Zoek in de site...

Model voor inclusieve competentieontwikkeling


Model voor inclusieve competentieontwikkeling

Inclusieve competentieontwikkeling

Competenties zijn de ontwikkelbare vermogens en een samenhangend geheel van kennis & inzicht, vaardigheden & attitudes die samen leiden tot succesvol werkgedrag. Wij zien inclusieve competentieontwikkeling als een mix van (zelf)bewustzijn, kennis, inzicht, vaardigheden, houding en gedrag. Competenties zijn nodig om het geheel van taken behorend bij een functie of beroep op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze uit te kunnen oefenen.

Uitgangspunten inclusieve competentieontwikkeling (ICO)

  • One size doesn’t fit all. Niet één organisatie is hetzelfde en iedere organisatie verdient een eigen aanpak rekeninghoudend met de context, de mensen, de cultuur, de markt, de ambitie en leerwensen. Dit betekent dat we niet steeds het wiel gaan uitvinden en nieuwe trainingen ontwikkelen. Is dat nodig dan doen we dat. We beschikken echter over een uitgebreide toolbox van trainings- en kennismodules, interactieve werkvormen, oefeningen en (praktijk)opdrachten, die we flexibel kunnen inzetten voor maatwerkoplossingen.
  • Inclusieve  competentieontwikkeling doe je samen. Het programma voor ICO is altijd een cocreatie tussen opdrachtgever en Radboud in’to Languages. Ook de deelnemers leren van en met elkaar, de organisatiecultuur en het werkklimaat zijn ondersteunend aan het leerproces en persoonlijke groei draagt bij aan team- en organisatieontwikkeling.
  • Inclusieve competentieontwikkeling betekent niet dat de eigen identiteit of persoonlijkheid moet veranderen. Ieder heeft zijn eigen karakter, kwaliteiten en eigenschappen. ICO gaat over hoe je vanuit eigenheid je veilig en thuis kunt voelen en succesvol kunt zijn in een diverse setting. Dus geen stereotyping of exclusieve focus op de verschillen. Wij kijken liever naar de overeenkomsten, de kwaliteiten achter een andere aanpak of manier van kijken en hoe je deze kunt benutten.
  • Inclusieve competentieontwikkeling vindt geprogrammeerd plaats. Het is een gepland en aantrekkelijk geheel van leeractiviteiten dat geïntegreerd binnen de eigen (werk)situatie plaatsvindt.

Model voor competentieontwikkeling voor inclusieve communicatie

Vanuit onze ervaring, ambitie en bovenstaande uitgangspunten hebben we een model ontwikkeld voor competentieontwikkeling voor inclusieve communicatie. Hierbij hebben we ons laten inspireren door het onderzoek van Darla Deardorff op het gebied van competentieontwikkeling bij studenten in het hoger onderwijs in de Verenigde Staten.

Door een competentiebrede aanpak binnen het ICO-programma van Radboud in’to Languages komen alle niveaus van competenties aan bod en waarborgen we integratie van persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, houding en gedrag in onze scholing. Focus ligt daarbij altijd op de vertaling naar de eigen beroepspraktijk.

Model competentieontwikkeling inclusieve communicatie

* (Zelf)bewustzijn – creëren van cultureel- & diversiteitbewustzijn

Basis is zelfkennis en bewustwording hoe de eigen cultuur en verschillende diversiteitaspecten van invloed zijn op de ontwikkeling van persoonlijkheid, de eigen identiteit en ieders blik op de wereld. Het model start met het onderzoeken van de eigen perceptie, gewoonten, waarden en wat de betekenis hiervan is. Om zich bewust te worden van de eigen overtuigingen, normen en waarden en kennis te maken met de verschillen in de gedachtegang van anderen laten we beleven hoe dat is. Daadwerkelijke door de bril van de ander kijken door middel van oefeningen en/of games.

* Kennis – opdoen van kennis van cultuur- & diversiteitsaspecten

Om het diversiteitsbewustzijn verder te vergroten wordt stilgestaan bij diversiteitspecifieke en sociolinguïstische aspecten (historie, waarden, communicatiestijl, religie, gender, generatie, hiërarchiebeleving, verbale en non-verbale uitingen etc.). Met behulp van theoriemodulen, oefeningen en interactieve werkvormen wordt de kennis verlevendigd en beleefd.

* Inzicht – vertalen naar eigen percepties en praktijk

Deelnemers maken de vertaling naar de eigen praktijk aan de hand van casuïstiek. Er worden aan de hand van door de deelnemers zelf ingebrachte onderwerpen ervaringen uitgewisseld. Bovendien wordt gekeken hoe het geleerde kan worden toegepast op de werkvloer. We gebruiken hiervoor verschillende intervisiemethoden en beschikken over diverse verwerkings- en praktijkopdrachten.

* Vaardigheden – Oefenen in simulatie en eigen werkomgeving

Hierin worden vaardigheden door middel van gamification, praktijksimulatie en training geoefend behorend bij het herkennen van diversiteitselementen, de overbrugging daarvan en hoe om te gaan met misverstanden of botsingen. Daarnaast wordt geoefend met de vaardigheden behorend bij diverse diversiteitsaspecten als directe en indirecte communicatie, toepassen van non-verbale communicatie, begrijpelijke taal, grenzen stellen, feedback geven en ontvangen, waarderende dialoog etc. Deelnemers worden gestimuleerd deze vaardigheden verder te oefenen door ze direct in te zetten binnen de eigen praktijk. Dit proces kan worden ondersteund door het inzetten van micro-learnings.

* Houding & gedrag – laten zien en afspraken maken

Hier ligt de nadruk op een diversiteit-sensitieve (beroeps)houding en gedragsaspecten van de verschillende competenties die nodig zijn voor inclusieve communicatie. Wat laat je zien en hoe handel je? Juist onze houding en gedrag dragen bij aan het creëren van veiligheid, vertrouwen en het gevoel erbij te horen. Belangrijke houdingsaspecten zijn een open mind, oprechte nieuwsgierigheid, durf en respect voor de ander. Er worden afspraken gemaakt over gewenst gedrag en wederzijdse verwachtingen. Dan komt het verkrijgen van de dagelijkse routine en het inslijten van (nieuwe) vaardigheden en gedrag. Dit doen de deelnemers in hun eigen werksituatie. De transfer kan worden bevorderd door (virtual) action learning activiteiten op te nemen in de dagelijkse werkzaamheden of door middel van coaching.

Wil je meer informatie over of heb je interesse in één van onze interculturele trainingen? Bekijk ons aanbod per domein hieronder of neem contact op met onze afdeling maatwerk.