Zoek in de site...

20|01|27 Anonymous Grading | Academic Affairs with political philosopher Anya Topolski and legal scholar Simon Tans

Anonymous Grading | Academic Affairs with political philosopher Anya TopolskiAnonymous Grading | Academic Affairs with political philosopher Anya Topolski and legal scholar Simon Tans | Monday 27 January |12.30 – 13.15 uur | Teaching and Learning Centre Lounge , Thomas van Aquinostraat 1, Radboud University | Radboud Reflects and the Radboud Education Days

Announcement - Is it necessary for academic staff to know whose exam or paper they are grading? Either consciously or unconsciously they might give preference to specific students. Is bias in a teaching environment problematic? And if so, how can we find ways to address this? Come and discuss with political philosopher Anya Topolski and legal scholar Simon Tans the moral and pedagogical pros and cons of anonymous grading. See full announcement text below.

Aankondiging - Moeten docenten weten van wie ze een paper of tentamen beoordelen? Bewust of onbewust geven ze misschien de voorkeur aan specifieke studenten. Is bias in het onderwijs problematisch? En zo ja, op wat voor manier kunnen we hier mee omgaan? Kom en discussieer mee met politiek filosoof Anya Topolski en jurist Simon Tans over de morele en pedagogische argumenten voor en tegen anoniem beoordelen. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Anoniem beoordelen: een tragische noodzaak?

Bewuste of onbewuste bias van docenten beïnvloedt mogelijk de manier waarop ze tentamens of papers beoordelen. Hoe zouden we om moeten gaan met deze bias? Is het nodig dat docenten het werk van hun studenten anoniem beoordelen? En is dit praktisch haalbaar? Politiek filosoof Anya Topolski en jurist Simon Tans gingen tijdens deze Academic Affairs in gesprek over de voor- en nadelen van anoniem beoordelen. Het gesprek werd geleid door filosoof Fleur Jongepier.

Spreker: Fleur Jongepier

Ervaring

Fleur Jongepier vroeg de sprekers eerst naar hun eigen ervaringen met anoniem beoordelen.
Simon Tans vertelde dat hij in zijn eerste jaren als docent het werk van zijn studenten anoniem probeerde te beoordelen. “Het voelde verkeerd om te weten wiens werk ik aan het nakijken was.” Na een paar jaar stopte hij hier echter mee. Hij vond het “voor de feedback over de cursus belangrijk om te weten wie het wel goed gedaan heeft in de cursus en wie niet. Wanneer je volledig anoniem nakijkt en daarna niet kan zien wie welk cijfer heeft behaald, gaat deze informatie verloren.”

Anya Topolski gaf aan dat ze in haar werk met meerdere vormen van anoniem beoordelen te maken heeft gehad. Op vier universiteiten heeft zij vier verschillende beoordeelsystemen ervaren. Zij kwam tot de conclusie dat anoniem beoordelen belangrijk is, maar dat het niet in elke cursus en voor elke toets ingezet hoeft te worden. “De keuze hangt af van de context. Soms is het gebruiken van gemengde methoden de meest interessante optie. Je hoeft niet altijd honderd procent anoniem na te kijken,” aldus Topolski.

Bias

Eén van de voornaamste redenen om anoniem te beoordelen, is dat het eerlijker zou zijn. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde minderheden vaak lager beoordeeld worden, wanneer er niet anoniem wordt beoordeeld. Volgens Topolski is bias op zichzelf niet noodzakelijk problematisch. “Het is alleen nodig dat we ons bewust worden van onze bias en deze expliciet maken. Hoe explicieter onze bias is, hoe beter we deze kunnen bestrijden.” Maar voor het eerlijk beoordelen van tentamens is het volgens Topolski juist wel goed om anoniem te beoordelen: “dat is eerlijker tegen opzichte van minderheden.”

Volgens Simon Tans is de manier van tentamineren bepalend bij de keuze voor anoniem beoordelen. Wanneer het draait om het reproduceren van kennis in een tentamen is dat volgens hem een goede reden voor anoniem nakijken. Maar bij een toets waarbij het gaat om creëren in plaats van reproduceren is Tans benieuwd naar wie wat heeft geantwoord: “Namen geven je dan nuttige context.”

Spreker: Simon Tans | Gespreksleider: Fleur Jongepier

Gemengde methoden

Volgens Topolski moet anoniem beoordelen niet ten koste gaan van de persoonlijke interactie en connectie tussen docent en student. Er zijn onderdelen van een cursus waarbij het lastig is om volledig anoniem na te kijken. Een tentamen met meerkeuzevragen leent zich juist wel weer goed voor anoniem beoordelen. Het beste is volgens haar een ‘gemengde methode’ te hanteren. Dit zorgt ervoor dat je als docent zowel persoonlijk onderwijs kan bieden, als je eigen bias kan tegengaan. Ook door de resultaten van de verschillende toetsen van studenten onderling te vergelijken kan de docent zichzelf controleren op een mogelijke bias.

Bezwaren

Anoniem beoordelen kan ten koste gaan van de persoonlijke interactie tussen student en docent. Deze persoonlijk interactie geeft de docent inzicht in de persoonlijke achtergrond van de student. Is deze informatie niet juist nodig om een eerlijk oordeel te vellen over zijn of haar werk? Anoniem beoordelen kan daarnaast de integriteit van de docent aantasten. Het kan vreemd aanvoelen voor een wetenschapper om te erkennen dat je biased bent en geholpen bent bij het objectief beoordelen van andermans werk. Tot slot vroeg Jongepier zich af of het anoniem beoordelen wel zo eerlijk is als het lijkt: “Naarmate we anoniemer zijn, zijn we geneigd om harder te oordelen. Zijn docenten, wanneer zij anoniem nakijken, strenger en minder subtiel in hun oordeel?”

Tragische noodzaak

Volgens beide sprekers zijn dit valide bezwaren, maar voor Topolski komt anoniem beoordelen voort uit een noodzaak die opweegt tegen de nadelen. Anoniem beoordelen is volgens haar noodzakelijk om ervoor te zorgen dat minderheden het glazen plafond in de academische wereld kunnen doorbreken. Totdat het personeel op universiteiten divers genoeg is en bias beter kan worden uitgesloten, hebben we een gemengde methode van anoniem en niet-anoniem beoordelen nodig. Daarbij benadrukte Topolski dat anoniem beoordelen niet iets is om te vieren: “Het is tragisch dat we het nodig hebben, maar wanneer we alle voor- en nadelen in beschouwing nemen, is het onze beste optie.” Tans onderschreef dit: “Wanneer we niet kunnen garanderen dat een docent geen hogere cijfers geeft aan een bepaalde groep, dan is anoniem beoordelen nodig.”

Gespreksleider: Fleur Jongepier | Spreker: Anya Topolski

Verandering

Wat is ervoor nodig om (gedeeltelijk) anoniem beoordelen in de praktijk te brengen? Volgens de sprekers is de eerste horde tegenstanders overtuigen. Ook is er geld voor nodig. De transitie naar een nieuwe, (gedeeltelijk) anonieme beoordelingsmethode kost docenten in de beginfase energie en tijd, maar zal hen uiteindelijk juist veel tijd opleveren. Tijd en geld, onder andere in de vorm van ondersteuning, moeten geïnvesteerd worden om anoniem beoordelen wijdverbreid in de praktijk te kunnen brengen.

Door: Inge de Vries

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, video's and podcasts.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging / Announcement

Anonymous Grading | Academic Affairs with political philosopher Anya Topolski and legal scholar Simon Tans

Nederlands volgt Engels

Is it necessary for academic staff to know whose exam or paper they are grading? Either consciously or unconsciously they might give preference to specific students. Is bias in a teaching environment problematic? And if so, how can we find ways to address this? Come and discuss with political philosopher Anya Topolski and legal scholar Simon Tans the moral and pedagogical pros and cons of anonymous grading.

Mitigating bias

In academic classes teaching staff generally tries to evaluate students on the basis of participation and understanding of the content of the course material. Yet personal, racial, ideological and gender biases can steer the way teachers evaluate and ultimately grade students. For better or for worse. Would it be better if the identity of the student whose work is being assessed is not known to the grader? Could this lead to a more fair education practice?

Personal interaction

At the same time many teachers and students prefer small scale seminars which ensure interactive and personal education. In these settings exams are no longer at the forefront and evaluation of students is based on the interaction and participation in class. Yet, this is of course far from anonymous. Does anonymous grading clash with a more personal approach to teaching? Is it really desirable to try and remove subjectivity from grading and only assess the work rather than the student? Knowing which student you are grading allows you to take her or his personal situation and in-class participation into account. Is some bias in education necessarily problematic?

Fair education

During this Academic Affairs political philosopher Anya Topolski and legal scholar Simon Tans talks about the merits of anonymous grading and their experiences implementing this practice in their courses. Together we discuss the underlying reasons to engage in anonymous grading, the pedagogical advantages and disadvantages, as well as the practical challenges it poses. Philosopher Fleur Jongepier chairs the discussion.

The program is in English.

About the speakers

Topolski, AnyaAnya Topolski is a political philosopher and works as associate professor in ethics and political philosophy at Radboud University. Her current research projects focus on diversity, discrimination and critical philosophy of race.Tans,-SimonSimon Tans is a legal scholar and works as assistant professor in international and European law at Raboud University. In his research he focusses on free trade agreements, migration law and free movement and the implementation and effectuation of European Law.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and podcasts.

This a program by Radboud Reflects and The Radboud Education Days

Nederlands

Moeten docenten weten van wie ze een paper of tentamen beoordelen? Bewust of onbewust geven ze misschien de voorkeur aan specifieke studenten. Is bias in het onderwijs problematisch? En zo ja, op wat voor manier kunnen we hier mee omgaan? Kom en discussieer mee met politiek filosoof Anya Topolski en jurist Simon Tans over de morele en pedagogische argumenten voor en tegen anoniem beoordelen.

Bias

In cursussen op de universiteit probeert het onderwijzend personeel veelal studenten te beoordelen op basis van participatie en begrip van de collegestof. Desalniettemin kunnen persoonlijke, raciale, ideologische en gender biases van invloed zijn op de manier waarop docenten hun studenten evalueren en beoordelen. Ten goede of ten kwade. Zou het beter zijn wanneer de identiteit van de student niet bekend is bij de docent wanneer haar of zijn werk beoordeeld wordt? Zou dit tot een eerlijkere onderwijspraktijk kunnen leiden?

Persoonlijke interactie

Tegelijkertijd geven veel studenten en docenten de voorkeur aan kleinschalige werkgroepen die ruimte creëren voor persoonlijk en interactief onderwijs. Bij dergelijk onderwijs staan vaak tentamens niet langer op de voorgrond en worden studenten beoordeeld op basis van hun deelname in de seminar. Maar, dit is alles behalve anoniem. Botst anoniem beoordelen met een persoonlijke benadering van onderwijs? Is het wenselijk om beoordeling van iedere vorm van subjectiviteit te ontdoen? Moeten we wel alleen naar het werk van de student kijken? Als je weet wie de student is kun je persoonlijke omstandigheden en participatie mee laten wegen in de eindbeoordeling. Is elke vorm van bias noodzakelijk problematisch?

Eerlijk onderwijs

Tijdens deze Academic Affairs bespreken politiek filosoof Anya Topolski en jurist Simon Tans de voordelen en uitdagingen van anoniem beoordelen en vertellen zij hoe dit vorm krijgt in hun cursussen. Samen praten we verder over de onderliggende redenen voor anoniem beoordelen, de pedagogische voor- en nadelen en de praktische uitdagingen die het met zich mee brengt. Filosoof Fleur Jongepier leidt de discussie.

Dit programma is in het Engels.

Over de sprekers

Topolski, AnyaAnya Topolski is politiek filosoof en werkt als universitair hoofddocent Ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit. In haar onderzoek focust ze op diversiteit, discriminatie en kritische filosofie van ras.

Tans,-SimonSimon Tans is jurist en werkt als universitair docent Internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich onder andere op vrijhandelsverdragen, migratierecht en de implementatie en uitvoering van Europees recht.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.