RITHA's Lonneke en Janneke

Blended leren en werkplekleren, parels in de kroon van RITHA

Halverwege het RITHA-startseminar in Nijmegen offeren RadboudCSW-onderwijskundige Lonneke Luycks en hoofddocent RITHA Janneke Berendsen-Hulshof met liefde hun lunchpauze op voor een verdiepend gesprek. Op een rustig plekje in het Maria Montessori-gebouw gaat het over de onderwijsvisie van de opleiding. Over hoe RITHA – voor 80% online van opzet – die visie uitspeelt via twee sterke troeven: blended leren en werkplekleren. En over de open leerhouding die diep in het DNA zit bij RITHA-studenten én hun opleiders. Samen zie je meer, samen leer je meer.

Door: Hans Wanningen

Lonneke draagt RITHA, al vanaf de start in 2018, een warm hart toe. Als onderwijskundige heeft ze de hand gehad in het ontwerp van de opleiding – het begin van een blijvende betrokkenheid. Dezelfde passie voor RITHA is voelbaar bij Janneke, hoofddocent werkplekleren en docent binnen andere RITHA-onderdelen.

Wij willen het best mogelijke onderwijs bieden aan onze doelgroep: een leven lang lerende professionals, met ervaring en voorkennis, die praktijkvragen meenemen en inbrengen.

 

Welke onderwijsvisie ligt aan de basis van RITHA?

Lonneke: “Wij willen het best mogelijke onderwijs bieden aan onze doelgroep: een leven lang lerende professionals, met ervaring en voorkennis, die praktijkvragen meenemen en inbrengen. Dat doe je door consequent die professionals en hun praktijk centraal te stellen. Door ze de regie te geven over hun eigen leerproces in een activerende omgeving waarin iedereen voortdurend met en van elkaar leert. En waarin wetenschap en praktijk elkaar constant voeden en versterken. Voor dit alles biedt blended leren een rijk palet aan middelen en mogelijkheden. Op deze pijlers, zoals wij dat noemen, staan alle RadboudCSW-opleidingen, dus ook RITHA.”

Wat brengt dat de studenten van RITHA? En hoe dient dit de zaak van hoogbegaafden?

Janneke: “De lerende centraal stellen en regie over diens leerproces geven, dat pakt juist goed uit bij onze gemêleerde onderwijspopulatie, uit uiteenlopende werkvelden als zorg en onderwijs, en afkomstig uit verschillende landen. Maar ook hun doelgroepen – de kinderen, jongeren en volwassenen met kenmerken van begaafdheid – zijn gebaat bij deze onderwijsbenadering, willen zij tot leren komen. Met ruimte voor eigen keuzes, op weg naar hun individuele leer- en ontwikkeldoelen. Welbewust richten wij onze modules zodanig in, dat we voorleven wat we die doelgroepen zo graag gunnen.”

De opleiding is volledig blended opgezet. Waarom die keuze?

Lonneke: “De blended benadering leent zich uitmuntend voor activerend, effectief onderwijs. Neem alleen al Brightspace, de digitale leeromgeving van RITHA. Met voorbereidingsopdrachten en verdiepende artikelen. Maar bovendien met podcasts, quizzen, tests, videoclips, discussiefora en ga zo maar verder. Leren – en ook doceren – wordt zo superaantrekkelijk gemaakt. Daarnaast ‘pakt’ het geleerde beter.”

Janneke: “En natuurlijk, bij een internationale opleiding als RITHA ligt het toch al in de lijn der rede om voor blended te kiezen. De pandemie gaf een extra zwaai aan het digitale wiel. Omdat onderwijs geruime tijd alleen online mogelijk was.
Dat RITHA voor maar liefst 80% online van opzet is, brengt zeker ook het ultieme opleidingsdoel dichterbij: overal ter wereld talent mobiliseren.”

Lonneke: “Blended biedt nog méér pluspunten. Op didactisch vlak bijvoorbeeld: je hebt de keuze uit zóveel werkvormen en leeractiviteiten om gericht toe te werken naar de leeruitkomsten die we nastreven. Verder is blended onderwijs als gemaakt voor zelfregie en maatwerk. Iedere student stippelt, naar eigen inzicht en mogelijkheden en in het eigen tempo, de individuele studieroute uit. Blended faciliteert en motiveert enorm!”

Een andere troef van RITHA is werkplekleren. Komt blended onderwijs dan ook van pas?

Janneke: “Reken maar! Onze lerende professionals kunnen zo nieuwe kennis en kunde veel flexibeler en effectiever inzetten in hun werkkring, hoe en wanneer het hun uitkomt. In de tweede plaats vergemakkelijkt blended onderwijs de supervisie. De student, de begeleider op de werkplek en die bij het RadboudCSW kunnen, digitaal en asynchroon, langs allerlei wegen communiceren. Beeldbellen in Zoom, een video posten, noem maar op. En ook in groepsverband kunnen studenten, gewoon vanaf ieders werkplek, online makkelijker en meer leren – via webinars, discussiefora, subgroep-meetings enzovoorts.”

Lonneke: “Online leren is dus allesbehalve een solistische bezigheid. Je hebt volop de ruimte om jouw vragen, jouw casuïstiek, op jouw werkplek, met anderen te delen, erop te reflecteren en véél met en van elkaar te leren.”

Wat maakt dat werkplekleren bij RITHA zo’n vooraanstaande plek inneemt?

Janneke: “Het helpt om aan positie te winnen. Veel van onze lerende professionals verrichten in hun organisatie nu nog pionierswerk. Hoe fijn en voedend is het dan om met gelijkgezinden te sparren. Welkplekleren slaat de brug naar andere pioniers. Zo helpen ze elkaar om te groeien als specialist. Om samen dit belangrijke, nog onderbelichte aandachtsveld vooruit te helpen. Daarbij komt nog dat ze in de opleiding toe werken naar een eindproduct, passend bij en bestemd voor hun werksituatie.”

Lonneke: “Winst voor alle betrokkenen. Mooi, he? Exact wat we willen, die overdracht van kennis naar de praktijk, en vice versa.”

 Natuurlijk, bij een internationale opleiding als RITHA ligt het toch al in de lijn der rede om voor blended te kiezen. De pandemie gaf een extra zwaai aan het digitale wiel.

 

En daarbij vraagt RITHA van iedereen, niemand uitgezonderd, om een open leerhouding?

Janneke: “Dat klopt helemaal! Bij de start van RITHA zie je dat er soms onzekerheid leeft over de gestelde doelen. ‘Kan ik dit wel?’ ‘Grijp ik niet te hoog?’ ‘Zit mijn organisatie hier wel op te wachten?’ Gaandeweg zie je ze groeien in vertrouwen. Ook omdat wij onze studenten bijbrengen dat ze niet alles meteen hoeven te weten. Dat ook een specialist soms even in het duister tuurt. Dat ik als opleider ook veel van hen opsteek (door de waardevolle kijkjes in hun keuken, via hun praktijkvragen en het werkplekleren). Dat fouten maken mag, erbij hoort, en geregeld erg leerzaam is. Zelf bedachten we een tijdje terug een nieuwe interactieve werkvorm voor op Brightspace. Die zadelde docenten op met een maalstroom aan feedbackverzoeken van onze ambitieuze studenten. Waar die al even gedreven docenten direct uitvoerig op ingingen. Niet zo bright van ons, haha. Maar daar leren wij ook weer van.”

Lonneke: “Dat alles zit ingebakken in het opleidingsontwerp en in de cultuur van RITHA en het hele RadboudCSW. Die ontdekkingsreis, vanuit die open houding. Ga het maar gewoon aan, stapsgewijs en samen met iedereen bij ons. Deze growth mindset proberen we uit te dragen. Ook wanneer we onze studenten vragen: ‘Wat vind je van ons aanbod?’ ‘Wat kan beter?’”

Dan zit de pauze en dus het interview erop. Janneke duikt als docent direct het volgende onderdeel van het startseminar in. De nieuwe aanwas zit er al kennishongerig klaar voor.
 

Geschreven door