Zoek in de site...

Franse Taal en Cultuur

De opleiding Franse Taal en Cultuur (Romaans)

Frankrijk is één van de belangrijkste handelspartners van Nederland, maar zonder kennis van de Franse taal en cultuur is het slecht zaken doen. Want waarom wil een Fransman bij een zakenlunch pas tijdens de koffie praten over het af te sluiten contract? Spreken alle Fransen hetzelfde Frans? En waarom kun je het moderne Frankrijk niet begrijpen zonder iets te weten over de Franse Revolutie? Je kunt een taal alleen leren als je je ook verdiept in de bijbehorende cultuur, geschiedenis en literatuur. In de Nijmeegse opleiding Franse taal en cultuur komen al deze onderdelen aan bod.

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Een semester (6 maanden) bestaat uit twee periodes. Semester 1 loopt van september t/m januari, semester 2 van februari t/m augustus. Periode 1 en 2 vallen dus onder semester 1, periode 3 en 4 onder semester 2. Het vakkenaanbod voor periode 3 en 4 wordt in december bekend gemaakt.

Aanschuifonderwijs Franse Taal en Cultuur

Cursusaanbod

Compétences langagières 1 (Periode 1)

In deze cursus staan de verschillende domeinen van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid centraal. Er wordt aandacht besteed aan de voornaamste uitspraakproblemen van Nederlandstaligen in het Frans, aan het formuleren van mondelinge en schriftelijke taaluitingen in een variatie van situaties en aan het structureren van een uiteenzetting, argumentatie en presentatie. Daarnaast train je je vertaalvaardigheid en ontwikkel je je luistervaardigheid door het beluisteren van authentieke Franse teksten. Buiten de colleges werk je zelfstandig aan je vocabulaire.
 • Contacturen per week: ca. 5
 • Onderwijsvorm: werkcolleges (schriftelijke, mondelinge en grammaticale vaardigheden)
 • Studiepunten: 5
 • Voertaal: Frans
 • Rooster (pdf, 4,7 kB)

Compétences langagières 2 (Periode 2)

In deze cursus, die een vervolg is op Compétences Langagières 1, staan de verschillende domeinen van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid centraal. Er wordt aandacht besteed aan de voornaamste uitspraakproblemen van Nederlandstaligen in het Frans, aan het formuleren van mondelinge en schriftelijke taaluitingen in een variatie van situaties en aan het structureren van een uiteenzetting, argumentatie en presentatie. Daarnaast train je je vertaalvaardigheid en ontwikkel je je luistervaardigheid door het beluisteren van authentieke Franse teksten. Buiten de colleges werk je zelfstandig aan je vocabulaire.

 • Contacturen per week: ca. 5
 • Onderwijsvorm: werkcolleges (schriftelijke, grammaticale en luistervaardigheid)
 • Studiepunten: 5
 • Voertaal: Frans
 • Rooster (pdf, 5,1 kB)

Let op: om deel te mogen nemen aan deze cursus dien je deel te hebben genomen aan Compétences langagières 1.

Histoire de la culture Française 1 (Periode 1 en 2)

In deze cursus maakt de student kennis met de Franse cultuur in de breedste zin van het woord, vanaf de middeleeuwen tot en met de Verlichting. Via de bestudering van enkele exemplarische kunstwerken (kathedralen, toneelstukken, schilderijen, romans) krijgt de student een globaal overzicht van de historische ontwikkelingen sinds de middeleeuwen en hun impact op de Franse maatschappij. Daarnaast worden enkele basale theoretische concepten en analysetechnieken aangeboden die de student in staat stellen op de verschillende casussen te reflecteren in de vorm van essays of mondelinge presentaties.

 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Frans
 • Rooster (pdf, 4,1 kB)

La France au XXIe siécle (Periode 1 en 2)

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de hedendaagse aspecten van de Franse cultuur en maatschappij. De volgende actuele thema’s komen o.a. aan bod: de Ve République en het Franse kiesstelsel, de nieuwe Franse regio’s en hun eigenschappen, recente ontwikkelingen in de Franse maatschappij, immigratie, het onderwijssysteem, de media.

 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Frans
 • Rooster (wordt nog gepubliceerd)

Cinéma et société (Periode 1 en 2)

Cinema als spiegel van een maatschappij in beweging. Aan de hand van een aantal films en filmfragmenten zal een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van de Franse maatschappij van de laatste jaren. De aandacht gaat hierbij uit naar de impact van globalisering, migratie, arbeidsmarktonzekerheid, politieke veranderingen en identiteitvraagstukken die een uitdaging vormen voor de Franse traditionele waarden.
De films zullen worden geanalyseerd in hun historisch-culturele context, als spiegel van de maatschappij, waarbij de focus ligt op de wisselwerking tussen cinema en maatschappelijke verandering. Vragen die aan bod zullen komen zijn: kan een film bijdragen aan een beter begrip van de sociaal-historische context? Welke maatschappelijk relevante vraagstukken worden door films aan de kaak gesteld? En zo ja: hoe, in welke vorm? (b.v. populaire cinema, art house, romantische film, thriller, documentaire, etc.)? Welke regisseurs en welke films hebben een impact gehad en hoe was hun receptie (bij de Festival de Cannes, in de bioscoop, op IMDB, etc.)?
 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoorcollege
 • Studiepunten: 5
 • Voertaal: Frans
 • Rooster (pdf, 5,9 kB)

Langue, culture et société (Periode 1 en 2)

De cursus gaat dieper in op de variatie en de structuur van het Frans. Structurele eigenschappen van het Frans worden uiteengezet, indien verhelderend in vergelijking met de structuur van het Nederlands of van andere talen. Alle vier de traditionele onderdelen van de taalkunde (de fonologie (klankstructuur), de morfologie (woordstructuur), de syntaxis (zinsstructuur) en de semantiek (betekenisstructuur)) komen aan bod. Bij het onderdeel semantiek wordt er met name ingegaan op de relatie tussen taal, cultuur, denken en betekenis.
De variatie van het Frans, met speciale aandacht voor op het Frans gebaseerde creolentalen in het bijzonder het Creools van Mauritius, wordt bestudeerd in relatie tot sociale, culturele en regionale factoren.
 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoorcollege
 • Studiepunten: 5
 • Voertaal: Frans
 • Rooster (pdf, 5,9 kB)

Inschrijven

Weet je al zeker dat je aan een van de vakken deel wilt nemen? Schrijf je dan in via het digitale inschrijfformulier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via pucofsociety@let.ru.nl.