Zoek in de site...

De Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie

De Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie van oktober 2020 is, in verband met de coronamaatregelen, uitgesteld en vond online plaats op 9 april 2021. Het programma is dit jaar geheel gewijd aan de nieuwe historische context China 1842-2001 en bestaat uit twee plenaire lezingen en vier didactische workshops gepresenteerd in twee ronden.

Programma:

12:30 - 12:45 uur Welkomstwoord prof. dr. Angélique Janssens (RU)
12:45 - 13:30 uur Plenaire lezing: 
Rampspoed en vernedering. China in de lange negentiende eeuw
prof. dr. Peer Vries (IISG), gespecialiseerd in sociaaleconomische aspecten van wereldgeschiedenis
13:30 - 13:45 uur Pauze
13:45 - 14:30 uur Plenaire lezing: China 1949-2001: Van Schurkenstaat tot Wereldspeler dr. Leo Douw (UVA), expert op het terrein van de geschiedenis van China
14:30 - 15:00 uur Pauze
15:00 - 15:45 uur Workshopronde 1 Keuze uit workshop 2 en 3
15:45 - 16:00 uur Pauze
16:00 - 16:45 uur Workshopronde 2 Keuze uit workshop 1 en 4
16:45 - 17:00 uur Afsluiting en vooruitblik prof. dr. Angélique Janssens (RU)

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Locatie

De conferentie vindt online plaats (via Zoom).

Contact

U kunt contact opnemen met de organisatie van de nascholingsconferentie via pucofsociety@let.ru.nl.

Workshops

1. China 1842-2001– van Confucius tot Xi Jinping

In deze workshop staat een activerende werkvorm centraal rondom historische personen in de historische context China. Middels een relatief eenvoudig spel bouwen leerlingen spelenderwijs hun oriëntatiekennis op over relevante personen, begrippen en ontwikkelingen uit de gehele historische context. Ideaal voor bijvoorbeeld een afsluitende les over dit thema.
Bo van Leeuwen, vakdidacticus geschiedenis Radboud Docenten Academie
Ruud Klomp, vakdidacticus geschiedenis Radboud Docenten Academie en ILS-HAN

2. Keizerrijk of vooruitgang

In deze workshop staat de omgang van het Chinese keizerrijk met de grote veranderingen van de 19e eeuw centraal. Op activerende wijze wordt gekeken hoe China zich probeerde te weren tegen imperialistische invloeden en industrialisatie van buitenaf, met alle onrusten en opstanden van dien.
Koen Henskens, vakdidacticus geschiedenis ILS-HAN

3. Een Grote Sprong Voorwaarts? Mao’s Massacampagnes

Als een van de grote dictators van de twintigste eeuw was ook Mao verantwoordelijk voor miljoenen slachtoffers. Na Mao is China uitdrukkelijk een andere koers gaan varen. De koers van Mao was blijkbaar afgedreven. In deze workshop onderzoeken we op een activerende manier hoe we ‘Mao’s koers’ moeten inschatten. Dit doen we aan de hand van de grote massacampagnes die Mao lanceerde tijdens zijn regime. Voor ons dienen ze als ijkpunten om tot een historisch oordeel over hem te komen.
Remi Hartel, vakdidacticus geschiedenis ILS-HAN

4. Studentenopstand 1989

Met behulp van de activerende werkvorm mysterie onderzoeken we de studentenopstand van 1989, wie is er verantwoordelijk voor het uit de hand lopen van de opstand?  In twee rondes bekijken we divers bronmateriaal op kaartjes (online), waarbij de focus ligt op het onderzoeken van verantwoordelijkheid binnen een communistisch bestuur.
Miesje Engels, vakdidacticus geschiedenis Radboud Docenten Academie, docent geschiedenis Citadel College en auteur methode Tijd voor geschiedenis

Abstracts lezingen

Prof. dr. Peer Vries (IISG)
Rampspoed en vernedering. China in de lange negentiende eeuw

De achttiende eeuw geldt in de geschiedenis van China als een periode van grote bloei. De bevolking van het land nam zeer sterk toe. Het grondgebied van het rijk werd meer dan verdubbeld en zijn voornaamste tegenstanders werden verslagen. Het land kon zich achter zijn grenzen superieur voelen en Westerse pogingen om voet aan de grond te krijgen of zelfs maar meer intensieve handelscontacten aan te knopen eenvoudigweg negeren. Verschillen in welvaart en ontwikkeling met de rijkste en meest ontwikkelde gebieden in West Europe waren relatief klein. De negentiende eeuw daarentegen geldt algemeen als een catastrofale eeuw in de Chinese geschiedenis, een eeuw waarin het land relatief en zelfs absoluut verarmde en zijn regering vaak nauwelijks in staat was daadwerkelijk te regeren. Binnenlandse onrust en interventies van buitenlandse mogendheden brachten het land herhaaldelijk aan de rand van de ondergang. In mijn college staat deze grote omslag centraal. Hoe kan hij worden verklaard? Was wellicht een deel van de bloei van de achttiende eeuw slechts schone schijn? In hoeverre moeten verklaringen worden gezocht in externe factoren, in de gedragingen van de westerse imperialistische mogendheden, inclusief Rusland en Japan, en in hoeverre in interne factoren, als (te) sterke bevolkingsgroei, een zwakke en zwakker wordende staat, gebrek aan vermogen tot innovatie, arrogantie en zelfgenoegzaamheid? Waren er pogingen het tij te keren en in hoeverre hadden die effect? Ik zal de nadruk in mijn verklaring leggen op interne, structurele factoren die verdere economische groei en ontwikkeling maar ook de vorming van een sterke moderne staat hoogst onwaarschijnlijk maakten. Het feit dat het land nu veel meer dan voordien met agressieve buitenlandse concurrenten te kampen had, maakte een en ander uiteraard niet gemakkelijker.

Dr. Leo Douw (UvA)
China 1949-2001: Van Schurkenstaat tot Wereldspeler

In de halve eeuw na de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949 werden gaandeweg de voorwaarden geschapen voor China’s volwaardige deelname aan de wereldeconomie; dit resulteerde in de toetreding tot de Wereld Handels Organisatie in 2001. De hereniging van China onder een centrale overheid in de jaren 1950 was misschien wel de belangrijkste van die voorwaarden, maar een toenemend internationaal isolement stond China’s economische ontwikkeling in de weg: het bleef tot diep in de jaren 1980 een overwegend agrarisch land met geringe groei. De openingen die de VS vanaf begin jaren 1970 boden om uit dit isolement te geraken leidden pas na 1978 tot een radicaal ander beleid: toen werden Deng Xiaoping’s hervormingen ingezet, tegelijk met de liberalisering van de wereldmarkt door Reagan en Thatcher. Het succes ervan zette krachtig door in de tweede helft van de jaren 1980 en in de jaren 1990. Waar dat in grote delen van de wereld gepaard ging met (een zekere mate van) democratisering, onder meer in Taiwan, bleef China vasthouden aan Deng Xiaoping’s Singapore-model: maximale ruimte voor de vrije markt onder een autocratisch bewind. Het Tiananmen Incident van 1989 getuigde hiervan, maar hinderde China niet zich zeer snel economisch te ontwikkelen en haar politieke positie in de wereld te versterken. Tegelijkertijd bleef ook de containment van China een hoofdbestanddeel van de Westerse politiek, met name de Amerikaanse: die duurt nog steeds voort.


Vorige edities

Nascholingsdag 2019
Nascholingsdag 2018
Nascholingsdag 2017
Nascholingsdag 2016
Nascholingsdag 2015
Nascholingsdag 2014