Het inschatten van kindveiligheid: risicotaxatie-instrumenten

Professionals die met kinderen werken dienen de veiligheid van kinderen mee te wegen in hun besluitvorming. Het goed inschatten van veiligheid en mogelijke risico’s op kindermishandeling of verwaarlozing is echter moeilijk. Belangrijke informatie ontbreekt vaak en kennis over het ontstaan van mishandeling is beperkt. Daarnaast kunnen vertekeningen ontstaan in het oordeelproces. Uit onderzoek is gebleken dat professionals onderling aanzienlijk kunnen verschillen in hun beoordeling van veiligheid van kinderen, doordat zij grotendeels op hun eigen ervaring en onderscheidingsvermogen moeten varen.  Risicotaxatie-instrumenten beogen door het systematisch nagaan van relevante risicofactoren en beschermende factoren de inschatting van veiligheid en risico’s te verbeteren, dat wil zeggen meer betrouwbaar en valide te maken.
In deze workshop worden resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van (nationale en internationale) risicotaxatie-instrumenten, in het bijzonder de resultaten van onderzoek naar de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) dat we afgelopen jaar samen met het NJi, Juzt, Spirit en GGZ-Rivierenlandhebben uitgevoerd. We zullen ingaan op wat instrumenten kunnen bijdragen aan het goed inschatten van veiligheid en risico’s en waaraan behoefte bestaat in de praktijk. Een specifieke vraag is daarbij of/hoe veiligheidsinschattingen gemaakt kunnen worden in gezamenlijkheid met ouders en kinderen. Jullie inbreng zal ook worden teruggekoppeld aan het NJi .