Zoek in de site...

Kasper Maes, drs.

Functie 
Innovator

Je kunt bij Kasper terecht voor
vragen en advies over innovatie

Favoriete taal
Duits


- EN -
Position

Innovator

Please contact Kasper for
any question or advice concerning innovation

Favorite language
German

Contact
E: kasper.maes@ru.nl 
T: 06-52799036 (personal/extern)
T: 024-361 21 59 (general)
T: 96084 (intern)


Kasper Maes