Algemene voorwaarden Radboud Academy

Om een cursus, training, masterclass of ander onderwijsprogramma bij Radboud Academy te volgen, dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Radboud Academy.

Voor het onderwijs dat je volgt bij een specifiek opleidingscentrum binnen de Radboud Universiteit gelden andere algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kun je terug vinden op de website van het betreffende opleidingscentrum.

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Algemeen
 4. Aanbod
 5. Offertes
 6. Prijzen
 7. Inschrijving/ aanmelding en toelating
 8. Betalingsvoorwaarden
 9. Uitvoering van overeenkomst
 10. Ontbinding door Radboud Academy - Opdrachtgever
 11. Ontbinding door Radboud Academy - Cursist
 12. Annulering door Cursist
 13. Annulering door Radboud Academy
 14. Aansprakelijkheid
 15. Overmacht
 16. Privacy
 17. Intellectueel eigendom
 18. Klachtenregeling
 19. Weigering toegang
 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteit: Een cursus, training, opleiding, masterclass of congres met open inschrijving aangeboden door Radboud Academy.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst aangaande elke Activiteit met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van een opleiding / cursus / congres / symposium dan wel de overeenkomst tot het volgen van de opleiding / cursus / congres / symposium in de meest ruime zin, welke de Cursist met Radboud Academy is aangegaan.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie;
 4. Contractspartij: de partij die een Overeenkomst met Radboud Academy is aangegaan.
 5. Partijen: Radboud Academy en Contractspartij gezamenlijk, afzonderlijk aangehaald als Partij.
 6. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Radboud Academy.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Partijen waarop Radboud Academy deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3. Algemeen

 1. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Radboud Academy is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het door Radboud Academy aangekondigde tijdstip.
 3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt of op een andere wijze ongeldig of niet toepasselijk is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de ongeldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het doel en de strekking van de ongeldige bepaling.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractspartij die mogelijk op de onderhavige contractuele verhouding betrekking zouden kunnen hebben, worden hierbij expliciet verworpen en zijn niet van toepassing.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. In geval van strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst.
 7. In geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse versie leidend.

4. Aanbod

 1. Op de website, en/of in de specifieke cursusvoorwaarden is het aanbod beschreven. Hierbij is in elk geval ook vermeld de prijs van de cursus.
 2. De kosten van boeken, materialen, catering en andere cursusbenodigdheden zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit expliciet anders is vermeld.
 3. Wanneer er voor een bepaalde cursus eisen gesteld worden met betrekking tot (een) bepaalde voorkennis, vooropleiding of werkervaring, dan zijn deze eisen te vinden via https://www.ru.nl/radboud-academy.

5. Offertes

 1. De aanbiedingen en offertes van Radboud Academy zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle offertes van Radboud Academy, waaronder ook begrepen de door Radboud Academy opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door Radboud Academy worden herroepen tot het moment van totstandkoming van de Overeenkomst. Alle offertes worden door Radboud Academy naar beste weten en met de grootste zorg uitgebracht. Radboud Academy staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. Indien Opdrachtgever de offerte van Radboud Academy niet aanvaardt, is Radboud Academy gerechtigd om aan Opdrachtgever alle kosten in rekening te brengen die Radboud Academy heeft moeten maken om de offerte uit te brengen.

6. Prijzen

 1. De vermelde prijzen in een offerte zijn vrijgesteld van btw en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Radboud Academy is bevoegd de prijzen te allen tijde te wijzigen, met inachtneming dat na bevestiging van een Activiteit de op dat moment geldende prijs geldig blijft, tenzij de Activiteit naar een andere datum wordt verschoven. Offertes zijn onder voorbehoud van eventuele schrijffouten.
 3. Radboud Academy hanteert verschillende tarieven:
  a. regulier tarief: alle cursisten die geen binding hebben met de Radboud Universiteit of het Radboudumc;
  b. medewerkerstarief (10% korting op het reguliere tarief):
         i. Medewerkers met een aantoonbaar dienstverband bij de Radboud Universiteit of het Radboudumc;
         ii. Gepensioneerden van de Radboud Universiteit en het Radboudumc;
         iii. Promovendi van de RU en Radboudumc;
         iv. Deeltijdstudenten van de RU en het Radboudumc;
  c. Bijzondere korting:
        i. Alumni van de Radboud Universiteit krijgen 10% korting op het reguliere tarief;
        ii. Korting op korting is niet mogelijk.

7. Inschrijving/ aanmelding en toelating

 1. Aanmelding voor een opleiding/cursus/congres/symposium dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan Radboud Academy te verstrekken, welke daartoe ter beschikking is gesteld. 
 2. Radboud Academy kan toelatingseisen stellen aan de Cursist. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring dan wel specialisatiegraad van de Cursist. Om vast te stellen of de Cursist voldoet aan de toelatingseisen kan Radboud Academy onder andere referenties inwinnen, voortoetsen houden of voorbereidende cursussen verplicht stellen.
 3. De overeenkomst tussen de deelnemer en Radboud Academy komt tot stand nadat Radboud Academy de aanmelding schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd aan de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats als aan de voorwaarden voor de Activiteit zijn voldaan, waaronder (doch niet uitsluitend) het - voldoen aan de toelatingseisen die het Radboud Academy stelt - en het definitieve doorgaan van de Activiteit.
 4. Radboud Academy is gerechtigd degene die zich heeft ingeschreven tot een opleiding/ cursus/ congres/ symposium zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een opleiding/ cursus/ congres/ symposium, in welk geval degene die zich heeft ingeschreven tot een opleiding/ cursus/ congres/ symposium recht heeft op terugbetaling van de volledige aan het Radboud Academy betaalde cursusprijs. De niet-toelating tot een opleiding/ cursus/ congres/ symposium wordt door Radboud Academy schriftelijk of per email bevestigd.
 5. Het is niet mogelijk telefonisch in te schrijven voor een Activiteit.
 6. Indien de Cursist bij de aanmelding heeft aangegeven dat het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient deze tevens de volledige naam en adresgegevens van deze instantie, alsook de naam en het emailadres van de contactpersoon in te vullen. De factuur wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De Cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.
 7. Inschrijven voor een cursus is alleen mogelijk als de Cursist beschikt over een tot het einde van deze cursus geldig visum of verblijfsdocument.

8. Betalingsvoorwaarden

 1. Radboud Academy factureert voorafgaand aan de aanvangsdatum. Betalingen van facturen dienen te geschieden voor de aanvangsdatum van de Activiteit door storting op een door Radboud Academy aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  Zo niet, dan kunnen we namelijk ook op die andere plekken niet vermelden: ‘Om deel te kunnen nemen aan het programma is het vereist dat je de betaling voor de aanvangsdatum voldoet.’
 2. De deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Radboud Academy zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de deelnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.
 3. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Radboud Academy is gewezen op de te late betaling en Radboud Academy de deelnemer een termijn van 10 werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 10-werkdagentermijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Radboud Academy gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Radboud Academy kan ten voordele van de deelnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
 4. Ontvangen betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.
 5. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Radboud Universiteit te allen tijde bindend.

9. Uitvoering van overeenkomst

 1. Radboud Academy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Radboud Academy heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de opleiding/cursus/ congres/ symposium, en bewaakt de kwaliteit.
 3. De Contractspartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Radboud Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Radboud Academy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Radboud Academy zijn verstrekt, heeft Radboud Academy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Radboud Academy gebruikelijke tarieven aan de Contractspartij in rekening te brengen. Radboud Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Radboud Academy is uitgegaan van door de Contractspartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Radboud Academy kenbaar behoorde te zijn.
 4. De deelnemer zal enkel een certificaat ontvangen wanneer er aan de minimale 80% (fysieke) aanwezigheidsplicht voldaan is en, indien van toepassing, de zelfstudieopdrachten volbracht zijn.

10. Ontbinding door Radboud Academy - Opdrachtgever

 1. Radboud Academy is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, per brief of per e-mail, te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Radboud Academy om, in plaats van ontbinding, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
  a. de Contractspartij tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en zulk een verzuim niet binnen 14 dagen na verzendatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
  b. na het sluiten van de Overeenkomst aan Radboud Academy omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Contractspartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
  c. de Contractspartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt verleend;
  d. het faillissement van de Contractspartij is aangevraagd dan wel de Contractspartij failliet is verklaard;
  e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractspartij beslag wordt gelegd.
 2. Indien Radboud Academy op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt, dan is elke vordering van Radboud Academy op de Contractspartij direct opeisbaar.
 3. De Contractspartij is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan Radboud Academy alle in redelijkheid door Radboud Academy gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Radboud Academy maakt ten gevolge van dit niet (tijdig) nakomen.

11. Ontbinding door Radboud Academy - Cursist

 1. De Cursist voldoet niet aan de vereiste voorkennis of vooropleidingseisen en/of overige toelatingsvoorwaarden.
 2. De Cursist heeft reeds eerder onderwijs bij Radboud Academy gevolgd en zich daarbij dusdanig gedragen dat hem de toegang tot het onderwijs is ontzegd en/of dat hij is verwijderd.
 3. De Cursist beschikt niet over een tot het einde van de cursus geldig visum of verblijfsdocument.
 4. Het maximaal aantal toe te laten cursisten is overschreden.
 5. Het minimaal aantal vereiste cursisten is niet gehaald.

12. Annulering door Cursist

 1. Dit artikel is enkel van toepassing op een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. De Cursist kan de overeenkomst kosteloos ontbinden en zijn inschrijving beëindigen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen nadat hij het aanbod (zie artikel 1) heeft aanvaard op grond van de Wet koop op afstand. Indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient hij dit schriftelijk te melden via het emailadres: radboudacademy [at] ru.nl.
 3. Indien de Cursist zich uitschrijft binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, is de Cursist verplicht 100% van de kosten van de cursus te betalen. De Cursist doet uitdrukkelijk afstand van het recht binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgaaf van redenen op grond van de Wet koop op afstand.
 4. Bij annulering worden de onkosten op de volgende wijze berekend:
  a. Annulering tot 1 maand voor de start van een Activiteit: 25% van het overeengekomen bedrag met een minimum van € 50.
  b. Annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de start van een Activiteit: 50% van het overeengekomen bedrag met een minimum van € 50.
  c. Annulering binnen 14 dagen voor de start van een Activiteit alsmede na de start van de Activiteit: 100% van het overeengekomen bedrag met een minimum van € 50.

13. Annulering door Radboud Academy

 1. Radboud Academy heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in een aangekondigde Activiteit. Daaronder wordt – doch niet uitsluitend – begrepen:
  a. De opzet
  b. De datum
  c. De docenten
  d. De locatie
  e. De inhoud
 2. Indien de Activiteit een andere tijd, plaats of datum heeft gekregen, informeert Radboud Academy de deelnemer schriftelijk of elektronisch.
 3. Tenzij anders is overeengekomen of de wijziging gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze annulering niet rechtvaardigt, heeft de deelnemer het recht om binnen 14 dagen na het bericht van de wijziging, de overeenkomst schriftelijk of per mail te annuleren. In dit geval heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag aan Radboud Academy. 
 4. Radboud Academy is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding/ cursus/ congres/ symposium te annuleren, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Radboud Academy betaalde cursusprijs. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door Radboud Academy.
 5. Radboud Academy is gerechtigd de deelnemer toegang te weigeren voor zover de deelnemer voorafgaand aan de Activiteit zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst jegens Radboud Academy niet is nagekomen.

14. Aansprakelijkheid

 1. Radboud Academy aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door de Contractspartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Radboud Academy wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Radboud Academy beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Radboud Academy aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Radboud Academy toegerekend kunnen worden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractspartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 5. Radboud Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Radboud Academy of zijn ondergeschikten.

15. Overmacht

 1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming welke aan Radboud Academy niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Radboud Academy en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven voor de rekening van Radboud Academy komt, zal Radboud Academy de Contractspartij hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
 2. Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers.
 3. Ingeval van overmacht is Radboud Academy gerechtigd
  a. de uitvoering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bepalingen gedurende de overmacht op te schorten, of
  b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

16. Privacy

 1. Het Privacyreglement van de Radboud Universiteit is van toepassing.
 2. Persoonsgegevens worden door Radboud Academy strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Bij aanmelding voor een Activiteit door een deelnemer gebruikt Radboud Academy de persoonsgegevens voor het samenstellen van een aanmeldingslijst. Daarnaast gebruikt Radboud Academy deze informatie om deelnemers te informeren over cursussen. Als een deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van deze informatie kan de deelnemer schriftelijk of elektronisch bezwaar maken.
 4. De gegevens van een deelnemer verstrekt Radboud Academy niet zonder toestemming van de deelnemer aan een derde, tenzij enig wettelijke voorschrift dit voorschrijft.

17. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot producten die Radboud Academy in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder verstaan lesmateriaal en brochures, komen toe aan Radboud Academy voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Radboud Academy is het de deelnemer niet toegestaan om de voormelde producten vast te leggen op gegevensdragers (waaronder via camera of telefoon) en al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 3. De Contractspartij heeft het recht de door Radboud Academy aan Contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Radboud Academy ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Contractspartij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen
 4. Radboud Academy is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Contractspartij een direct opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Radboud Academy, onverminderd het recht van Radboud Academy op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
 6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

18. Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als Cursist/Contractspartij niet tevreden bent over de dienstverlening van Radboud Academy. In dat geval kunt u contact opnemen met radboudacademy [at] ru.nl (radboudacademy[at]ru[dot]nl).


19. Weigering toegang

 1. Radboud Academy behoudt zich het recht de Cursist toegang tot de cursus te ontzeggen.
 2. Toegang tot de cursus kan de Cursist, zonder verdere opgaaf van redenen, in elk geval worden ontzegd:
  a. bij het niet zorgdragen voor tijdige betaling van het volledige bedrag van het cursusgeld door de Cursist.
  b. in het geval de cursist zich niet houdt aan algemeen aanvaarde omgangsvormen tijdens en/of rondom het bijwonen van de cursus. Eveneens behoort hiertoe het opzettelijk en/of uitdrukkelijk aanzetten tot of deelnemen aan dergelijk laakbaar gedrag. Hieronder valt onder andere het uiten van bedreigingen en/of het vertonen van intimiderend gedrag jegens andere cursisten en/of medewerkers aan de cursus en/of van de Radboud Universiteit.;
  c. indien de Cursist zich niet houdt aan artikel 19 lid 2 van deze algemene voorwaarden. (wet verbod gezichtsbedekkende kleding)
  d. als gevolg van door de Radboud Universiteit (voor-)genomen (beleids-) maatregelen, in verband met opgelegde overheidsmaatregelen of -aanbevelingen.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.