Algemene voorwaarden Radboud in'to Languages

Voor cursussen met open inschrijving, toetsing en assessments

Wanneer je een cursus met open inschrijving, toetsing en/of assessment bij Radboud in'to Languages volgt, dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Radboud in'to Languages.

 1. Algemene bepalingen
  Artikel 1 - Toepassingsgebied
  Artikel 2 - Begripsbepalingen
 2. Aanbod, totstandkoming, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
  Artikel 3 - Aanbod
  Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst
  Artikel 5 - Ontbindende voorwaarden
  Artikel 6 - Ontbinding van de overeenkomst op afstand door cursist
  Artikel 7 – Opzeggen van overeenkomst door de cursist
  Artikel 8 – Annulering van een cursus en ontbinding van de overeenkomst door Radboud in’to Languages
 3. Cursustarieven, betaling en certificering
  Artikel 9 - Cursusgeld en kortingstarieven 
  Artikel 10 - Betalingsverplichting en betaalwijze
  Artikel 11 - Certificering
 4. Toetsing en assessment
  Artikel 12 - Afwijkende en aanvullende voorwaarden
  Artikel 13 – RATEr
  Artikel 14 – RATEr betaling en annulering
  Artikel 15 – NT2 toetsing
  Artikel 16 – Assessment Certificaat Competent Docent NT2
  Artikel 16B – Portfolio en assessment Opleiding Docent NT2
 5. Overige bepalingen
  Artikel 17 – Intellectuele eigendom
  Artikel 18 – Vervanging docent of trainer
  Artikel 19 – Privacy
  Artikel 20 – Weigering toegang
  Artikel 21 – Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
  Artikel 22 – Klachtenprocedure
  Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Paragraaf 1 – Algemene bepalingen


Artikel 1 – Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle groepscursussen en toetsen met open inschrijving en zijn daarmee uitdrukkelijk niet van toepassing op taal- en communicatietrainingen op maat en niet van toepassing op de Intensive Language Programmes van Radboud in’to Languages.

Artikel 2 – Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. aanbod: groepscursussen met open inschrijving en toetsing;
 2. overeenkomst: inschrijving via het online inschrijfformulier via de website van Radboud in’to Languages;
 3. overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie;
 4. cursist: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een educatieve dienst van Radboud in’to languages afneemt, met inachtneming dat een cursist van Radboud in’to Languages als zodanig geen student van de Radboud Universiteit Nijmegen is.

Paragraaf 2 – Aanbod, totstandkoming, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

Artikel 3 – Aanbod

 1. Op de website, en/of in de specifieke cursusvoorwaarden is het aanbod beschreven.
 2. Hierbij is in elk geval ook vermeld de prijs van de cursus.
 3. De kosten van boeken, materialen, catering en andere cursusbenodigdheden zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit expliciet anders is vermeld.
 4. Wanneer er voor een bepaalde cursus eisen gesteld worden met betrekking tot (een) bepaalde voorkennis, vooropleiding of werkervaring die vereist of gewenst is om een cursus te kunnen volgen, dan zijn deze eisen te vinden via de website en/of de specifieke cursusvoorwaarden.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de cursist van het aanbod (zie artikel 3) onder de ontbindende voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 5. De aanvaarding van de overeenkomst door de cursist vindt plaats door het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier voor het betreffende aanbod.
 2. Op grond van artikel 6 heeft de cursist de mogelijkheid om de overeenkomst op afstand binnen 14 dagen nadat hij het aanbod heeft aanvaard kosteloos te ontbinden.
 3. Indien de cursist bij de aanmelding heeft aangegeven dat het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient deze tevens de volledige naam en adresgegevens van deze instantie, alsook de naam en het emailadres van de contactpersoon in te vullen. De factuur wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.
 4. Een inschrijving voor een van de cursussen Nederlands voor anderstaligen bij Radboud in’to Languages is geen grond waarop een visum kan worden verkregen.

Artikel 5 – Ontbindende voorwaarden

 1. De cursist voldoet niet aan de vereiste voorkennis of vooropleidingseisen en/of overige toelatingsvoorwaarden.
 2. De cursist heeft reeds eerder onderwijs bij Radboud in’to Languages gevolgd en zich daarbij dusdanig gedragen dat hem de toegang tot het onderwijs is ontzegd en/of dat hij is verwijderd.
 3. Het maximaal aantal toe te laten cursisten is overschreden.
 4. Het minimaal aantal vereiste cursisten is niet gehaald.
 5. De cursist voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarde dat de cursist de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt óf de middelbare school heeft afgerond.
 6. De cursist heeft een STAP-subsidie aangevraagd voor een cursus die in aanmerking komt voor een STAP subsidie en de subsidie is door UWV niet toegekend.

Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst op afstand door cursist

 1. Dit artikel is enkel van toepassing op een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. De cursist kan de overeenkomst kosteloos ontbinden en zijn inschrijving beëindigen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen nadat hij het aanbod heeft aanvaard conform art. 6:230o van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient hij dit schriftelijk te melden via het emailadres cursus [at] into.ru.nl (cursus[at]into[dot]ru[dot]nl).
 4. Als de cursist zich inschrijft korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus, doet de cursist uitdrukkelijk afstand van het recht binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Artikel 7 – Opzeggen van overeenkomst door de cursist

 1. Bij opzegging van de overeenkomst vanaf 14 dagen na inschrijving via het (online) inschrijfformulier worden, conform het Burgerlijk Wetboek art 6:237 onder i, onkosten in rekening gebracht.
 2. De onkosten worden op de volgende wijze berekend:
  a. dag- en avondcursus NT2: 15% van het reguliere cursustarief;
  b. cursussen Vreemde talen: 15% van het reguliere cursustarief;
  c. cursussen Engels: 15% van het reguliere cursustarief;
  d. Cambridge-cursussen Engels: 10% van het reguliere tarief;
  e. opleiding tot docent NT2: 5% van het totale geldende cursustarief.
 3. Bij annulering vanaf de startdatum van een cursus brengt Radboud in’to Languages aan de cursist een bedrag in rekening. Dit bedrag is gebaseerd op reeds door Radboud in’to Languages gemaakte onkosten en het aantal lessen dat heeft plaatsgevonden. 
  De cursist moet het volgende betalen: 15% van het reguliere tarief, ongeacht het normaal voor die persoon geldende tarief. Daarnaast per ingeplande les een bedrag, gebaseerd op het geldende tarief voor die specifieke persoon (bv. Voor studenten het studententarief).
 4. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk gedaan worden. De datum van ontvangst bij Radboud in’to Languages geldt als annuleringsdatum.
 5. Indien een cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Radboud in’to Languages voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist, zoals de kosten van sommatie, incasso en raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 8 – Annulering van een cursus en ontbinding van de overeenkomst door Radboud in’to Languages

 1. Radboud in’to Languages kan een cursus annuleren in het geval het minimum aantal cursisten niet behaald is of als Radboud in’to Languages verwacht dat het minimum aantal cursisten niet behaald wordt.
 2. A. Radboud in’to Languages behoudt zich het recht voor om de opzet van de cursus te veranderen. In dit geval geldt dit als een nieuw aanbod waarop de artikelen 3 tot en met 6 van toepassing zijn.
  B. Als Radboud in’to Languages on site geplande cursussen omzet naar online of gedeeltelijk online, mits dit voortvloeit uit richtlijnen die zijn uitgevaardigd door overheid of door universiteit om redenen van publieke gezondheid of veiligheid, dan is er geen sprake van een nieuw aanbod en zijn derhalve artikelen 3 tot en met 6 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.
 3. In het geval de overeenkomst tussen Radboud in’to Languages en de cursist eindigt op grond van het vijfde lid van artikel 3 staat de cursist op de wachtlijst van de betreffende cursus. Radboud in’to Languages zal de cursist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. Radboud in’to Languages zal de cursist op de wachtlijst benaderen als een plaats beschikbaar is in de cursus. Dit geldt als een nieuw aanbod en waar de artikelen 3 tot en met 6 op van toepassing zijn.

Paragraaf 3 – Cursustarieven, betaling en certificering

Artikel 9 – Cursusgeld en kortingstarieven

 1. De door Radboud in’to Languages genoemde prijzen zijn exclusief lesmateriaal, tenzij expliciet vermeld is dat de prijs inclusief lesmateriaal is. De cursusprijzen staan vermeld in de meest recente informatie over groepscursussen van het jaar waarin de cursussen verzorgd worden, ongeacht of de cursist deze kent. De meest recente informatie is te vinden op de website van Radboud in’to Languages.
 2. Radboud in’to Languages hanteert verschillende tarieven:
  a. regulier tarief: alle cursisten die geen binding hebben met de RU of het Radboudumc;
  b. medewerkerstarief (10% korting op het reguliere tarief):
      i. medewerkers met een aantoonbaar dienstverband bij de RU of het Radboudumc;
      ii. gepensioneerden van de RU en het Radboudumc;
      iii. promovendi van de RU en Radboudumc;
      iv. deeltijdstudenten van de RU en het Radboudumc;
      v. medewerkers en studenten van Wageningen UR;
  c. studententarief* (50% korting op het reguliere tarief):
      i. studenten van de RU die aantoonbaar een voltijdse reguliere studie aan de RU volgen 
   (hierna te noemen RU-studenten) en die een geldige collegekaart hebben voor het semester waarin de cursus start;
      ii. buitenlandse studenten die via een uitwisselingsprogramma voor enige tijd aan de RU zijn verbonden en die een geldige collegekaart hebben voor het semester waarin de cursus start;
      iii. studenten van andere universiteiten die bij de RU alleen een studieonderdeel volgen, komen niet voor de kortingsregeling in aanmerking;
      iv. voor RU-studenten die een Cambridge-cursus volgen, is het studententarief alleen dán geldig als aan de aanwezigheidsplicht van 80% is voldaan. Als niet voldaan is aan deze aanwezigheidsplicht, geldt alsnog het reguliere tarief;
  d. bijzondere korting:
      i. medewerkers van de RU en het Radboudumc die lid zijn van de personeelsvereniging krijgen 5% korting op  een tweede cursus, bovenop de medewerkerskorting;
      ii. alumni van de RU krijgen 10% korting op het reguliere tarief;
      iii. korting op korting is niet mogelijk met uitzondering van de extra korting voor leden van de personeelsvereniging op een tweede cursus.
  e. Reguliere voltijdse studenten aan de RU en medewerkers van de RU kunnen onder voorwaarden kosteloos deelnemen aan cursussen Social Dutch. Voor studenten geldt dat gratis deelname aan Social Dutch is beperkt tot maximaal twee cursussen. Voor medewerkers geldt deze beperking niet. Voor gratis deelname aan Social  Dutch gelden voor zowel studenten als medewerkers de volgende voorwaarden:
  1. De student c.q. de medewerker dient 80% van de lessen aanwezig geweest te zijn.
  2. Betaling van de cursus is alsnog verplicht als de student c.q. de medewerker niet aan de voorwaarde, genoemd onder Artikel 9.2.e-1 voldoet.
  3. De overige algemene voorwaarden betreffende inschrijving en betaling zijn van toepassing muv bepaling  9.3.
 3. a. Radboud in’to Languages behoudt zich het recht voor om de kortingstarieven die genoemd zijn in Artikel 9, lid 2 a t/m d niet toe te passen. De tarieven die genoemd worden bij de cursusomschrijving op onze website, conform Artikel 3, lid 2 van deze voorwaarden zijn leidend.
  b. In plaats van c.q. aanvullend op de kortingen genoemd zijn in Artikel 9, lid 2 a t/m d kunnen tijdelijk extra kortingen gelden. De tarieven die genoemd worden bij de cursusomschrijving op onze website, conform Artikel 3, lid 2 van deze voorwaarden zijn leidend.
 4. Reguliere voltijdse RU-studenten zijn verplicht een machtiging tot automatische incasso van het cursusgeld af te geven.
  a. RU-studenten die zich inschrijven voor een Cambridge-cursus geven een machtiging af voor een automatische incasso. Deze incasso betreft het studententarief. Als blijkt dat niet aan de aanwezigheidsplicht is voldaan ontvangen studenten een factuur voor het restbedrag.
 5. Buitenlandse studenten die via een uitwisselingsprogramma voor enige tijd aan de RU zijn verbonden ontvangen een factuur. Zij dienen het geld over te maken of contant/per pin te betalen aan de front office van Radboud in’to Languages.
 6. Voor de overige cursisten geldt een keuzemogelijkheid, aan te geven op het inschrijfformulier: machtiging tot automatische incasso, of betaling na ontvangst van een door Radboud in’to Languages toegezonden factuur.
 7. Bij wijze van uitzondering kan een cursusfactuur in termijnen worden betaald. Dit kan op aanvraag bij het Service Centre. 
  a. Het aantal betalingstermijnen bedraagt maximaal twee, behalve voor de Opleiding tot docent NT2 en dagcursussen NT2. Daarvoor is betaling in maximaal drie termijnen mogelijk.
 8. Voor studenten voor wie het studententarief geldt, is termijnbetaling niet mogelijk, vanwege het kortingstarief dat voor hen geldt.
 9. Voor zomercursussen is termijnbetaling niet mogelijk.

Artikel 10 Betalingsverplichting en betaalwijze

Indien het cursusgeld door een bedrijf, instelling of WUR-afdeling zal worden voldaan, dient u dit aan te geven op het online inschrijfformulier. Naam en contactgegevens van de werkgever c.q. betalende afdeling dient u in te vullen op het online inschrijfformulier. De nota wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.

Artikel 11 – Certificering

 1. Voor de cursussen Vreemde talen en Engels geldt het volgende omtrent certificering:
  a. de cursist ontvangt een certificaat van deelname indien de cursist ten minste 80% aanwezig is geweest;
  b. de aanwezigheid wordt bijgehouden door de docent en het Service Centre van Radboud in’to Languages op een presentielijst of digitaal. De cursist blijft verantwoordelijk voor de aantekening dan wel controle van zijn of haar aanwezigheid;
  c. het certificaat wordt uitgereikt in de laatste bijeenkomst van de cursus of per post opgestuurd naar de cursist.
 2. Voor de cursussen NT2 geldt het volgende omtrent certificering:
  a. de cursist heeft recht op een certificaat indien de cursist ten minste 80% aanwezig is geweest en de eindtoets heeft behaald;
  b. het certificaat wordt per post opgestuurd naar de cursist.
 3. Voor de cursussen ‘opleiding tot docent NT2’ geldt het volgende omtrent certificering:
  a. de cursist ontvangt een certificaat indien de cursist de opleiding met goed gevolg heeft afgerond;
  b. de cursist ontvangt geen officieel bewijs van deelname in het geval de opleiding niet met goed gevolg is afgerond;
  c. het certificaat wordt in persoon uitgereikt. Indien de cursist niet bij de uitreiking aanwezig kan zijn dient het certificaat te worden opgehaald bij Radboud in’to Languages. Het certificaat wordt niet opgestuurd.

Paragraaf 4 – Toetsing en assessment

Artikel 12 – Afwijkende en aanvullende voorwaarden

 1. Op toetsen en assessments van Radboud in’to Languages zijn de kortingstarieven omschreven in artikel 9 niet van toepassing.
 2. Artikel 6 blijft onverminderd van toepassing.
 3. Radboud in’to Languages biedt de volgende toetsen en assessments aan:
  a. de Radboud Academic Test of English (RATEr);
  b. Niveautoetsen ter afsluiting van NT2 dag- en avondcursussen;
  c. Assessment Certificaat Competent Docent NT2.

Artikel 13 – RATEr

 1. De RATEr is een (diagnostische) toets Academisch Engels. De toets heeft als doel vast te stellen of aankomend) studenten, promovendi en andere wetenschappelijk onderzoekers beschikken over het vereiste taalvaardigheidsniveau om een Engelstalig studieprogramma te volgen binnen het hoger onderwijs (HBO en WO) of een onderzoeksinstelling.
 2. De uitslag van de toets wordt enkel bekend gemaakt indien de betaling van het gehele bedrag is voldaan.
 3. De uitslag wordt binnen 15 dagen bekend gemaakt aan de cursist per e-mail.
 4. In het geval van constatering van fraude of een ernstig vermoeden hiervan wordt de kandidaat uitgesloten van deelname dan wel wordt de toets ongeldig verklaard.
 5. In het geval er sprake is van een situatie zoals in het vierde lid bestaat er geen mogelijkheid op (kosteloze) herkansing en zal het bedrag niet worden gerestitueerd. 6. Op kandidaten die de RATEr afleggen bij Radboud in’to Languages is het toetsingsreglement RATer van toepassing.

Artikel 14 – RATEr betaling en annulering

 1. A. De kandidaat zal via e-mail een factuur ontvangen nadat de inschrijvingstermijn is gesloten.
  B. De factuur dient betaald te zijn voor de dag van het examen. Als de cursist nog niet betaald heeft op de dag van het examen, kan dit leiden tot uitsluiting van het examen.
 2. Artikel 6 blijft onverminderd van toepassing op annuleringen voor de RATEr.
 3. Bij opzegging van de overeenkomst vanaf 14 dagen na inschrijving via het (online) inschrijfformulier worden onkosten in rekening gebracht: 15% van het reguliere tarief;
 4. Bij annulering op de dag van afname of wanneer de kandidaat zonder zich schriftelijk af te melden niet deelneemt aan de RATEr, brengt Radboud in’to Languages aan de kandidaat een bedrag van 100 euro in rekening. Dit bedrag is gebaseerd op reeds door Radboud in’to Languages gemaakte onkosten.
 5. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk gedaan worden. De datum van ontvangst bij Radboud in’to Languages geldt als annuleringsdatum.
 6. Indien een kandidaat niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Radboud in’to Languages voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist, zoals de kosten van sommatie, incasso en raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 15 – NT2 toetsing

 1. Aan het eind van een dag- of avondcursus NT2 krijgt de cursist de mogelijkheid om een eindtoets te maken om te toetsen of de cursist het beoogde eindniveau heeft behaald. 
 2. De cursist mag enkel gebruik maken van de mogelijkheid als omschreven in het eerste lid indien de cursist ten minste 80% aanwezig is geweest.
 3. Op cursisten die een dag- of avondcursus NT2 volgen bij Radboud in’to Languages is het toetsingsreglement groepscursussen NT2 van toepassing.

Artikel 16 – Assessment Certificaat Competent Docent NT2

Ervaren niet-gecertificeerde NT2-docenten kunnen door middel van het assessment certificaat Competent docent NT2 het door de BVNT2 ingestelde certificaat verkrijgen.

 1. Voorafgaand aan het assessment dient de factuur te zijn voldaan door de kandidaat.
 2. Het tweede lid van artikel 6 is niet van toepassing.
 3. De kandidaat wordt beoordeeld door gecertificeerde beoordelaars.
 4. Bij een positieve beoordeling ontvangt de kandidaat een certificaat en worden de gegevens van de kandidaat doorgegeven aan de BVTN2 ter opname van de kandidaat in het register van gecertificeerde docenten.
 5. Indien de kandidaat het niet eens is met de uitkomst van de procedure of klachten heeft over het verloop ervan, dan kan de kandidaat tot drie weken na ontvangst van de officiële, schriftelijke rapportage zijn bezwaar kenbaar maken bij de ‘bezwarencommissie assessment Certificaat Competent NT2-docent’ van het opleidingsinstituut waar de kandidaat het assessment heeft gedaan. De commissie, die bestaat uit tenminste twee onafhankelijke vertegenwoordigers van Radboud in’to Languages, toetst of de procedure correct is uitgevoerd en of de assessoren zorgvuldig te werk zijn gegaan.

Artikel 16B – Portfolio en assessment Opleiding Docent NT2

 1. Ten aanzien van eisen aan, en geldigheid van opdrachten, verslagen, video’s en portfolio geldt hetgeen hierover is vastgesteld in de Studiehandleiding Opleiding Docent NT2 Radboud in’to Languages.

Paragraaf 5 – Overige bepalingen

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

 1. Het lesmateriaal dat tijdens de cursus uitgereikt wordt, is uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de cursus.
 2. Het auteursrecht c.q. copyright op het eigen lesmateriaal van Radboud in’to Languages berust bij Radboud in’to Languages.
 3. De cursist is gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren. Dit recht houdt onder andere in dat zonder schriftelijke toestemming niets van het werk mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt mag worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins ter beschikking gesteld worden aan derden.

Artikel 18 – Vervanging docent of trainer

Radboud in’to Languages is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer, in geval van ziekte of andere dwingende redenen.

Artikel 19 – Privacy

Voor het privacybeleid zie de subprivacyverklaring van Radboud in’to Languages. Deze subprivacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Radboud in’to Languages. Radboud in’to Languages is onderdeel van de Radboud Universiteit. Deze subprivacyverklaring moet gelezen worden in samenhang met het privacybeleid van de Radboud Universiteit.


Artikel 20 – Weigering toegang

 1. Radboud in'to Languages behoudt zich het recht de cursist toegang tot de cursus te ontzeggen.
 2. Toegang tot de cursus wordt in ieder geval ontzegd:
  a. bij wanbetaling en/of wangedrag. Hier verstaan wij onder meer onder: het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld c.q. toets- of assessmentkosten, het nog niet betaald hebben van een eerder gevolgde cursus c.q afgenomen toets of assessment en het zich niet houden aan de normale omgangsvormen bijvoorbeeld door het uiten van bedreigingen of het vertonen van intimiderend gedrag.

Artikel 21 – Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

 1. Radboud in’to Languages is als onderdeel van de Radboud Universiteit een onderwijsinstelling zoals bedoeld in de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding.
 2. Conform de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is het verboden om in gebouwen en bijbehorende erven van een onderwijsinstelling kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.
 3. Radboud in’to Languages heeft het recht om de persoon in overtreding van het verbod uit het tweede lid de toegang tot de (les)locaties van Radboud in’to Languages te ontzeggen.
 4. Het verbod geldt niet als het dragen van gezichtsbedekkende kleding:
  a. noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid,
  b. noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of
  c. passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.

Artikel 22 – Klachtenprocedure

Voor de klachtenprocedure zie de webpagina op de website van Radboud in’to Languages.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Radboud in’to Languages en de cursist waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.