Algemene voorwaarden In Company RadboudCSW

Versie november 2023

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen hanteert de volgende algemene voorwaarden voor korte onderwijsactiviteiten, de RITHA en ECHA opleidingen. 
Voor de BIG opleidingen en de schoolpsycholoog gelden de voorwaarden die onderdeel uitmaken van de opleidingsovereenkomst. 

Afdeling I - Algemeen

1 Definities
2 Algemeen
3 Offertes
4 Cursusprijzen / Vergoedingen
5 Betaling
6 Uitvoering van de Overeenkomst
7 Overmacht
8 Ontbinding
9 Intellectuele eigendomsrechten
10 Geheimhouding
11 Aansprakelijkheid
12 Privacy
13 Toepasselijk recht
14 Bevoegde rechter

Afdeling II - Gezamenlijke organisatie van een opleiding / cursus

15 Totstandkoming van de Overeenkomst
16 Uitvoering van de opdracht
17 Wijziging in de opdracht
18 Vergoedingen

Download de pdf versie

AFDELING I - ALGEMEEN

De in afdeling I vermelde bepalingen zijn van toepassing indien het RadboudCSW met de Contractspartij een Overeenkomst is aangegaan.

1. Definities

Overeenkomst: de overeenkomst aangaande alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en
organiseren van een in company opleiding / cursus dan wel de overeenkomst tot het volgen van de in company opleiding / cursus in de meest ruime zin en vorm (fysiek, online of blended).
Contractspartij: de partij die een Overeenkomst met het RadboudCSW is aangegaan. 
Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst tot het volgen van een in company opleiding / cursus met het RadboudCSW is aangegaan.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst tot het organiseren van een in company opleiding / cursus met het RadboudCSW is aangegaan.
Partijen: het RadboudCSW en Contractspartij gezamenlijk.

2. Algemeen

 1.  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Partijen waarop het RadboudCSW deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Eventuele algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractspartij zijn eerst van toepassing indien Partijen
  zulks schriftelijk overeenkomen. 
 4. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. In geval van strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst.

3. Offertes

De aanbiedingen en offertes van het RadboudCSW zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Cursusprijzen / Vergoedingen

Alle prijzen zijn inclusief 0% btw en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de
Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Betaling

 1. Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op een door het
  RadboudCSW aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De Contractspartij is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend. Onverminderd de aan het RadboudCSW verder toekomende rechten is het RadboudCSW alsdan bevoegd rente over het achterstallige bedrag in rekening te brengen ten bedrage van 1% per maand, te berekenen vanaf de desbetreffende vervaldag.
 3. Ontvangen betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, renten en kosten daaronder
  begrepen.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Het RadboudCSW zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 2. Het RadboudCSW heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de in company opleiding / cursus, en bewaakt die kwaliteit. 
 3. De Contractspartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het RadboudCSW aangeeft dat deze noodzakelijk
  zijn of waarvan de Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en juist aan het RadboudCSW worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, volledig en juist aan het RadboudCSW zijn verstrekt, heeft het RadboudCSW het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij het RadboudCSW gebruikelijke tarieven aan de Contractspartij in rekening te brengen. 
 4. Het RadboudCSW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het RadboudCSW is uitgegaan van door de Contractspartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het RadboudCSW kenbaar behoorde te zijn.

7. Overmacht

 1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming welke aan het RadboudCSW niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van het RadboudCSW en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven voor de rekening van het RadboudCSW komt, zal het RadboudCSW de Contractspartij hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. 
 2. Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme,
  overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers.
 3. Ingeval van overmacht is het RadboudCSW gerechtigd 
  a. de uitvoering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bepalingen gedurende de overmacht op te schorten, of
  b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

8. Ontbinding

 1. Het RadboudCSW is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, per brief of per e-mail, te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van het RadboudCSW om, in plaats van ontbinding, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
  a. de Contractspartij tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en zulk een verzuim niet binnen 14 dagen na verzendatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
  b. na het sluiten van de Overeenkomst aan het RadboudCSW omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Contractspartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
  c. de Contractspartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt verleend;
  d. het faillissement van de Contractspartij is aangevraagd dan wel de Contractspartij failliet is verklaard;
  e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractspartij beslag wordt gelegd;
  f. de Contractspartij dan wel Cursist zich tijdens het volgen van een opleiding / cursus misdraagt of schade veroorzaakt aan RadboudCSW, door RadboudCSW ingeschakelde derden of mede-cursisten.
 2. Indien het RadboudCSW op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt, dan is elke vordering van het
  RadboudCSW op de Contractspartij direct opeisbaar. 
 3. De Contractspartij is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan het RadboudCSW alle in redelijkheid door het
  RadboudCSW gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die RadboudCSW maakt ten gevolge van dit niet (tijdig) nakomen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het RadboudCSW behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
  Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht. 
 2. De Contractspartij heeft het recht de door het RadboudCSW aan Contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door het RadboudCSW ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Contractspartij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen. De door het RadboudCSW verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door de Contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het RadboudCSW worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven. 
 3. Het is Contractspartij niet toegestaan enige in of op de door het RadboudCSW aan Contractspartij geleverde of ter
  beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door het RadboudCSW ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van het RadboudCSW of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen. 
 4. Het RadboudCSW is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere
  doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
  gebracht. 
 5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Contractspartij een direct opeisbare boete van € 5.000 voor
  elke overtreding verschuldigd zijn aan het RadboudCSW, onverminderd het recht van het RadboudCSW op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
 6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

10. Geheimhouding

 1. De Contractspartij is verplicht zowel gedurende als na het einde van de Overeenkomst de vertrouwelijke informatie die hem ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de Contractspartij ter beschikking is gesteld.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan:
  a. Alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/ of waarvan de Contractspartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is;
  b. Alle product-, marketing-, klant- en/of bedrijfsgegevens inclusief informatie zoals vermeld in de offerte die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de Contractspartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn.
 3. De verplichtingen zoals beschreven in dit artikel gelden niet ten aanzien van informatie:
  a. die op het moment van verstrekking reeds algemeen bekend was;
  b. die na verstrekking gepubliceerd wordt of op andere wijze openbaar wordt gemaakt tenzij een dergelijke publicatie onrechtmatig is ten aanzien van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst;
  c. die voor het moment van verstrekking reeds rechtmatig in het bezit was van de Contractspartij;
  d. die na verstrekking van een derde is verkregen die deze informatie rechtmatig heeft verkregen zonder inbreuk te maken op een verplichting jegens het RadboudCSW.
 4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Contractspartij een direct opeisbare boete van € 5.000 voor
  elke overtreding verschuldigd zijn aan het RadboudCSW, onverminderd het recht van het RadboudCSW op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

11. Aansprakelijkheid

 1. Het RadboudCSW is slechts aansprakelijkheid voor de door de Contractspartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze  aansprakelijkheid door de verzekeraar van het RadboudCSW wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt
  gedekt, is de aansprakelijkheid van het RadboudCSW beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. 
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het RadboudCSW aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan het RadboudCSW toegerekend kunnen worden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractspartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 5. Het RadboudCSW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
  gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het RadboudCSW of zijn ondergeschikten.

12. Privacy

 1. Alle gegevens die de Contractspartij verstrekt aan het RadboudCSW ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, worden door het RadboudCSW in haar administratie opgenomen. 
 2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de eisen die de wet en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hieraan stelt. 
 3. De Privacy Policy van het RadboudCSW is gepubliceerd op de website van het RadboudCSW.

13. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14. Bevoegde rechter

Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zullen getracht opgelost te worden in onderling overleg tussen RadboudCSW en Contractspartij. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

AFDELING II - GEZAMENLIJKE ORGANISATIE VAN EEN OPLEIDING / CURSUS

De in de Afdeling II vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien het RadboudCSW met de Opdrachtgever een Overeenkomst tot het gezamenlijk organiseren van een in company opleiding / cursus is aangegaan.

15. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Opdrachtgever een door het RadboudCSW uitgebrachte aanbieding dan wel
offerte in zijn geheel schriftelijk heeft aanvaard.

16. Uitvoering van de opdracht

 1. Het RadboudCSW zal na totstandkoming van de Overeenkomst tijdig aanvangen met het organiseren van
  de in company opleiding / cursus, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het RadboudCSW is gerechtigd om, indien het RadboudCSW dit voor de goede uitvoering van de Overeenkomst nodig, nuttig of vereist acht, de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen.
 3. De door het RadboudCSW opgegeven uitvoeringstermijn geldt niet als fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de door het RadboudCSW opgegeven uitvoeringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de opgegeven uitvoeringstermijn is Opdrachtgever verplicht om het RadboudCSW een schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Opdrachtgever het RadboudCSW een redelijke termijn stelt om de verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog na te komen.

17. Wijzigingen in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, dienen schriftelijk door Partijen te worden
  overeengekomen. 
 2. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen. Partijen dienen schriftelijk een nieuwe termijn van uitvoering overeen te komen. 
 3. Indien blijkt dat uitvoering van de opdracht niet naar tevredenheid van Opdrachtgever geschied, dan zal het RadboudCSW de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen en in overleg treden over het vervolg. Het RadboudCSW  behoudt in dat geval aanspraak op de overeengekomen vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18. Vergoedingen

 1. Partijen komen een vergoeding schriftelijk overeen. 
 2. Indien Partijen een Overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar dan wel voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, is het RadboudCSW gerechtigd de vergoeding elk kalenderjaar te verhogen tot een maximum van het indexcijfer van de Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur, SBI 2008 sector P Onderwijs uit sector overheid, een en ander conform de door het CBS toegepaste systematiek. Het RadboudCSW zal deze verhoging van de vergoeding uiterlijk drie maanden voor het begin van het nieuwe begrotingsjaar aan de Opdrachtgever schriftelijk bekendmaken. 
 3. Indien de verhoging van de vergoeding het in lid 2 van dit artikel bedoelde maximum overschrijdt, en de  opdrachtgever niet instemt met de verhoging, dan zullen Partijen in onderhandeling treden over de vergoeding teneinde een nieuwe vergoeding overeen te komen. 
 4. Indien Partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de nieuwe vergoeding zoals bedoeld in lid 3 van dit
  artikel, is elk van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst tegen het einde van het lopende begrotingsjaar schriftelijk op te zeggen, met dien verstande dat lopende opdrachten worden voltooid. 
 5. Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan 3 maanden, kan het RadboudCSW periodiek factureren.