Zoek in de site...

Tâche Finale Chapitre 2: La création d'un jeu

Ontwerper: Lisanne van Beljouw & Noekie van den Ham
Studie: Franse taal en cultuur          
School: Mondial College (Leuvensbroek) te Nijmegen
Begeleidende docent: Charlotte Welten
Vak: Frans
Onderwerp: creatief eindproduct in de vorm van een spel 
Niveau: 2 HAVO/VWO

Wens en doel

De wensen die in samenwerking met de school en de studenten zijn geformuleerd:

  • De lesopzet moet de leerling motiveren om op een amuserende en educatieve manier meer met het Frans bezig te zijn.
  • De lesopzet moet er voor zorgen dat leerlingen coöperatief samenwerken in groepsverband, waarbij iedereen van elkaars werk op de hoogte is en zijn/haar eigen taak binnen de groep goed uitvoert.
  • De lesopzet moet zorgen voor differentiatie. Dat wil zeggen dat elke leerling op zijn/haar eigen niveau en tempo de eindtaak uit kan voeren zonder dat hierbij de kwaliteit van het eindproduct verloren gaat.
  • De lesopzet moet de mogelijkheid bieden voor leerlingen om zich creatief te kunnen uiten.
  • De lesopzet moet een creatieve eindtaak zijn die aansluit bij het hoofdstuk “ne t’inquiète pas”.

De doelen die in samenwerking met de school en de studenten zijn geformuleerd:

  • De leerling kan de verschillende grammaticale constructies (vraagzinnen en ontkennende zinnen) in de context van gezondheid toepassen.
  • De leerling kent zijn/haar rol en kan goed samenwerken binnen de groep.
  • De leerling kan de mondelinge taalvaardigheid Frans toepassen in het spel.
  • De leerling kan een creatief eindproduct maken.
  • De leerling kan de vocabulaire die bij het hoofdstuk hoort op de juiste toepassen.

Omschrijving van het ontwerp

Het ontwerp is een creatief eindproduct (dat aansluit bij het hoofdstuk gezondheid) waarbij de leerlingen een spel gaan creëren. De leerlingen hebben de keuze uit drie spellen: Ganzenbord, kwartet (bordspellen) of Kahoot (online spel). Na een duidelijke instructie over de vorm en inhoud van de opdracht, houden de leerlingen in groepjes van 3-4 personen een brainstormsessie over welk spel het wordt en hoe het eruit komt te zien (denk aan thematiek, vormgeving etc.). De leerlingen maken daarnaast ook een rolverdeling waarbij elke leerling zijn of  haar kwaliteiten kan laten zien. Ook is er een verplicht onderdeel waarbij elke leerling een deel van de grammaticale kennis toepassen in het frans door middel van vraagzinnen en ontkennende zinnen op te stellen die bruikbaar zijn voor het spel. In de opvolgende twee lessen zijn de leerlingen bezig met het uitwerken van het gekozen spel. In de laatste les gaan de leerlingen elkaar spellen spelen in het Frans en beoordelen ze ook wat ze er van vonden. Uiteindelijk krijgen de leerlingen een eindcijfer dat gebaseerd wordt op het eindproduct, het niveau van het schriftelijk Frans, het verloop van het groepsproces en de creativiteit van de leerlingen.

Reacties

Leerlingen over het ontwerp:

Het merendeel van de leerlingen (lees 89%) heeft aangegeven het een leuke opdracht te vinden. Doordat de taak voor een deel een beroep doet op de creativiteit van de leerlingen hebben ze allemaal het beste uit henzelf kunnen halen. Aan de hand van de enquête die de leerlingen hebben ingevuld kunnen we concluderen dat ze ook wel degelijk bezig zijn geweest met de Franse taal. Als we kijken naar de uitkomst van de enquête zien we dat bijna 70% van de leerlingen wel regelmatig in het Frans heeft geschreven maar niet in het Frans heeft gesproken. Wanneer we kijken naar de uitkomst op de vraag of de leerlingen de grammatica en vocabulaire uit het hoofdstuk hebben geoefend d.m.v. deze taak, lopen de uitkomsten iets meer uit een. Echter geeft ook hier de meerderheid van de leerlingen aan er wel of een beetje mee bezig is geweest. De enquête werd afgesloten met de vraag:  Welk rapport cijfer geef je deze opdracht? De cijfers liggen allen tussen de 5 en de 9 en we komen gemiddeld uit op een 7.

Docent over het ontwerp:

De docent geeft aan de ze de opdracht voldoende tot goed vindt. Volgens haar sluit de taak goed aan op de wensen van de vaksectie. Ze geeft aan dat de opdracht vooral recht doet aan de wens om de leerlingen te motiveren. Door het lesontwerp in de vorm van een keuzemenu was er de mogelijkheid voor leerlingen om voor een eenvoudiger of juist complexere opdracht te kiezen. Daarnaast biedt deze opdracht de kans om samen te werken en wordt er een beroep gedaan op de creativiteit van de leerlingen. Kijkend naar de uitvoerbaarheid en de overdraagbaarheid is het van belang goed inzicht te hebben over de lesstof waar de taak bij aansluit. Wat bij een opdracht als deze dus wel belangrijk is, is dat de docent de leerlingen duidelijk bronnen aanreikt. Maar over het algemeen is deze opdracht prima uitvoerbaar.

Materiaal downloaden

Tâche Finale Chapitre 2 La création d'un jeu (zip, 337 kB)