Zoek in de site...

Vertaallijst Radboud Universiteit en Radboudumc

Medewerkers van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en andere hogeronderwijsinstellingen kunnen bij ons profiteren van een zorgvuldig opgestelde, gratis woordenlijst met Nederlands-Engelse vertalingen van woorden op onderwijs- en onderzoeksgebied die binnen de academische wereld gangbaar zijn en in het bijzonder binnen de Radboud Universiteit en Radboudumc. Uiteraard worden deze termen ook gebruikt in onze teksten en vertalingen.

Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd. Heb je opmerkingen of vragen over deze lijst of mogelijke aanvullingen? Laat het ons dan weten via vertaalservice@into.ru.nl.

Vertaallijst per letter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -

A

aanmelding registration
aanmeldingsprocedure registration procedure
aanschuifminor programme minor
aanspreekpunt point of contact
aanvullende beurs supplementary grant
aanwezigheid presence
aanwezigheidsgrens minimum attendance
aanwezigheidsplicht mandatory attendance
aardolie petroleum
Academisch Centrum Sociale Wetenschappen (ACSW) Academic Centre for Social Sciences
academisch jaar academic year
Academisch Schrijfcentrum Nijmegen Nijmegen Centre for Academic Writing
academisch ziekenhuis teaching hospital
Accounting & Finance Accounting & Finance
accountmanager account manager
Accreditatie Accreditation
Accreditatieverdrag Accreditation Treaty
adjunct-directeur Deputy Director
administrateur administrator
administratief medewerker administrative staff member
administratiekosten administration fee
adviescommissie advisory committee
afdeling Inkoop Purchasing Department
Afdeling Onderwijsondersteuning (OO) Department of Educational Support (DoES)
afdeling studentenbegeleiding Student Guidance Department
afgestudeerde graduate
afsluitend examen final examinations
afstandsonderwijs distance learning
afstuderen to graduate
AIO PhD candidate, doctoral candidate
Algemene Cultuurwetenschappen Department of Cultural Studies, Arts and Culture Studies
Algemene voorwaarden General Terms and Conditions
alumni alumni
Ambulatorium Outpatients treatment centre
AMD Department of Occupational Health and Safety and Environmental Service (AMD)
Amerikanistiek American Studies
analist lab technician
ANS (Algemeen Nijmeegs Studentenblad) ANS (student magazine)
Arbeids- en Organisatiepsychologie Work and Organizational Psychology
arbeidskrachten labour force
arbeidsmarkt job market
Arbeidsmarktcommunicatie Labour Market Communication
arbeidsovereenkomst contract
Arbo & Veiligheid Health & Safety
Arbo- and Milieudienst (AMD) Department of Occupational Health and Safety and Environmental Service (AMD)
Arbo- en milieudienst Occupational Health & Safety and Environmental Service
arbocoördinatoren health and safety coordinators
arbodienst occupational health and safety service
archiefmedewerker archivist
artificial intelligence Artificial Intelligence
assistent opleidingsmanager assistant programme manager
Auditcommissie Audit Committee
Auditor auditors [students who exceed the max. period of enrolment as regular students; have the same rights, but often pay a higher tuition fee]
aula auditorium
auteursrechten copyright
avondopleiding night school (USA), evening classes (UK)

>> Naar boven

B

Bachelor of Arts/Science Bachelor of Arts/Science
Bachelor thesis Bachelor's thesis
Bacheloropleiding Bachelor's studies (general); Bachelor's programme (specific)
bacheloropleiding Bachelor’s degree programme
bacheloropleiding Bachelor’s programme
Bachelorscriptie Bachelor's thesis
balie reception desk
baliemedewerker receptionist
BAMA Bachelor's and Master's system
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) University Teaching Qualification (UTQ)
bedrijfsarts Occupational Health Officer
Bedrijfscommunicatie Business Communication Studies
bedrijfsgeneeskundig assistent Occupational Health Assistant
Bedrijfskunde Business Administration
bedrijfsmaatschappelijk werk company social work
Bedrijfssport company sports
begeleider supervisor
begeleiding (algemeen) guidance
begeleiding (scriptie) supervision
begeleidingsteam supervision team
Begripsbepalingen Definitions
Beheer Cluster Ondersteuning Support University Administration
beleidsmedewerker policy officer
Benoemingscommissie Appointment committee
beoogd promotor provisional PhD supervisor
beoordeling appraisal
beoordelingsformulier appraisal form
beoordelingsgesprek appraisal interview
beroepsbevolking labour force
beroepskosten work-related expenses
Bescherming persoonsgegevens Protection of personal data
Besturingsmodel Management model
Bestuurlijke & Juridische Zaken General & Legal Affairs
Bestuurlijke agenda Governance Agenda
bestuurs- en beheerreglement Management and Administration Regulations
Bestuursbureau Administration Office
bestuurscollege governing body
Bestuursgebouw Administration Building
Bestuurskunde Public Administration
bestuurslid board member
bestuursmaanden compensation for committee work
betalingsverplichting payment obligation
beurs (prijs, toekenning financiering voor bep. kwaliteiten) grant [from non-profit organisation, for specific project, recipient meets certain criteria, not always for education); scholarship (for students, used to pay for education]
beurs (studiefinanciering in vorm van overheidslening) financial aid
bevestigingsmail confirmation e-mail
bewegingsstudies Exercise Studies
bezoldigd paid
bijvak elective course
bijzonder hoogleraar professor by special appointment
bijzondere instelling privately run institution
Bindend studie advies Binding Study Advice
Bio-informatica Bioinformatics
Biologie Biology
Biologische Psychologie Biological Psychology
Biomedische Wetenschappen Biomedical Sciences
biomedische wetenschappen Biomedical Sciences
BKO UTQ
BMW In-house social services (BMW)
BMW Staff Welfare Office (BMW)
Broodje Onderwijs Brown Bag Lunch
BSA-richtlijn Binding Study Advice Guidelines
buitenlandminor study abroad minor
buitenlands diploma foreign qualification
buitenlandse vooropleiding foreign preparatory course
buitenpromovendus external PhD/doctoral candidate [a person pursuing a doctorate at his or her own expense]
bul diploma
Bureau Bestuurszaken Administration Office
Bureau Examens Examinations Office
Bureau Pedel Registrar's Office
bureauhoofd head of department
burgerservicenummer citizen service number

>> Naar boven

C

campus campus
Campus Detachering Campus Detachering
Cariologie en Endodontologie Cariology and Endodontology
career officer career officer
Centraal Klachtenloket Central Complaints Office
Centraal Magazijn Central Warehouse
Centrale Ontvangst Goederen Main Goods Depot
Centrale Studenten Administratie Central Student Administration Office
Centrale Studentenbalie Student Information Desk
Centrum Kunsthistorische Documentatie Centre for Art-historical Documentation
Centrum voor Begaafdheidsonderzoek Center for the Study of Giftedness
Centrum voor Duitslandstudies (CDS) Centre for German Studies
Centrum voor Ethiek Centre for Ethics
Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management (CICAM) Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM)
Centrum voor Migratierecht Centre for Migration Law
Centrum voor Mitochondriële Ziekten (this Dutch name is only mentioned once on the website; the English name is always used) Institute for Genetic and Metabolic Diseases (IGMD)
Centrum voor Moleculaire en Biomoleculaire Informatica Centre for Molecular and Biomolecular Informatics
Centrum voor Notarieel Recht Centre for Notarial Law
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) Centre for Parliamentary History
Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) Centre for Professional Legal Education (CPO)
Centrum voor Staat en Recht Research Centre for State and Law
Centrum voor Water en Samenleving (CWS) Centre for Water and Society (CWS)
CERT-RU Computer Emergency Response Team
CIDIN Centre for International Development Issues Nijmegen
cijfer grade
Cluster Facilitair University Facilities
Cluster Ondersteuning Central Administration
Cognitieve Psychologie Cognitive Psychology
Cognitiewetenschap Cognitive Science
cohort cohort
collectivisering collectivisation
college lecture
College van Beroep voor de Examens Examination Appeals Board
College van Beroep voor de Examens Standing Orders of the Examinations Appeals Board
college van bestuur Executive Board
college van decanen Council of Deans
college voor promoties Doctorate Board
collegegeld tuition fees
collegejaar academic year
collegekaart student ID card
collegetijden lecture times
collegevrije periode break
collegezaal lecture hall
colloqium doctum colloqium doctum (special entrance exam)
commissie bindend studieadvies eerste jaar committee on Binding Study Advice for first-year students
Commissie Onderwijs & Onderzoek Committee for Education & Research Quality
Commissie Studieadvies eerste jaar First-year Study Advice Committee
Commissie voor Beroep van de Examens (CBE) Examinations Appeals Commission (EAC)
Communicatie- en Informatiewetenschappen Communication and Information Studies
communicatieadviseur communications consultant
communicatiemedewerker communications officer
communicatietraining communication course
Communicatiewetenschap Communication Science
Computer- en Communicatiezaken Computer & Communication Department
Concern Informatie Management (CIM) University Information Management
congres conference
consumptiegoederen consumer goods
Contactgegevens Contact details
contactpersoon contact person
contractonderwijs contract education
contractonderzoek contract research
controller controller
coördinator coordinator
corona corona (of professors)
coronaplaats corona seat
Corporate Communicatie Corporate Communication
coschap(pen) housemanship(s)
Crediteuren Accounts Department
Culturele Antropologie Anthropology
Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies Anthropology and Development Studies
Cultuur op de Campus Culture on Campus
Cultuurcafé University Pub "Cultuurcafé"
cum laude cum laude
cum laude commissie Cum Laude Committee
cursus course
cursuscoördinator course coordinator
cursusevaluatie course evaluation
cursusgeld course fee
cursushandleiding course manual
cursuskosten course costs
cursusnaam course name
cursusronde course round

>> Naar boven

D

dagelijks begeleider daily supervisor
decaan (faculteitsvoorzitter) dean [capitalised when used as a title; not when used as a general term]
deelcijfer partial (test) grade
deeltijdopleiding part-time education
deeltoets partial test
Denker des Vaderlands Philosopher Laureate
dictatencentrale Lecture Notes Centre
Dienst Control, Informatie & Financiën (CIF) Department of Control, Information and Finance
Dienst Marketing en Communicatie Marketing and Communications Department
Dienst Personeel & Organisatie (P&O Human Resources Department
Dienst Studentenzaken Student Affairs Office
dienstreis business trip
Dies Natalis Founder's Day [Dies Natalis mainly used by Dutch Universities]
digitaal klachtenloket electronic complaints office
diplomauitreiking graduation ceremony
diplomawaardering credential evaluation, diploma evaluation
directeur director
directeur bedrijfsvoering Administrative Director
directeur onderwijs Director of education
directeur onderzoek Director of research
docent lecturer
docentenoverleg lecturers' consultation
doctoraaldiploma [roughly] Master's degree
documentalist documentalist
domeinkeuzevak domain elective
dr. (doctor) Dr (Doctor)
drs. (doctorandus) [roughly] M.A. (Master of Arts) or M.Sc. (Master of Science)
Duale Master Dual Master's Programme
Duits recht German Law
Duitse Taal en Cultuur German Language and Culture
Duitslandstudies German Studies

>> Naar boven

E

Economie Economics
educatieve minor teacher-training minor
eendaagse training one-day course
Eerste Wereldoorlog First World War
Effectief spreken Effective speaking
eindejaarsuitkering end-of-year bonus
eindtermen learning outcomes
ELSA ELSA (European Law Students' Association)
emeritus hoogleraar Professor Emeritus
Engelse Taal en Cultuur English Language and Culture
Engelstalige opleiding English study programme
Erasmusgebouw Erasmus building
eredoctor Honorary Doctor
eredoctoraat Honorary Doctorate
erkend accredited
Erkennen en Waarderen Recognition and Rewards
Europese Economische Gemeenschap European Economic Community
Europese Unie European Union
Evenementen (onderdeel van M&C) Events
examenbureau examinations office
examencommissie Examining Board
examinator examiner
Expertisecentrum Arbeid Expert Centre Employment
Expertisecentrum Nederlands Centre of Expertise for Dutch Language Education
Expertisecentrum Ontwikkeling Expert Centre Development
Extraneï external students [can take all exams and obtain same degrees as regular students, but not allowed to attend lectures, seminars, or classes]
extraneus external student

>> Naar boven

F

Facilitair Bedrijf (FB) Facilities & Services (F & S)
faciliteiten facilities
Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) Faculty Joint Assembly
facultaire minor faculty minor
Facultaire Promotie Cöordinator Faculty PhD Coordinator
Facultaire Studentenraad (FSR) Faculty Student Council (FSR)
facultaire studentenraden faculty student councils
faculteit faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies
Faculteit der Letteren Faculty of Arts
Faculteit der Managementwetenschappen Nijmegen School of Management
Faculteit der Medische Wetenschappen Faculty of Medical Sciences
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Faculty of Science
Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculty of Law
Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculty of Social Sciences
faculteitsbestuur faculty’s Executive Board
Faculteitsreglement Faculty Regulations
filosoof philosopher
Financiële economie Financial Economics
Financiële Wiskunde Financial Mathematics
Fiscaal en Notarieel Recht Fiscal and Notarial Law
flexibele knip regeling flexible cut-off scheme
flexibele werkduur flexible working time
Franse Taal en Cultuur French Language and Culture
Frye Stipendium Frye Stipendium
FSR FSR
functiebeperking impairment
Functieleer 1. (Mathematics) theory of functions, 2. (Psychology:) experimental psychology
fusie (administratief) amalgamation
FWO Vlaanderen Research Foundation Flanders

>> Naar boven

G

gastdocent; -hoogleraar; (-onderzoeker; -medewerker) guest lecturer, visiting professor, visiting scholar; visiting staff member
Gebruikersdienst ICT (GDI) User Support ICT
gedetacheerde seconded person
geesteswetenschappen humanities
geleerde scholar (liberal arts), scientist (hard sciences)
geneeskunde Medicine
Geschiedenis History
getuigschrift certificate
Gezamenlijke Vergadering (GV) Joint Assembly
gezelligheidsvereniging social club
graad degree
graadverlening grading
Graduate School Graduate School
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Classical Languages and Cultures
Grote Depressie Great Depression
GWT Werf GWT Werf (groundskeeper)
GZ-opleiding Post-Master's Healthcare Training programme (HT)

>> Naar boven

H

herkansing resit
herkansing verslag report do-over
Hermesdorf Talentprijs Hermesdorf Talent Award
Heyendaal Instituut Nijmegen Heyendaal Institute Nijmegen
Historische Wetenschappen Historical Sciences
Hoger Onderwijs higher education
Hoger Onderwijs voor Ouderen Higher Education for the Senior Citi
hogeschool University of Applied Sciences
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) HAN University of Applied Sciences
head
hoofd onderzoeker Principal Investigator (PI)
hoogbouw (Erasmusgebouw) high-rise section
hoogleraar (Full) professor
Hoogleraar op persoonlijke titel personal chair
HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) Higher Education for Senior Citizens
Huisartsengeneeskunde family medicine; general medicine
huisvesting housing
Hulpfonds Relief Fund
Hulpfonds voor Radboud personeel Radboud Staff Relief Fund

>> Naar boven

I

ICT Helpdesk ICT Helpdesk
ICT Servicecentrum ICT Service Centre
ICT Servicecentrum ICT Service Centre
ICT-specialist ICT specialist
Informatica Computing Science
Informatiekunde Information Science
ingenieur (ing.) BSc
ingenieur (ir.) MSc
ingeschreven staan als student to be enrolled/registered as a student
Inhoud en aanpak Content and method
Inhoud en opzet Content and method
inhoudelijke eisen content requirements
inningsdata collection dates
inreisvisum entry visa
inschrijven (voor een cursus/tentamen) register
inschrijving registration
instellingsbestuur board of an institution
instellingstoets kwaliteitszorg institutional audit quality assurance
Instituut voor Katholiek Onderwijs Institute for Catholic Education
Instituut voor Oosters Christendom (IVOC) Institute of Eastern Christian Studies
Internationaal en Europees recht International and European law
International Office (IO) International Office
Internationale Economie International Economics
internationalisering internationalisation
internationaliseringsstrategie internationalisation strategy
Interne Auditdienst Internal Audit Department
intervisie peer consultation
introductiecommissie orientation committee
introductieweken orientation
inzage inspection
ISC - App - Applicatiebeheer ISC - App - Application Management
ISC - App - Systemontwikkeling ISC - App - System Development
ISC - Applicaties ISC - Applications
ISC - Applicaties - Algemeen ISC - Applications - General
ISC - Architectuur en Securitymanagement ISC - Architecture and Security Management
ISC - Bedrijfsvoering ISC - Business Operations
ISC - Infrastructuur ISC - Infrastructure
ISC - Infrastructuur - Algemeen ISC - Infrastructure - General
ISC - Infrastructuur - Linux ISC - Infrastructure - Linux
ISC - Infrastructuur - Netwerken ISC - Infrastructure - Networks
ISC - Infrastructuur - NOC ISC - Infrastructure - NOC
ISC - Infrastructuur - Storage ISC - Infrastructure - Storage
ISC - Infrastructuur - Windows ISC - Infrastructure - Windows
ISC - Ondersteuning ISC - Support
ISC - Ondersteuning - algemeen ISC - Support - General
ISC - Ondersteuning - DTE ISC - Support - DTE
ISC - Ondersteuning - Helpdesk ISC - Support - Helpdesk
ISC - Ondersteuning - Lokaal ISC - Support - Local
ISC - Staf ISC - Staff
ISC - Staf - Architectuur en Securitymanagement ISC - Staff - Architecture and Security Management
ISC - Staf -Bedrijfsvoering ISC - Staff - Business Operations
Islam en Arabisch Islam and Arabic
ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen) Institute for Applied Social Sciences

>> Naar boven

J

jaargesprek annual appraisal interview
jaarindeling annual calendar
jaarkalender Annual Calendar
Jaarplan Annual Plan
jaarrooster academic calendar
judicia distinctions
Junior onderzoeker (promotieplaats) junior researcher (doctoral research)
Juridische Faculteits Vereniging (JFV) Law Faculty Association
jurist lawyer

>> Naar boven

K

KDC (Katholiek Documentatie Centrum) Catholic Documentation Centre
Kennisbank Radboud Universiteit Radboud University Knowledge Base
kennistransfer knowledge transfer
kernleerstoel key domain chair
kernleerstoelhouder key domain chair holder
kernthema specialty course
Keuzemodel arbeidsvoorwarden Employment Conditions Selection Model
keuzeonderwijs elective courses/subjects, optional courses/subjects
keuzevak elective
KISS KISS (Student Internet Service)
klachtenbureau Grievances Office
klachtenloket complaints office
klachtenprocedure complaints procedure
kleinschalig onderwijs small-scale education
Klinische Psychologie Clinical Psychology
KNAW Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
koepelorganisatie umbrella organisation
kostenplaats(nummer) cost heading
Kunstgeschiedenis Art History
Kunstmatige Intelligentie Artificial Intelligence
kwaliteitszorg quality assurance
Kwaliteitszorgteam Quality Assurance Team

>> Naar boven

L

laagbouw (Erasmusgebouw) low-rise section
Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) Netherlands National Graduate School of Linguistics
langdurig verlof long-term leave
leeftijdsuren age-related leave
leer- en werkbedrijf workplace learning company
leerdoel learning objective
leerlijnen learning paths
leeropdracht teaching and research remit
leerroute learning path
Leerstoel chair
leidinggevende supervisor
lerarenopleiding teacher training study programme
lesdagen course days
lesmateriaal course material
letteren arts
letterkunde literature
Levensloopregeling Life-Cycle Savings Scheme
lid member
lid examencommissie member of the examination board
Literatuurwetenschap Literature Studies
Logistiek Centrum Logistics Centre
lokaal room
Lokaal Overleg Local Council
lokale regelingen local regulations
loopbaanadviseur career advisor/counsellor
loopbaanbegeleiding careers advice
loopbaangesprek career interview

>> Naar boven

M

maatwerktraining tailor-made course
Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV) authorisation for temporary stay
mail e-mail
managementassistent(e) management assistant
mantelzorger informal carer
manuscriptcommissie manuscript committee
Marktverkenning, Strategie & Ontwikkeling (MSO Department of Strategy and Development
Mastergids Master's Guide
masteropleiding Master’s programme
masterscriptie Master’s thesis
masterstudent Master’s student
Mathematisch Research Instituut Mathematics Research Institute (MRI)
Mathematische Psychologie Mathematical Psychology
Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek Max Planck Institute for Psycholinguistics
medecursist fellow course participant
medestudent fellow student
medewerk(st)er (as part of title) assistant; officer
medewerk(st)er (general term) staff member; employee
Medewerker evaluatie service employee assessment service
Medewerker Mid-office Mid-office staff member
Medewerker onderzoeksondersteuning research support officer
Medewerker projectcontrol Project controls assistant
Medewerker receptie receptionist
Medewerker verzorging gebouwen cleaner; janitor
Medewerkers van de WUR WUR employees
Medewerkersplein (Radboudumc) Employee Plaza
medewerkersportal staff portal
medezeggenschap participational bodies
medezeggenschapsorganen representative bodies
Mediatechniek Media Technology Department
Mediatraining Media training
Medische Biologie Medical Biology
meeloopdag orientation day
Meerjaren Spaarmodel Vakantie-uren Multi-Year Holiday Hours Savings Model
mensa university restaurant; refectory (UK)
mentor mentor
mentoraat (één sessie) mentor class
mentoraat (reeks sessies) mentoring
mentoraatsbijeenkomst mentoring session
Mijn Opleidingen My Education
milieukundige environmental scientist
Milieu-Maatschappijwetenschappen Social and Political Sciences of the Environment
milieu-natuurwetenschappen Environmental Sciences
milieuvoetafdruk environmental footprint
minvariant minus variant
Moleculaire Levenswetenschappen Molecular Life Sciences
mondeling (tentamen) oral (exam)
mondiaal burgerschap global citizenship
monteur mechanic
mr. (meester) LL.M. (Master of Laws)

>> Naar boven

N

nakijktermijn grading period
Natuur- en Sterrenkunde Physics and Astronomy
Natuurkunde Physics
Natuurwetenschappen Natural Science
Nederlands recht Dutch Law
Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs (NUFFIC) Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Dutch Research Council
Nederlandse Taal en Cultuur Dutch Language and Culture
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders [Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie] (NVAO)
negatief Bindend Studie Advies negative Binding Study Advice
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren Network of Women Professors
Netwerk Vrouwelijke Hooglerarenprijs Network of Women Professors Prize
Neuro- en Revalidatiepsychologie Neuropsychology and Rehabilitation
nevenwerkzaamheden secondary activities
niet-EER studenten non-EEA students
Nijmeegs Instituut voor Missiologie Nijmegen Institute for Mission Studies
Nijmeegs Instituut voor Sociaal en Cultureel Onderzoek (NISCO) Nijmegen Institute for Social and Cultural Research
Nijmeegs Laboratorium voor Hoge Magneetvelden High Field Magnet Laboratory
Nijmeegs Universitair Centrum voor Infectieziekten Nijmegen Institute for Infection, Inflammation and Immunity
Nijmeegs Volkenkundig Museum Nijmegen Ethnological Museum
Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP) (on the Dutch version of the website only the English name is used) Nijmegen Centre for Evidence Based Practice
niveau level
Noodfonds Emergency Fund
noodnummer emergency number
Notarieel recht notarial law, notary law
NSE NSS
numerus fixus numerus fixus, quota

>> Naar boven

O

OBP TSP
OC Representative Council
OER EER
onbezoldigd unpaid
onderbouwing(sdocument) reference document
Onderdeelcommissie (OC) Representative Council
onderdompelingsprogramma immersion programme
Ondernemingsraad (OR) Works Council
ondersteunend en beheerspersoneel (obp) support and management staff
Onderwijs en Examenregeling (OER) Education and Examination Regulations (EER)
onderwijs- of onderzoekstaak teaching or research remit
Onderwijs Service Punt (OSP) Educational Service Point (OSP)
onderwijscoördinator programme coordinator
onderwijsdirecteur Director of Education
onderwijseenheid educational unit
onderwijsinstituut educational institution
Onderwijsinstituut Psychologie en Kunstmatige Intelligentie Institute of Psychology and Artificial Intelligence
Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde (III) Institute for Computing and Information Sciences (ICIS)
onderwijsjaarrooster annual education timetable
Onderwijskunde Educational Science
Onderwijsmarketing Student Marketing and Recruitment
Onderwijsperiode Education period
Onderwijsvorm Method of instruction
onderzoek research
Onderzoekcentrum Onderneming en Recht(OO&R) Business and Law Research Centre (OO&R)
onderzoeker researcher
Onderzoekinstituut voor Wiskunde, Sterrenkunde en Deeltjes Fysica Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP)
onderzoeksassistent research assistant
onderzoeksinstituut research school/institute
onderzoeksmaster Research Master's programme
onderzoekspracticum research project
onderzoeksschool research school
onderzoeksvoorstel research proposal
ongewenst gedrag undesirable behaviour
Online Strategie en Infrastructuur Online Strategy and Infrastructure
Ontspannen presenteren Presenting in a relaxed manner
ontvlechting demerger
ontwikkelingsland developing country
Ontwikkelingspsychologie Developmental Psychology
ontwikkelingssamenwerking development cooperation
Ontwikkelingsstudies Development studies
onvoldoende fail
openbare instelling public authority institution
openingstijden opening hours
operator operator
opleiding study programme
opleiding (Bachelor of Master) programme
opleiding (instituut) institute
opleiding (onderdeel van faculteit) department (part of faculty)
opleiding (scholing) education, training
Opleidings- en Begeleidingsplan (OBP) Training and Supervision Plan (TSP)
opleidingscommissie programme committee
opleidingscoördinator programme coordinator
opleidingsdirecteur Programme Director
opleidingsmanager Programme Manager
opleidingsprogramma/onderwijsprogramma programme, (teaching) curriculum
opstel essay
OR Works Council
oratie inaugural lecture
Organisatiegids Organisation Manual
Organische Chemie Organic Chemistry
Orthopedagogiek Pedagogy
ouderschapsverlof parental leave
oudstudenten alumni
overeenkomst agreement
overheidsfinanciering government funding
Overtuigend solliciteren Applying with confidence

>> Naar boven

P

parkeerbeheer Parking Management Department
parkeerterrein car park
Pastorale Studies Pastoral Studies
Pedagogische Wetenschappen Pedagogical Sciences
pedel registrar [capitalised when used as a title; not when used as a general term]
pedellenstaf beadle's mace
penvoerder consortium leader
periode (kwartaal, semester) period (quarter, semester, trimester)
Personeels Informatie Punt (Radboud UMC) Personnel Information Point
personeelsadviseur personnel advisor
personeelsdienst personnel office
personeelsfaciliteiten personnel facilities
personeelsfunctionaris personnel officer
personeelsnummer employee number
personeelsvereniging staff association
persoonlijk budget personal budget
persoonlijke pagina Personal page
Pitchen Pitching
Pitchen als een pro Pitch like a pro
plagiaat plagiarism
Planologie Spatial Planning
plusvariant plus variant
Politicologie Political Science
portier receptionist
positief Bindend Studie Advies positive Binding Study Advice
postacademisch onderwijs (PAO) continuing education
post-doc postdoc
postdoctorale lerarenopleiding postgraduate teacher training
postkamer post room
practicum practicum
premaster pre-Master’s programme of study
premaster certificaat pre-Master’s certificate
presentatievaardigheden presentation skills
Presenteren van A tot Z Presentation skills from A to Z
Presenteren van onderzoek Presenting research
prestatiebeurs performance scholarship
proctoring proctoring
Proctorio Proctorio
Productgroep HR Product Group HR
proefpersoonuren research participation hours
proefschrift PhD thesis
proefschrift verdedigen defend one's dissertation/thesis
proefstudeerdag student for a day
Proeftuin Proeftuin (Experimental Garden)
prof. Prof.
professoraat professorship
Profileringsfonds Profiling Fund
profileringsleerstoel temporary experimental chair
programma (binnen een opleiding) track
projectcoördinator project coordinator
projectleider Project Manager
projectmedewerker project officer
promotie [ceremonie] PhD defence
Promotie Cöordinator PhD Coordinator
promotiecommissie Doctoral Examination Board
promotieonderzoek PhD research
promotieplan PhD proposal
promotieproject PhD project
promotiereglement Doctorate Regulations
promotietraject PhD
promotiezitting PhD graduation ceremony
promotor PhD supervisor
promovendi PhD candidates
promovendus PhD candidate
promoveren to obtain a PhD degree
propedeuse first year (of a degree programme)
propedeusediploma first-year diploma
Psychogerontologie Psychogerontology
psychologie Psychology
Psychopathologie Psychopathology
publiek public
publieksfilosofie public philosophy
publiekslezing public lecture

>> Naar boven

Q

>> Naar boven

R

Raad van Bestuur (Radboudumc) Executive Board
Raad van Toezicht Supervisory Board
Radboud Docenten Academie Radboud Graduate School of Education
Radboud Docenten Academie Radboud Teachers Academy
Radboud Erfgoed Radboud Heritage
Radboud Postdoc Netwerk Radboud Postdoc Network
Radboud Sportcentrum Radboud Sports Centre
Radboudumc Radboud university medical center
Rappe Promotie Premie bonus for rapid completion of doctorate
rapport report
reader syllabus
receptioniste receptionist
Recht en Management Law and Management
rechtsgeleerdheid Law
rechtspositie legal position
Rector Magnificus Rector Magnificus
redacteur editor
Refter (De) University Restaurant "De Refter"
regeling FONDS FONDS regulations
registreren, registratie register, registration
reglement bescherming persoonsgegevens Regulations governing Personal Data Protection
reiskosten travel expenses
reiskostenvergoeding travel allowance
Relatieontwikkeling en Fondsenwerving Relations and Development
Religiestudies Religious Studies
renumeratiecommissie remuneration committee
Research Fellow Research Fellow
Research Institute for Religious Studies and Theology Research Institute for Religious Studies and Theology
responsiecollege question & answer lecture
restauratief medewerker caterer
Romaanse Talen en Culturen Romance Languages and Culture Studies
rooster timetable
RU werkplek RU workstation
RU werkplekken RU workstations
Rumc Radboud university medical center
RU-netwerk RU Network
ruwijzer pig iron

>> Naar boven

S

S-/U-/Z-/E-nummer S/U/Z/E number
sabbatical, studieverlof sabbatical (leave)
Salarisadministratie Salary Administration
salarisschaal salary scale
salarisstrookje salary slip
samenwerkingsverband cooperation
schakelprogramma transition programme
Scheikunde Chemistry
scholingstraject course programme
scholingsverlof training leave
schriftelijk (tentamen) written (exam)
schriftelijke volmacht written power of attorney
schrijfvaardigheden writing skills
scriptie Bachelor's thesis
scriptiebegeleider thesis supervisor
Scriptiewerkplaats Thesis Workshop (TW)
secretaresse administrative assistant
secretariaat secretarial office
secretaris secretary
secretaris (faculty level) Managing Director Faculty of ...
secretaris (university level) Secretary General
selectie selection
selectieprocedure selection procedure
semesterprogramma semester programme
senior onderzoeker senior researcher
Service Meldpunt Service Hotline
Servicebedrijf (Radboudumc) Service Department
Servicecentrum Personeel Service Centre Personnel
Slot- en overgangsbepalingen Final provisions and transitional provisions
Sociaal Medisch Overleg (SMO) Social Medical Consultation (SMO)
social worker social worker
Sociale en Cultuurpsychologie Social and Cultural Psychology
Sociale Geografie Human Geography
Sociale Geografie en Planologie Human Geography and Spatial Planning
Sociologie Sociology
Spaanse Taal en Cultuur Spanish Language and Culture
spaarloon salary savings
specialisatie specialisation
specifiek leerdoel specific learning objective
speerpunt (Radboudumc) strategic principle
Spiritualiteit Spirituality
sportdocent sports trainer
Sportpsychology Sports Psychology
spreekuur office hours
SSHN (Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen) student housing association SSHN
staf staff
stafontwikkeling staff development
stage (algemeen) internship
stage (in ziekenhuis) medical internship
stagecoördinator internship coordinator
stageminor internship minor
stagiair (algemeen) intern
stagiair (in ziekenhuis) medical intern
standaardvariant standard variant
Sterrenkunde Astronomy
Stichting Katholieke Universiteit Stichting Katholieke Universiteit
Stichting Nijmeegs Universteitsfonds (SNUF) University Fund Nijmegen [use full term for first usage in a document, then only 'University Fund' for each usage thereafter]
Stichting Radboud universitair medisch centrum Radboud University Medical Center Foundation
Stralingsdeskundige radiation scientist
structuurregeling Structure Regulations
student tevredenheids onderzoek student satisfaction survey
studentassessor student assessor
student-assistent student assistant
studentbegeleiding student guidance
Studenten Informatiepunt Letteren (STIP) Student Information Point Faculty of Arts
studenten/staf mobiliteit student/staff mobility
studentenbegeleider academic counsellor
studentendecaan student counsellor
studentenhuis,-flat student house, apartment (on campus: residence hall)
studentenhuisvesting student accommodation, student housing
Studentenkerk University Chaplaincy
studentenleven student life
studentenpastor student chaplain
studentenpsycholoog student psychologist
Studentenstatuut Student Charter
studentenuitwisseling student exchange
studentenvereniging student association
Studentenzaken Student Affairs Office
studieadvies study advice
studieadviseur student advisor
studiebegeleider academic counsellor
studiebegeleiding academic counselling
studiebegeleiding en mentoraat academic counselling and mentoring
studiebelasting study load
studiebelastinguren study load hours
studiebeurs (prijs, toekenning financiering voor bep. kwaliteiten) grant (from non-profit organisation, for specific project, recipient meets certain criteria, not always for education); scholarship (for students, used to pay for education)
studiebeurs (studiefinanciering in vorm van overheidslening) financial aid
Studiecentrum Soeterbeeck Soeterbeeck Study and Conference Centre
studiecoördinator course coordinator
studiegenoot fellow student
studiegids course guide
studiehandleiding programme syllabus
studiekeuze- en loopbaanadviseur study and career counsellor
Studiekeuze- en Loopbaancentrum Study and Career Centre
studiekeuzeadvies study compatibility advice
studiekeuzecheck study compatibility check
studiekosten training expenses
studielandschap study and resource centre
studielast study load
studiepunt study credit
studierichting discipline
studietrainer study trainer
studievereniging study association
studievoortgang study progress
studievoortgangsgesprek academic progress talk
studiewijzer study handbook
subfaculteit sub-faculty
surveillant invigilator
surveilleren to invigilate
systeembeheerder system administrator
SZ (Dienst Studentenzaken) Student Affairs Office

>> Naar boven

T

Taal- en Cultuurstudies Language and Culture Studies
Taal- en Spraakpathologie Language and Speech Pathology
Taal- en Spraaktechnologie Language and Speech Technology
taalbeleid language policy
taalkunde linguistics
taalvaardigheid language skills
Taalwetenschap Linguistics
tandheelkunde dentistry
Team Personeelsontwikkeling Staff Development Team
teamleider team leader
technicus technician
tentamen exam
tentamenperiode exam period
terugbetaling van collegegeld tuition fee refunds
testimonium testamur
testotheek testotheek (testing materials library)
Theologie Theology
titel title
Titus Brandsma Instituut (TBI) Titus Brandsma Institute (TBI)
Toegepaste Taalwetenschap Applied Linguistics
Toelating Admission
toelatingsaanvraag application for admission
toelatingsbeschikking admission ruling
toelatingseisen admission requirements
toelatingsonderzoek entrance examination
toelatingsprocedure admission procedure
toets assessment
toetsing assessment
toetsmatrix assessment matrix
toetsvorm assessment method
toga (academic) gown
transitievergoeding transitional severance pay
Tweede Wereldoorlog Second World War

>> Naar boven

U

UD assistant professor (UD)
UFO-profiel University Job Classification profile
UGV UGV
Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs Extended Teaching Qualification
uitnodigingsbrief letter of invitation
uitschrijving deregistration
Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI) University Centre for Information Services
Universitair docent (UD) Assistant Professor
Universitair hoofddocent (UHD) Associate Professor
Universitair Vastgoed Bedrijf Department of Property Management
Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) Department of Property Management
universitaire gedragscode vreemde taal Code of Conduct for Foreign Language Education
Universitaire Gezamenlijke Vergadering University Joint Assembly (UGV)
Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) University Joint Assembly
Universitaire Onderwijsprijs University Education Award
universitaire reglement selectie en plaatsing university’s Selection and Replacement Regulations
Universitaire Studentenraad (USR) University Student Council (USR)
Universitaire Studieprijs University Study Prize
universiteitsbibliotheek university library
Universiteitsbibliotheek (UB) University Library
universiteitsterrein campus
User-Focused Online Klantgericht Online
USR USC

>> Naar boven

V

vaardigheidscursussen skills training
vak course
Vakcode Course code
vakdidacticus pedagogical content expert
vakkenpakket range of subjects
van beginners tot gevorderden from beginners to advanced
Vanzelfsprekend, wij zijn In’to Languages. Needless to say, we are In’to Languages.
vaste aanstelling in het onderwijs tenure
veiligheidskundige safety officer
veldonderzoek fieldwork
verbeterpunten points for improvement
verbijzondering specification
verblijfsdocument residence permit
verblijfsvergunning residence permit
verdedigen van proefschrift defend a dissertation/thesis
Vereniging van Universiteiten (VSNU) Association of Universities in the Netherlands (VSNU)
Vergelijkende Literatuurwetenschap Comparative Literature
Verplichte literatuur Mandatory literature
verplichte onderdelen mandatory components
verplichte studieonderdelen mandatory study components
vertrouwenspersoon confidential advisor
vervolgmaster follow-up Masters's programme
vervolgofferte follow-up quote
vicedecaan vice dean
vicedecaan onderwijs vice dean of education
vicedecaan onderzoek vice dean of research
vicevoorzitter vice chair
vice-voorzitter van CvB Vice President of the Executive Board
Voedingscentrum Netherlands Nutrition Centre
voertaal language
voldoende pass
Volkenbond League of Nations
Voorlichtingsbureau Nutrition Information Office
Voorlichtingsbureau voor de Voeding Voorlichtingsbureau voor de Voeding (Nutrition Information Office)
vooropleiding prior education
voorzitter chair (person)
Voorzitter van CvB President of the Executive Board
VOX VOX (university magazine)
vreemdelingenpolitie Aliens Police
vrije keuze free electives
vrije minor elective minor

>> Naar boven

W

webmaster web master
Wereld Sociaal Forum World Social Forum
werk- en responsiecollege question & answer lecture
werkcollege seminar
seminar seminar
werkgroep work group
werkgroepbegeleider work group assistant
werkgroepbijeenkomst work group meeting
werkgroepdocent work group teacher
werkgroepopdracht work group assignment
werkstuk paper
werkvergunning work permit
werkvormen modes of instruction
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Student Charter under the Higher Education and Research Act [Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek]
wetenschap science
Wetenschappelijk directeur academic director; Director of research; scientific director
wetenschappelijk medewerker academic staff member
wetenschappelijk onderwijs academic higher education
wetenschappelijk personeel academic staff
Wetenschappelijk programmeur academic programmer
wetenschappelijke integriteit academic integrity
wetenschappelijke scriptie academic thesis
wetenschapper (Alfa) scholar
wetenschapper (Beta) scientist
Wetenschapscommissie Scientific Advisory Committee
Persvoorlichting en wetenschapscommunicatie Science Communication
Wijsbegeerte Philosophy
Wijsbegeerte (research) Research Master Philosophy
Wiskunde Mathematics
wisselgriffel Slate Pencil
Wisselleerstoel rotating chair
ww-preventie unemployment prevention counselling

>> Naar boven

X

>> Naar boven

Y

>> Naar boven

Z

zaalnummer room number
Zaalreservering Room Reservations Department
zelfstudie individual study
zelfstudieopdracht individual (study) assignment
Zittingstermijn Term
zwangerschapsverlof maternity leave

>> Naar boven

Overig

tweede en derde geldstroom indirect government funding and contract funding
mail email
tentamenrooster exam timetable
toelating admission
vrije ruimte free elective space
keuzecursus elective course
vrijstelling exemption
hertentamen resit
eindexamenvak final examination course
Nederlands diploma hoger onderwijs diploma from a Dutch institute of higher learning
assessor assessor
plaatsvervangend decaan deputy dean
opleidingsvoorzitter programme coordinator
onderzoekscoördinator research coordinator
smartphonegedrag smartphone behaviour
regeling judicium distinction regulations
opleidingsspecifiek programme-specific
onderwijstaal language of instruction
toets academische taalvaardigheid academic language proficiency test
ingangsvoorwaarde prerequisite
examenprogramma examination programme
minor minor
themacursus thematic course
majoronderdelen major components
niet-numerieke uitslagen non-numeric results
bachelordiploma Bachelor’s diploma
VWO-diploma pre-university education diploma
instructietaal language of instruction
eindexamen final exam
voldoende passing grade
subscore sub-score
HBO-propedeuse diploma first-year university of applied sciences diploma
taalbeheersing language proficiency
studievaardigheden study skills
digitaal tentamen digital exam
deelname participation
contacturen contact hours
kennisverwerving acquisition of knowledge
flexibel studeren adapted studying
Dag van het Studentbestuur 'Dag van het studentbestuur' (Day of the Student Board)
studentbestuurder Student board member
middelen uit de tweede en derde geldstroom indirect government funding and contract funding
Doorstroommaster transfer Master's (programme)
werkgroep work group
dagelijks bestuur executive management
voorzitter van het Presidium-GV President of the Joint Assembly Presidium
Presidium-GV Joint Assembly Presidium
Overlegvergadering Consultative meeting
overlegvergadering consultative meeting
voorbereidende vergadering preparatory meeting
besluitvormende vergadering decision-making meeting
GV Joint Assembly
WOR Works Councils Act
WHW Higher Education and Research Act (WHW)
WOR Works Councils Act (WOR)
integraal management integral management
rondvraag round table
klankbordgroepen advisory groups
Algemene Onderwijsbond General Education Union
Ondernemingsraad Works Council
instemmen to assent
instemmingsrecht right of consent
Europese aanbestedingsprocedure European tendering procedure
Europese aanbesteding European procurement tender
stuurgroep steering group
Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Science Communication
Thuiswerken Working from home
werken op de campus working on campus
thuiswerkadvies advice with respect to working from home
Zelftest self-test
Bureau van de Pedel Registrar’s Office
Bereikbaarheid Accessibility
Aula Radboud Universiteit Radboud University Auditorium
Zeer oneens – oneens – neutraal – eens – zeer eens Strongly disagree – disagree – neither agree nor disagree – agree – strongly agree
bachelorstudenten en masterstudenten Bachelor’s and Master’s students
Bachelorstudent Bachelor’s student
taaltoets language test
kennisclip knowledge clip
verplichte diagnostische taaltoets compulsory diagnostic language test
moedertaal native language
spreekvaardigheid speaking skills
leesvaardigheid reading skills
schrijfvaardigheid writing skills
Faculteit der Rechten Faculty of Law
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies
vervolgonderzoek follow-up research
subsidieadviseur grant advisor
subsidieaanvraag grant application
klachten en geschillen complaints and disputes
aspirant-student prospective student
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders [Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie] (NVAO)
accreditatietermijn accreditation term
accreditatie accreditation
studiefinanciering financial aid
accreditatiebesluit accreditation decision
visitatiecommissie assessment committee
onderwijs- en examenregeling Education and Examination Regulations
vooropleidingseisen prior education requirements
taaleisen language requirements
Gedragscode Code of Conduct
buitenlandse vooropleiding prior education abroad
studiekeuzeactiviteit study compatibility activities
digitale vragenlijst en in een aantal gevallen is er ook een gesprek met een v electronic questionnaire
opleidingsreglementen departmental regulations
aanmelddeadline registration deadline
Regeling Selectie en plaatsing Selection and Placement Regulations
fixusopleiding study programme with a numerus fixus
inschrijfrechten enrolment rights
studentenvoorzieningen student facilities
verlaagd wettelijk collegegeld reduced legally stipulated tuition fees
instellingscollegegeld institutional tuition fees
Regeling Inschrijving Registration Regulations
examengeld examination fees
studiekosten tuition fees
decaan dean
curriculum curriculum
bachelor- en masteropleiding Bachelor's and Master's programme
Bindend Studie Advies Binding Study Advice
bindend studieadvies Binding Study Advice
studiejaar academic year
bijzondere familieomstandigheden special family circumstances
medezeggenschapsorgaan participational body
bestuurswerk board work
studentenorganisatie student organisation
tentaminering examination
tentamenruimten examination venues
geldigheidsduur van vakken Course validity terms
diploma qualification
academische graad academic degree
voltooide bacheloropleiding completed Bachelor’s programme
voltooide masteropleiding completed Master’s programme
judicium distinction
summa cum laude summa cum laude
balie onderwijs education service desk
onderwijs servicepunt Educational Service Point
studenten informatiepunt Student Information Desk
studentenpanel student panel
vakevaluatie course evaluation
Regeling Profileringsfonds Profiling Fund Regulations
studievertraging study delays
studentenpsychologen student psychologists
familieomstandigheden family circumstances
studentondernemer student entrepreneur
financiële bijdrage financial support
ministerie van OC&W Ministry of Education, Culture and Science
Regeling Financiën Hoger Onderwijs Higher Education Finance Regulations
huisregels internal regulations
universitaire gebouwen university buildings
Regeling Fraude Fraud Regulations
regeling Fraude Fraud Regulations
Reglement van Orde Standing Orders
rechtsbijstand legal assistance
seksuele intimidatie sexual intimidation
Klachtenregeling Ongewenste omgangsvormen Undesirable Behaviour Complaints Procedure
Ongewenste omgangsvormen Undesirable Behaviour
digitaal klachtenloket electronic complaints office
behandelaar complaints officer
Regeling Centraal Klachtenloket Central Complaint Office Regulations
financiële ondersteuning financial support
ordemaatregelen disciplinary measures
Reglement bezwaarschriftenprocedure AWB Objection Procedure (General Administrative Law Act) Regulations
Regeling bezwaarschriftenprocedure AWB WB Objections Procedure Regulations
geschillenadviescommissie dispute advisory committee
colloquium doctumcommissie colloquium doctum committee
negatief bindend studieadvies negative Binding Study Advice
negatief bindend studieadvies negative Binding Study Advice
beroepschrift appeal
bezwaar objection
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs Appeals Tribunal for Higher Education
persoonsgegevens personal data
Regeling Bescherming persoonsgegevens Regulations governing Personal Data Protection
Privacyverklaring privacy policy
cameratoezicht camera surveillance
datalek data leak
schending van de wetenschappelijke integriteit breach of academic integrity
vertrouwenspersonen confidential advisors
klachten aan de arm, nek en schouder (KANS) complaints affecting one's arm, neck or shoulder
werkplek workspace
gevaarlijke stoffen hazardous substances
rookvrij smoke-free
rookverbod smoking ban
Kiesrecht Voting rights
Reglement USR/FSR USR-FSR Regulations
jaarlijkse begroting annual budget
Reglement UGV/FGV UGV-FSR Regulations
Facultaire Studentenraad Faculty Student Council
roosterwijziging timetable change
computervoorzieningen PC facilities
studentenstatuut Student Charter
onderzoeksrapport research report
orginstelling healthcare institution
Studentenonderscheiding Student Award
Radboud Universiteitspenning Radboud University Medal
inburgeringsexamen civic integration exam
groepscursus group course
maatwerktraject tailor-made course
leergang course book
tekstboek textbook
werkboek workbook
les class
lessen classes
Ombudsfunctionaris Ombudsperson
Portefeuilleverdeling Division of duties
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Centre for Parliamentary History
Fondsenwerving Fund raising
Interne Audit Dienst Internal Audit Service
Juridische zaken Legal affairs
Veiligheid en calamiteitenorganisatie Safety and emergency organisation
College Bestuurlijke Samenwerking Administrative Cooperation Board
Decanenoverleg Dean’s council
Koninklijke onderscheidingen Royal Distinctions
Lustrumcommissie Anniversary Committee
Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) Dutch Scientific Institutes Abroad (NWIB)
agendaoverleg agenda consultations
Stuurgroep Strategie, Public Relations en Governance Strategy, Public Relations and Governance steering committee
Academische aangelegenheden Academic affairs
Centraal Dierenlaboratorium Animal Research Facility
Personeel & Organisatie Human Resources
academische zaken academic affairs
Bestuurlijke gremia Administrative bodies
Assessorenoverleg Assessors meeting
College voor de promoties Doctoral Examination Board
Commissie O&O Committee for Education and Research
NWO Dutch Research Council (NWO)
Onderwijsdirecteuren-overleg Directors of Education council
Onderzoeksdirecteuren-overleg Directors of Research council
Opening academisch jaar Opening of the Academic Year
Rectorencollege Council of University Rectors
Stichting Reinier Post Reinier Post Foundation
Universitaire Studentenraad University Student Council
Stuurgroep Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie Education, Research and Valorisation steering committee
Wetenschapsknooppunt Science Education Hub
AVG GDPR
Arbo en milieu Health, safety and environment
Concerncontrol Corporate control
wetenschappelijke informatievoorziening Provision of academic information
Katholiek Documentatiecentrum Catholic Documentation Centre
Radboud Sport Centrum Radboud Sports Centre
Vastgoed Real estate
campusontwikkeling campus development
Campusdetachering BV Campus BV Employment Office
Lokaal overleg Local Council
Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën Operations and Finance steering committee
werkgeversdelegatie employers’ delegation
Weekendschool Weekend school
Groen, Gezond en in Beweging Groen, Gezond en in Beweging (Green, Healthy and on the Move)
hardheidsclausule hardship clause
Vangnetregeling Safety net scheme
Commissie Studieadvies Eerste Jaar First Year Study Recommendations Committee
Christine Mohrmann stipendia Christine Mohrmann grants
Studentenbegeleiding Student Guidance
Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) Netherlands Initiative for Education Research (NRO)
Comeniusbeurs Comenius grant
Verdere professionalisering Continued professional development
peildatum reference date
aanpak lerarentekort approach to shortage of teachers
lerarentekort shortage of teachers
zwangerschapsverlof pregnancy leave
geboorteverlof partner leave
ouderschapsverlof parental leave
kwaliteitsafspraken quality agreements
faculteiten faculties
Stichting Radboud Universiteit Stichting Radboud Universiteit
opleidingen study programmes
duurzame inzetbaarheid lifetime employment