directe doorstroom
directe doorstroom

Vervolg gecombineerde KP-PT groep vanaf januari 2025 bij SPON in Nijmegen

Vooruitlopend op het geïntegreerde specialisme Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut (KP-PT) worden vanaf januari 2025 de deelnemers aan de opleidingen KP en PT gecombineerd tot één lesgroep KP-PT en volgen zij tenminste 363 uur onderwijs gezamenlijk. De KP-PT opleiding van 2025 kent daarmee twee uitstroomprofielen: die van klinisch psycholoog (636 uur en af te ronden in vier jaar) en van psychotherapeut (420 uur en af te ronden in drie jaar).

Parallel aan het onderwijs over psychotherapeutische behandeling volgen de deelnemers PT ook 126 uur onderwijs op het gebied van psychodiagnostiek samen met deelnemers KP, plus 30 uur onderwijs over management en 27 uur onderwijs over praktijkwetenschappelijk onderzoek. Dit vanuit de gedachte om de deelnemers PT zo optimaal mogelijk toe te rusten met extra onderwijs op niveau van KP, wat hen goed voorbereidt op het specialisme KP-PT waartoe men straks gaat behoren en dat van voordeel kan zijn in de overgangsregeling waarin men na afronding van de opleiding terecht gaat komen. 

Vaste lesdag voor deze groep wordt de donderdag; daarnaast kunnen de keuzemodules op de woensdag of de vrijdag plaatsvinden. Lopende opleidingsgroepen KP en PT staan los van deze gecombineerde groep.

Achtergrond

In de reguliere KP-opleiding is reeds een PT-opleiding geïntegreerd die voldoet aan de eisen voor verstrekken van het diploma PT. 2025 betreft een overgangsjaar naar de in beginsel in werking treding van het nieuwe specialisme KP-PT per 2026. In 2025 zijn de huidige subsidiestromen voor KP en PT afzonderlijk nog beschikbaar. De KP-opleiding biedt de mogelijkheid om 2 uitstroomprofielen te bieden: een voor KP die in vier jaar af te ronden is (nominale einddatum 31-12-2028) en een voor PT, die in 3 jaar af te ronden is (nominale einddatum 31-12-2027). Streven is om deelnemers PT optimaal toe te rusten met extra onderwijs op niveau van KP op de domeinen diagnostiek, management en praktijkresearch wat mogelijk van voordeel kan zijn in de overgangsregeling waarin men vanaf 2028 terecht gaat komen. 

Wat houdt dit concreet in?

Cursorisch onderwijs

  • Opleidelingen KP en PT worden samengevoegd tot één groep van 25 deelnemers met start in januari 2025. Meer weten over de modules? Kijk dan op de opleidingspagina KP V&O en PT.

Verantwoordelijkheden en beoordeling binnen de opleidingen

  • De opleiding KP-PT2025, het curriculum en de hoofddocenten vallen onder verantwoordelijkheid van de hoofdopleider KP-PT, prof. dr. Jos Egger die daarvoor door het SPON Bestuur is benoemd.
  • De opleidelingen PT en KP blijven als voorheen onder de respectievelijke verantwoordelijkheid van de hoofdopleiders prof. dr. mr. Elisa van Ee en  prof. dr. Jos Egger vallen.
  • Praktijkonderwijs en beoordeling en monitoring deelnemers KP en PT blijft ongewijzigd en ligt bij de eigen hoofdopleider en coördinator;
  • Deelnemers KP ontvangen na afronding het diploma KP en het diploma PT;
  • Deelnemers PT ontvangen na afronding van de opleiding het diploma PT plus certificaten voor extra onderwijs genoten op KP-niveau, ondertekend door de hoofdopleider KP;

Planning en duur van de opleiding

  • Vaste lesdag wordt de donderdag; keuzemodules vinden plaats op de woensdag of de vrijdag.
  • Opleidelingen PT kunnen als voorheen in 3 jaar hun opleiding afronden, voor de opleidelingen KP blijft dit 4 jaar;
  • Vanwege de uitbreiding van het aantal uren cursorisch onderwijs van 363 naar 420 uur voor deelnemers PT, zal de opleidingsprijs iets worden verhoogd. Het SPON Bestuur neemt daarover in september 2024 een besluit. Houd hiervoor de opleidingspagina in de gaten.

Hoe gaat het nu verder?

De voordracht van kandidaten KP of PT wordt gedaan bij de eigen hoofdopleider, die ook verantwoordelijk is voor de toelating van de kandidaten.

De komende periode gaan we achter de schermen en in overleg met de hoofddocenten KP aan de slag met het maken van het lesrooster voor het aankomende jaar. Het lesrooster zal naar verwachting in oktober worden gepubliceerd.

Op gezette tijden zullen de hoofdopleiders de praktijkopleiders en -instellingen informeren via berichten, nieuwsbrieven en overleggen. Voor vragen of opmerkingen staan de vaste opleidingscoördinatoren KP en PT u ook altijd graag te woord. 

Contactinformatie

Heeft u vragen over dit combinatieproject, neem dan gerust contact op met projectleider drs. Sanne Weller. Houdt daarnaast ook onze website in de gaten voor het laatste nieuws.