij is in staat deze kennis adequaat en ethisch verantwoord in te zetten in de interculturele professionele communicatie en het intercultureel management.

9          Onderzoek naar International Business Communication 
De afgestudeerde beheerst methoden en technieken om intercultureel en crosscultureel onderzoek op het gebied van de professionele communicatie op te zetten, uit te voeren en te analyseren en over de resultaten te rapporteren aan verschillende stakeholders uit verschillende culturen.

10.       Strategische communicatie 
De afgestudeerde kan genoemde eindkwalificaties toepassen om tot een gefundeerd advies te komen over de inzet van effectieve en ethisch verantwoorde communicatiestrategieën in verschillende internationale organisationele contexten.

Coördinator


Mw. dr. J. Sanders is de opleidingscoördinator van de master CIW en als zodanig eindverantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het studieprogramma. Het masterprogramma International Business Communication heeft een eigen programmacoördinator, mw. dr. B. Planken.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, begane grond, kamer 0.01 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy