Zoek in de site...

Cursusaanbod semester 1

Op deze pagina vind je een volledig overzicht van het cursusaanbod van het Talentenprogramma Managementwetenschappen voor het eerste semester. Het eerste semester duurt van maandag 4 september 2023 t/m vrijdag 26 januari 2024. Het is zowel mogelijk om Nederlandstalige als Engelstalige vakken te volgen.

Het rooster van de cursussen worden bekend gemaakt in juli. Je kunt het rooster vinden door te klikken op 'studiegids' onder de cursusbeschrijving. Vervolgens klik je op het tabblad 'rooster' en opent een nieuw venster waar je het rooster kunt zien.

Aanmelden voor de vakken in blok 1 is mogelijk tot maandag 14 augustus. Aanmelden voor de vakken in blok 2 is mogelijk tot maandag 24 oktober.

Let op: in je rooster vind je vaak meerdere keer 'Werkgroep' op één tijdstip terug. Je schrijft je maar in voor één werkgroep.

Nederlandstalig cursusaanbod

Kernthema’s van de bestuurskunde

Als bestuurskundige sta je midden in de maatschappij: je houdt je bezig met veiligheid op straat, integratie, goed onderwijs, klimaatverandering, terrorisme, de hoge kosten in de zorg, de fileproblematiek en ga zo maar door. Bestuurskundigen houden zich bezig met de oorzaken van deze problemen, het vinden van geschikte oplossingen en vervolgens de uitwerking en implementatie daarvan. Zij letten daarbij op non-profit organisaties als politie, ziekenhuizen en omroepen.

Deze inleidende cursus stelt de centrale vragen uit de Bestuurskunde aan de orde, evenals verschillende antwoorden die daarop vanuit een bestuurskundig perspectief  zijn gegeven. Het gaat er bijvoorbeeld om waarom er een overheid is, hoe die is gestructureerd en of dat de meest effectieve en efficiënte structuur is. Op inleidende wijze wordt eveneens aandacht besteed aan organisatievormen in het algemeen en de bureaucratie in het bijzonder, management en leiderschap, publieke besluitvorming, beleidsontwikkeling en beleidsverandering.

Periode blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
Rooster Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Aantal EC-credits 6
Toetsing Deelopdrachten en tentamen

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Economie van de managementwetenschappen

Ben je goed in Economie en wil je wel eens kennismaken met een vak van de bacheloropleiding Economie & Bedrijfseconomie. Dan is deze cursus iets voor jou. Deze cursus heeft tot doel studenten te confronteren met economische theorie, en de economische praktijk van alledag. Het geeft aan de hand van een aantal thema's aan 'hoe economen denken'. Daarbij wordt begonnen met de basisprincipes van de economische wetenschap en de economische taal met betrekking tot deze principes.

De verworven vaardigheden worden in het tweede deel van de cursus toegepast. Daarvoor bespreken we een aantal onderwerpen en leren we dat economie niet los gezien kan worden van de samenleving waarbinnen zij functioneert. Studenten leren aan de hand van actueel materiaal een aantal kernbegrippen uit de economie. In de werkcolleges gaan we tenslotte uitgebreid in op de positie van economen en de bijdrage die ze (soms) kunnen leveren aan politieke en maatschappelijke debatten.

Periode blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
Rooster Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Aantal EC-credits 6
Toetsing Tentamen

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Macro-economie

Deze eerstejaarscursus van de opleiding Economie & Bedrijfseconomie introduceert theorieën en modellen betreffende productie, werkloosheid, inflatie, rentevoeten, wisselkoersen en andere variabelen die van centraal belang zijn voor de economische groei en schommelingen in de conjunctuur. In de cursus zullen de theorieën en modellen worden toegelicht aan de hand van de huidige staat van de Nederlandse en Europese economie en zullen huidige beleidskwesties in het licht van de theorie en de empirische feiten worden toegelicht en onderzocht. Aan het eind van de cursus:

  • Kun je macro-economische begrippen (o.a. inflatie, groei werkloosheid) en instellingen (zoals overheid en centrale bank), die zich met economische problemen bezig houden, benoemen.
  • Heb je inzicht in bepaalde modellen van economische analyse.
  • Kan je macromodellen toepassen bij de bestudering van economische problemen en economische politiek.
Periode blok 2 | 06-11-2023 t/m 28-01-2024
Rooster Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Aantal EC-credits 6
Toetsing Tentamen

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Inleiding in de politicologie

Wil je weten wat de opleiding Politicologie inhoudt? Dan is deze eerstejaarscursus een mooie eerste kennismaking. Inleiding politicologie bestaat uit drie onderdelen:

  • In het onderdeel ‘vergelijkende politicologie’ maak je kennis met centrale begrippen als: wat is politiek? Wat is politicologie? Wat zijn politieke stelsels? Wat is democratie?
  • In het onderdeel ‘Internationale betrekkingen’ staat de vraag centraal waarom telkens opnieuw oorlog uitbreekt. Hoe kunnen we conflict en samenwerking in het internationaal systeem verklaren? Aan de hand van cruciale periodes uit de wereldgeschiedenis wordt geprobeerd op deze vraag een antwoord te formuleren.
  • In het onderdeel ‘Politiek filosofie’ worden de vragen gesteld wat politieke filosofie onderscheidt van andere takken van filosofie, en wat politieke filosofie onderscheidt van empirische politieke wetenschappen. Tevens wordt ingegaan op twee centrale thema’s van de politieke filosofie: democratie en rechtvaardigheid.
Periode blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
Rooster Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Aantal EC-credits 6
Toetsing Tentamen

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Inleiding in de bedrijfskunde 1

De Inleiding in de bedrijfskunde 1 is een eerstejaarscursus van de opleiding Bedrijfskunde. Zoals de naam aangeeft geeft de cursus een eerste kennismaking met het brede vakgebied van de Bedrijfskunde. Je raakt vertrouwd met het perspectief van, de (basis)begrippen uit en de toepassing van de bedrijfswetenschap in de praktijk. Aan de orde komen zowel kennis van als denken over de organisatie.

Thema’s zijn onder andere: perspectieven op de organisatie; structuur, cultuur, ontwerp en verandering van organisaties; organisatie en omgeving; strategisch management, besluitvorming, macht en conflict; communicatie, leiderschap en motivatie in organisaties. Klinkt dit als muziek in je oren en wil je meer weten, schrijf je dan in voor deze cursus.

Periode blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
Rooster Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Aantal EC-credits 6
Toetsing Tentamen

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Inleiding GPM

Vind je aardrijkskunde een leuk vak? Zou je wel eens kennis willen maken met een universitaire studie op dit gebied? Dan is deze cursus wat voor jou. Je maakt kennis met het wetenschapsgebied geografie, planologie en milieu. Het eerste deel van de cursus staat in het teken van de interactie van mens en de samenleving enerzijds en ruimte en omgeving anderzijds.

Daarna zoomt de cursus achtereenvolgens in op de onderling sterk verweven domeinen van demografie en ontwikkeling, van mobiliteit en ruimtegebruik, en van de milieuconsequenties van allerlei maatschappelijk en ruimtelijk handelen. Hier wordt aandacht besteed aan thema's als bevolkingsgroei, migratie, voedselvoorziening, nationalisme, infrastructuur, centrum en periferie, klimaatverandering, milieukwaliteit en milieubesef. Elk onderdeel van de cursus wordt vergezeld door een opdracht die je maakt met behulp van de collegestof en de literatuur.

Periode blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
Rooster Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Aantal EC-credits 6
Toetsing Tentamen

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.


Engelstalig cursusaanbod

Naast de bovengenoemde cursussen die in het Nederlands aangeboden worden, is er ook een aantal cursussen dat in het Engels aangeboden wordt. Lijkt het je een extra uitdaging om een cursus in het Engels te volgen, dan heb je de keuze uit de volgende cursussen.

Introduction to Business Administration

Part of the first year of the English taught bachelor Business Administration is the course Introduction to Business Administration. It gives you an introduction to the theory and practice of business administration. At Nijmegen, business administration is characterised by its broad an integral vision, based on a social scientific approach to organisations. The focus is on social processes in organisations, on change processes and on designing solutions for problems. This means that business administration uses knowledge and skills from related disciplines such as economy, sociology and psychology.

When managers are confronted by a variety of social, environmental, economic and technological changes, they have to find innovative solutions to deal with them. This requires a broad set of skills and capabilities. This course introduce you to five key parts of business administration: the environment, planning, organising, leading and controlling. Does this sound interesting to you, apply now for this course.

Time period block 1 | 04/09/2023 to 05/11/2023
Schedule Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Number of ECTS 6
Examination Exam

More information about this subject can be found in the study guide.

Introduction to Economics and Business IE&B

This course is a first acquaintance with economic approaches to organisations and management. Economists think in terms of efficiency: how can a certain goal be reached by using a minimum of resources? Consequently, the central question in this course is: how can an organisation be governed and managed efficiently? The course will prove that the economic approach to organisations is pluralistic. There are several viewpoints, and each viewpoint offers a different perspective on organisations and management. Apart from an economic perspective, philosophical, sociological and psychological perspectives will also be offered.

Time period block 1 | 04/09/2023 to 05/11/2023
Schedule Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Number of ECTS 6
Examination Exam

More information about this subject can be found in the study guide.

Organisation Theory

This course is part of the English taught bachelor Business Administration. The main objective of the course is to introduce you to the rich and diverse field of organisation theory. To reach this goal, we will guide you through seminal approaches, namely Scientific Management, Human Relations, and theories addressing bureaucracy, organisational culture, the role of technology and the relationship between organisations and their environment. We will discuss the historical context of these approaches as well as an original text central to each approach. During seminars we will go into how these theories still apply to today's organisational practice and discuss the results of your weekly assignments.

Time period block 2 | 06/11/2023 to 28/01/2024
Schedule Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Number of ECTS 6
Examination Exam

More information about this subject can be found in the study guide.

Macroeconomics

Is Economics one of your best subjects in high school? Do you want to get acquainted with a course of the bachelor programme Economics and Business Economics, then apply for this course.

This course aims at providing you with the basic knowledge and tools that are required to observe, interpret and assess the economic debate in a national or European context. This course deals with the economic features of a typical (Western) industrialised country, with a particular focus on Europe. Key economic variables like output (growth) and unemployment, inflation and interest rates, government deficit and debt are introduced. We use basic macroeconomic models to study equilibrium conditions of the economy in the short, medium and long run.

Time period block 2 | 06/11/2023 to 28/01/2024
Schedule Het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
Number of ECTS 6
Examination Exam

More information about this subject can be found in the study guide.