Zoek in de site...

Vrouwen in Marokko

Artikelen

 • Vrouwen in het migratiebeleid (pdf, 525 kB), Christel Kohlmann, Sabine Kraus & Ines Orobio de Castro, oktober 2003
  Dat migratiebeleid meer op mannen geënt is, belemmert op diverse manieren de emancipatie en integratie van vrouwelijke migranten. In het onderhavige boek staan de gender-aspecten van een aantal actuele thema's binnen het migratiebeleid centraal. Aan de orde komen: vrouwelijke arbeidsmigratie, vrouwen en meisjes zonder verblijfsvergunning, domestic workers, prostitutie-migratie, Marokkaanse en Turkse huwelijksmigratie en vrouwen en meiden in de asiel-opvang. Het boek wordt afgesloten met een overzicht van internationale verdragen en overeenkomsten.
 • Feministisch geïnspireerde genderstudies plaatsen vraagtekens bij overgeleverde denkpatronen en vermeende vanzelfsprekendheden in de Islam over vrouwen en mannen. De feministische invalshoek wil in de eerste plaats de aandacht vestigen op de complexiteit van de islam als religieus, politiek en sociaal fenomeen, ook en vooral wanneer religie een emancipatorische betekenis krijgt. In de methodologische beschouwingen informeert Sarah Bracke over enkele  kruispunten  tussen feminisme en islam en verwijst ze naar de dynamische interpretaties van de koran door moslima's.

  Vrouw (on)vriendelijk? : Islam feministisch bekeken Inge Arteel, Heidy Margrit Müller, Machteld De Metsenaere en Sarah Bossaert (red.). - Brussel : VUBPRESS, 2007. - 184 pagina's

 • Gemengde relaties / Odile Verhaar. In: Tijdschrift voor Genderstudies. - 8(2005) nr.3 , p.82-85

  Recensie van 'Onbezonnen vrouwen' van Betty de Hart, 2003 en 'Trouwen over de grens' van Erna Hooghiemstra, 2003.

  De juriste Betty de Hart en de sociologe Erna Hooghiemstra hebben voor hun proefschriften kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht naar de keuze van Nederlanders voor een huwelijkspartner uit het buitenland. Beiden zijn verrassende seksegebonden asymmetrieën op het spoor gekomen. De Hart stelt de beleving van de betrokkenen centraal en richt zich vooral op de toelatingsprocedure. Hooghiemstra onderzoekt de vraag waarom zoveel jonge Nederlanders (m/v) van Turkse en Marokkaanse komaf kiezen voor een huwelijkspartner uit het land van herkomst.

 • The development of gender equality for Moroccan women : illusion or reality? / Thierry Desrues and Juana Moreno Nieto, In: Journal of Gender Studies. - 18(2009) nr.1 (mrt), p.25-34

  In dit artikel wordt vanuit het perspectief van sociale verandering als multidimensionaal proces de positie van vrouwen in de Marokkaanse samenleving onder de loep genomen. Sociaaldemografische factoren, actiepunten van organisaties op het gebied van vrouwenrechten, nieuwe wetgeving en de publieke opinie komen hierbij aaan de orde. Hoewel er de afgelopen 50 jaar vooruitgang is geboekt, zijn er aanwijzingen dat de ondergeschiktheid van de positie van vrouwen in nieuwe vormen voorkomt in de toegenomen participatie van vrouwen in het openbare leven.

 • Transnationale gezinnen tussen Egyptisch, Marokkaans en Nederlands recht (pdf, 69 kB) / Friso Kulk en Iris Sportel. In: Recht der Werkelijkheid. - 30(2009) nr.2 , p.95-100

 • Mythen van gender: essays voor Willy Jansen (boek), Stefan Dudink en Liedeke Plate, november 2015, over feminisme, wetenschap, lichamen, jeugd, liefde en geweld, religie en ritueel en natie en oorlog.

Deze handreiking is gemaakt door Radboud Gender & Diversity Studies. Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Ga dan naar deze pagina.