Algemene voorwaarden RadboudCSW

Versie november 2023

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen hanteert de volgende algemene voorwaarden voor korte onderwijsactiviteiten, de RITHA en ECHA opleidingen. 
Voor de BIG opleidingen en de schoolpsycholoog gelden de voorwaarden die onderdeel uitmaken van de opleidingsovereenkomst. 

Definities
1 Toepasselijkheid
2 Prijzen
3 Inschrijving voor een activiteit
4 Betalingsvoorwaarden
5 Annulering van de activiteit door de deelnemer
6 Annulering of wijziging van een activiteit door RadboudCSW
7 Aansprakelijkheid
8 Overmacht
9 Privacy
10 Intellectueel eigendom
11 Klachtenregeling

Download de pdf versie

Definities

Activiteiten: Een Cursus, Training, of congres met open inschrijving aangeboden door het RadboudCSW.
Cursus: Een welomschreven, systematisch opgebouwd en samenhangend geheel van leeractiviteiten als zodanig aan de geïnteresseerden wordt aangeboden.
Deelnemer: Persoon (cursist) die zich inschrijft voor een activiteit.
RadboudCSW: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.
Training: Het aanleren, verbeteren of veranderen van vaardigheden.

1. Toepasselijkheid

RadboudCSW verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle activiteiten met open inschrijving. RadboudCSW verklaart uitdrukkelijk dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op:

SPON-opleidingen

  • Gezondheidszorgpsycholoog
  • Psychotherapeut
  • Klinisch psycholoog

Overige beroepsopleidingen:

  • Orthopedagoog-generalist
  • Schoolpsycholoog

Voor deze opleidingen is RCSW geen contractspartij en mogelijk gelden andere toelatingseisen en voorwaarden. Voor
meer informatie over deze opleidingen kijkt u op: www.ru.nl/radboud-centrum-sociale-wetenschappen/opleidingen.

2. Prijzen

De vermelde prijzen in een offerte zijn vrijgesteld van BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. RadboudCSW
is bevoegd de prijzen te allen tijden te wijzigen, met inachtneming dat na bevestiging van een activiteit de op dat moment geldende prijs geldig blijft, tenzij de activiteit naar een andere datum wordt verschoven. Offertes zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

3. Inschrijving voor een activiteit

a) De deelnemer schrijft zich in voor een activiteit door een inschrijfformulier te ondertekenen en te retourneren aan het RadboudCSW.
b) De overeenkomst tussen de deelnemer en het RadboudCSW komt tot stand nadat RadboudCSW de aanmelding schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd aan de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats als aan de voorwaarden voor de activiteit zijn voldaan, waaronder (doch niet uitsluitend) het - voldoen aan de toelatingseisen die het RadboudCSW stelt - en het definitieve doorgaan van de activiteit.
c) Het is niet mogelijk telefonisch in te schrijven voor activiteiten.
d) RadboudCSW behandelt aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Indien plaatsing van een deelnemer niet mogelijk is, ontvangt de betreffende deelnemer daarvan elektronisch, schriftelijk of telefonisch bericht.
e) Ongeveer vier weken voor aanvang van een activiteit ontvangt de deelnemer nadere informatie over de doorgang en inhoud van een activiteit (indien toepasselijk).
f) De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor een volledige en tijdige betaling van een factuur, ook als een werkgever de kosten van een activiteit voor zijn rekening neemt. 
g) Indien bij een opleiding of cursus aparte aanmeldingsformulieren en/of –procedures van toepassing zijn, staat dit bij het betreffende inschrijfformulier.

4. Betalingsvoorwaarden

a) RadboudCSW factureert een maand voorafgaand aan de aanvangsdatum. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
b) RadboudCSW is gerechtigd om periodiek te factureren. 
c) De deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. RadboudCSW zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de deelnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.
d) Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door RadboudCSW is gewezen op de te late betaling en RadboudCSW de deelnemer een termijn van 10 werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 10-werkdagentermijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is RadboudCSW gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. RadboudCSW kan ten voordele van de deelnemer afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

5. Annulering van de activiteit door de deelnemer

a) Na totstandkoming van een overeenkomst tussen deelnemer en RadboudCSW heeft de deelnemer een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Binnen deze periode mag de deelnemer de overeenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden met in acht name van hetgeen verder in dit artikel is bepaald.
b) Voorgaande is niet van toepassing als de dienstverlening voor afloop van de bedenktermijn reeds met toestemming van de deelnemer is begonnen. 
c) Ontbinding geschiedt schriftelijk of per email. De datum van het poststempel van een door RadboudCSW ontvangen opzegging, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer geldt als ontbindingsdatum.
d) Annulering voor één maand voor de start van een activiteit: 25% van het overeengekomen bedrag met een minimum van € 50.
e) Annulering tussen één maand en de start van een activiteit: 50% van het overeengekomen bedrag met een minimum van € 50.
f) Annulering na de start van een activiteit: hierbij zal een vergoeding bepaald worden conform art 7:411 BW.
g) Een deelnemer heeft ingeval van een congres of cursus de mogelijkheid om een vervanger te sturen. De vervangende deelnemer moet wel aan de geldende toelatingseisen van een congres of cursus voldoen. De beslissing over de geschiktheid van een vervanger ligt bij het RadboudCSW. Een geschikte vervanger moet uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van een activiteit bekend zijn bij het RadboudCSW.
h) RadboudCSW kan ten voordele van de deelnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6. Annulering of wijziging van een activiteit door RadboudCSW

a) RadboudCSW heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in aangekondigde activiteiten. Daaronder wordt – doch niet uitsluitend – begrepen:
i. De opzet
ii. De datum
iii. De docenten
iv. De locatie
v. De inhoud
b) Indien de activiteit een andere tijd, plaats of datum heeft gekregen, informeert RadboudCSW de deelnemer schriftelijk of elektronisch.
c) Tenzij anders is overeengekomen of de wijziging gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze annulering niet rechtvaardigt, heeft de deelnemer het recht om binnen 14 dagen na het bericht van de wijziging, de overeenkomst schriftelijk of per mail te annuleren. In dit geval heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag aan RadboudCSW.
d) In het geval van afgelasting heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag dat hij aan
RadboudCSW heeft betaald voor de betreffende activiteit.
e) RadboudCSW is bevoegd om in de navolgende, doch niet uitsluitende, situaties verplichtingen voortvloeiend uit de activiteit op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
i. Indien er naar het inzicht van RadboudCSW niet voldoende inschrijvingen zijn voor een activiteit;
ii. Indien de deelnemer tekort komt in de nakoming van de overeenkomst;
iii. RadboudCSW uit een mededeling van de deelnemer moet afleiden dat deze in de nakoming zal tekortschieten;
iv. RadboudCSW goede gronden heeft om te vrezen dat de deelnemer in nakoming van de overeenkomst zal
tekortschieten;
vi. Door de vertraging aan de zijde van de deelnemer waardoor van RadboudCSW niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen verplichtingen zal worden nagekomen. RadboudCSW is gerechtigd de deelnemer toegang te weigeren voor zover de deelnemer voorafgaand aan de activiteit zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst jegens RadboudCSW niet is nagekomen.

7. Aansprakelijkheid

a) Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van RadboudCSW en/of haar leidinggevenden, is RadboudCSW niet aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade, verminderde goodwill, winstderving, geldelijke schade of schade aan eigendommen van de deelnemer. In het geval directe schade toe te rekenen is aan RadboudCSW, is het maximum bedrag van deze schadevergoeding het betaalde factuurbedrag, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van RadboudCSW en/ of haar leidinggevenden.
b) RadboudCSW spant zich in om elke activiteit succesvol te laten verlopen en deelnemers zo goed mogelijk in te lichten. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat er verkeerde informatie wordt afgegeven door een spreker, via schriftelijk materiaal danwel enig ander materiaal. RadboudCSW is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk, tenzij er sprake is van schuld of opzet aan de zijde van RadboudCSW.

8. Overmacht

In geval RadboudCSW door overmacht (waaronder het uitvallen van een spreker, docent, voorzitter van een congres etc.) niet in staat is de overeenkomst na te komen is RadboudCSW bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat RadboudCSW gehouden is tot een schadevergoeding. In geval van het uitvallen van een docent (of spreker, voorzitter etc) zal RadboudCSW haar uiterste best doen om een adequate en kwalitatief gelijkwaardige vervanger te zoeken. In het geval waar dit niet mogelijk is zal RadboudCSW zo snel mogelijk met een alternatieve datum/ data komen.

9. Privacy

a) Het Privacyreglement van de Radboud Universiteit is van toepassing.
b) Persoonsgegevens worden door Radboud Centrum Sociale Wetenschappen strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
c) Bij aanmelding voor een activiteit door een deelnemer gebruikt RadboudCSW de persoonsgegevens voor het samenstellen van een aanmeldingslijst. Daarnaast gebruikt RadboudCSW deze informatie om deelnemers te informeren over opleidingscursussen en cursussen. Als een deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van deze informatie kan de deelnemer schriftelijk of elektronisch bezwaar maken.
d) De gegevens van een deelnemer verstrekt RadboudCSW niet zonder toestemming van de deelnemer aan een derde, tenzij enig wettelijke voorschrift dit voorschrijft.
e) Van toepassing is de volgende verklaring: 
Subprivacyverklaring Studenten die onderdeel uitmaakt van de algemene Privacyverklaring Radboud Universiteit.

10. Intellectueel eigendom

a) Alle rechten met betrekking tot producten die RadboudCSW in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder verstaan lesmateriaal en brochures, komen toe aan RadboudCSW voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.
b) Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RadboudCSW is het de deelnemer niet toegestaan om de voormelde producten vast te leggen op gegevensdragers (waaronder via camera of telefoon) en al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

11. Klachtenregeling

De dienstverlening van RadboudCSW is mensenwerk. En waar mensen werken worden ook fouten gemaakt. Het kan voorkomen dat u als deelnemer niet tevreden bent over de dienstverlening van RadboudCSW. Het RadboudCSW kent hiervoor een klachtenprocedure die te vinden is op de website: https://www.ru.nl/radboud-centrum-sociale-wetenschappen/regelingen/klachtenregeling-radboudcsw

Op alle overeenkomsten die RadboudCSW sluit is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. De klachtenprocedure sluit niet uit dat een opdrachtgever zijn geschil aan de burgerlijke rechter voorlegt.

Downloads