Zoek in de site...

Duitse Taal en Cultuur

De opleiding Duitse Taal en Cultuur

Bij Duitse Taal en Cultuur in Nijmegen bestudeer je de Duitse taal en verdiep je je in de rijke geschiedenis en cultuur van Duitsland. Duitsland heeft grote invloed op zijn negen buurlanden. Het is voor veel landen een belangrijke handelspartner en met meer dan 95 miljoen sprekers is het Duitse taalgebied het grootste in Europa. Wil jij hier alles over leren en bijvoorbeeld een oplossing kunnen vinden voor de miljarden die Nederland jaarlijks aan handelsinkomsten misloopt door een gebrek aan kennis van de Duitse Taal en Cultuur? Verdiep je dan in de Duitse Taal en Cultuur! Je kunt kiezen tussen vakken op het gebied van Duitse literatuur, de geschiedenis van het land, je verder bekwamen in het spreken van de Duitse taal of alles leren over de Duitse cultuur.

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Een semester (6 maanden) bestaat uit twee periodes. Semester 1 loopt van september t/m januari, semester 2 van februari t/m augustus. Periode 1 en 2 vallen dus onder semester 1, periode 3 en 4 onder semester 2. Het vakkenaanbod voor periode 3 en 4 wordt in december bekend gemaakt.

Aanschuifonderwijs Duitse Taal en Cultuur

Cursusaanbod

Lyrik, Poesie, Poetry (periode 1 en 2)

De cursus bestaat uit twee delen: een analytisch en een creatief deel. Het college biedt ten eerste een inleiding in het analyseren van poëzie en maakt studenten met het ritme en de taal van lyriek en poëzie (in het Duits) vertrouwd. Studenten maken kennis met vormverschijnselen van poëzie en leren analytische vaardigheden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. verschillende gedichtvormen en vormen van strofes, vrije en gebonden verzen, klank- en rijmschema’s, poëtische syntaxis, beeldtaal en topoi.

 • Contacturen per week: 3
 • Onderwijsvorm: werkcolleges, wekelijkse opdrachten
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Duits
 • Rooster (pdf, 2,9 kB)

Sprachpraxis Deutsch (periode 1 en 2)

De cursus richt zich op het bereiken van een taalvaardigheidsniveau Duits (schrijven, spreken, luisteren en lezen) zoals die in CEFR voor het C1-niveau zijn verwoord. Doel van de cursus is alle taalvaardigheden in de doeltaal aan bod te laten komen. Je vergroot je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden, leert schriftelijke en mondelinge tekstsoorten (o.a. betogen) talig en inhoudelijk correct vorm te geven, en je vergroot je kennis van grammaticale structuren, retorica, woordenschat en uitspraak.

 • Contacturen per week: 4
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcolleges
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Duits
 • Rooster (pdf, 5,6 kB)

Sprachwissenschaft 1: Phonetik, Phonologie, Morphologie (periode 1 en 2)

In deze cursus krijg je een inleiding in de taalkundige disciplines fonetiek en fonologie (klankleer, periode 1) en in de morfologie (woordvorming, periode 2). Je leert de basisbegrippen uit deze disciplines kennen en krijgen inzicht in de grammaticale (fonologische en morfologische) structuur van het Duits. Op het gebied van de fonologie leer je de structuur van taal te ‘ontleden’ op het niveau van klanken en lettergrepen. Op het gebied van de morfologie komen thema’s als flexiemorfologie (als in: dieser, rote en arbeitest) en derivatiemorfologie (als in:  Fisch, Fischer, fischen) aan de orde.

 • Contacturen per week: 4
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcolleges
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Duits
 • Rooster (pdf, 3 kB)

Inschrijven

Weet je al zeker dat je aan een van de vakken deel wilt nemen? Schrijf je dan in via het digitale inschrijfformulier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via pucofsociety@let.ru.nl.