Ramen en gevelplaten van het Maria Montessorigebouw

Directe Doorstroom: dé route voor de gz-psycholoog van de toekomst

Landelijk is de trend dat steeds meer opleiders, zorgbestuurders en politici nut en noodzaak zien van een doorlopende leerlijn. Zeker als hiervoor al, zoals aan de Radboud Universiteit, een stevig fundament ligt met de Directe Doorstroom. Schouder aan schouder met onze praktijkinstellingen bouwen we verder op het fundament van de Directe Doorstroom. Zo slaan we samen de brug naar de toekomst, naar de best mogelijke zorg.

2010 | Hoe het begon: master GZP en opleiding tot GZ halen banden aan

directe doorstroom

In 2010 startte de Radboud Universiteit met de master Gezondheidszorgpsychologie (MGZP). De masterstage-opleider van het eerste uur, prof. dr. Jos Egger, tevens de huidige hoofdopleider Gezondheidszorgpsychologie (GZ) van SPON, memoreert dat destijds vier afstudeerrichtingen in deze masteropleiding werden samengevoegd om voor te bereiden op een brede postmaster GZ-opleiding: klinische psychologie, neuro- en revalidatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie en psychogerontologie. Dit vanuit de (levensloop)visie dat gz-psychologen onmisbaar zijn voor de zorg. Zij overzien het gehele zorgveld én de laatste stand van de wetenschap; bovendien brengen ze unieke competenties in. In de jaren daarna kreeg de masterstage een sterker klinisch accent en werden de stagevereisten rond diagnostiek en praktijkhandelingen aangescherpt. Ook werden stagecompetenties nu toetsbaar volgens hetzelfde competentiemodel als dat van de GZ-opleiding en de opleiding tot Klinisch Psycholoog. Daarbij werd het de norm dat de stagebegeleider een geregistreerd gz-psycholoog moest zijn. Leidend was toen al de ambitie om gestaag te bouwen aan een volwaardige leerweg, van stage tot specialisme.

directe doorstroom

2016 | Voorloper Directe Doorstroom bewijst al gauw zijn meerwaarde

Volgend op de ontwikkelingen in de master startten in 2016 de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en een aantal praktijkopleidingsinstellingen verenigd in SPON onder leiding van toenmalig hoofdopleider GZ dr. Marc Verbraak de pilot Directe Doorstroom, een doorstroom meteen na de master GZP in de GZ-opleiding. Doel: jonge zorgtalenten snel op de juiste plek in het werkveld krijgen. In 2018 ging de eerste lichting intensief begeleid aan de slag in de praktijk, bij één dag per week cursorisch onderwijs. Deze opleidelingen bleken al gauw hun draai te vinden op de werkvloer. De voorloper van de Directe Doorstroom had zich bewezen als essentiële las tussen master, GZ-opleiding en praktijk.

directe doorstroom

2020-2023 | Directe Doorstroom, de reguliere én beste route

In 2020 kreeg deze geslaagde pilot een vervolg: de Directe Doorstroom, ditmaal als reguliere route van master naar GZ-opleiding. Sterke troef van de directe aansluiting bleef ook nu de intensieve praktijkbegeleiding. Hierdoor krijgen de opleidelingen het werk eerder en beter in de vingers. Bovendien: meteen na de master staan de meesten onverkort in de leermodus; die leergierigheid én actuele wetenschappelijke kennis, nog vers in hun geheugen, brengen ze in binnen de zorgteams. Pluspunten waar de praktijkinstellingen volop van profiteren.

directe doorstroom

2023-2027 | Directe Doorstroom voorziet in landelijke behoefte

Alles wijst erop dat de vraag vanuit zorginstellingen om gz-psychologen op te leiden nog zal toenemen. Veel van de niet-BIG-geregistreerde masterpsychologen die nu nog een deel van het werk doen, zouden het liefst ‘morgen’ met de GZ-opleiding starten. Hoopvol voor deze groep is dat er een landelijke stichting Eerder Verworven Competenties (EVC) is gestart, met als doel masterpsychologen met ruime werkervaring via een verkort traject een GZ-diploma te laten behalen. Deze tijdelijke stichting overlegt met het Ministerie van VWS over mogelijke bekostiging. De groep niet-BIG-geregistreerden moet echter niet opnieuw groeien. Ook daarom willen RadboudCSW, SPON, de Faculteit Sociale Wetenschappen en de praktijkinstellingen, met gebundelde denk- en daadkracht, toewerken naar een doorgaande leerlijn; van master en stage naar de GZ-opleiding en daarna, de specialistenopleiding. 

Samen naar 2030 | Meer gz-psychologen én meer specialisten

Landelijk lijkt de trend dat steeds meer opleiders, zorgbestuurders en politici nut en noodzaak zien van een doorlopende leerlijn (zie bovenstaande video). Zeker als hiervoor al, zoals aan de Radboud Universiteit, een stevig fundament ligt met de Directe Doorstroom. Niet alleen omdat jongere professionals zo eerder van toegevoegde waarde kunnen zijn als gz-psycholoog. Maar evengoed omdat zij daarna, vanwege hun relatief jonge leeftijd, sneller geneigd zullen zijn om in te stromen in een specialisme. En ook dan profiteert het zorgveld al jaren eerder van hun kennis en kunde, in dit geval als specialist. In 2030 is er sprake van een continuüm van opleiden, van bachelor tot en met de specialismen. Ook in de praktijk is er dan een directe aansluiting doordat stage en GZ-opleiding in de praktijkinstelling verbonden zijn. Praktijkinstellingen hebben duurzaam beleid ontwikkeld op dit vlak en verzorgen het merendeel van hun opleidingsplekken in de vorm van directe doorstroom. 

GZ-opleideling

Ons ideaal: de gz-psycholoog van de toekomst

De gz-psycholoog van de toekomst is adaptief en proactief. Een vernieuwer die de samenwerking zoekt. Van alle markten thuis, wetenschappelijk uitstekend onderlegd, van meerwaarde voor elk team. Inzetbaar in uiteenlopende zorg-settings, dienstbaar aan wisselende doelgroepen. Een leven lang in ontwikkeling, telkens kijkend in andermans keuken én eigen spiegel, begeleiding zoekend en begeleiding biedend.

Deze competenties, deze attitude ook, dat is wat we in een toekomstbestendige, doorgaande leerlijn de opleidelingen elke dag weer willen meegeven. Schouder aan schouder met onze partners bouwen we verder op het fundament van de Directe Doorstroom. Zo slaan we samen de brug naar de toekomst, naar de best mogelijke zorg.
 

Geschreven door