Zoek in de site...

20|01|28 Space Wars – Rules of Engagement in a Vacuum | Lecture by philosopher of law Lonneke Peperkamp

Space Wars – Rules of Engagement in a Vacuum | Lecture by philosopher of law Lonneke PeperkampSpace Wars – Rules of Engagement in a Vacuum | Lecture by philosopher of law Lonneke Peperkamp | Tuesday 28 January 2020 | 20.00 – 21.30 hrs | LUX, Nijmegen

Trouw: 'Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in de ruimte?' | Podcast | Video | Radboud Recharge - Space Wars: spelregels voor een onverkend strijdtoneel

"Heldere en interessante lezing.Goed gesprek en voldoende mogelijkheden voor publiek om vragen te stellen." (Uit een deelnemersevaluatie.)

Announcement - Space is being militarized. Our galactic surroundings are no longer a domain purely for science, as various nations are engaged in a zero-g arms race. Crowded satellite orbits, space tourism and even commercial extraterrestrial mining are turning space into a melting pot of conflicting interests. This uncharted battleground is in urgent need of custom rules of engagement. Why do we need a separate legal framework for space? Learn from philosopher of law Lonneke Peperkamp about the challenges in thinking about rules for space. See full announcement text below.

Aankondiging - De ruimte wordt gemilitariseerd. Het buitenaardse is niet langer puur een wetenschappelijk domein, nu meerdere naties in een gewichtsloze wapenwedloop verwikkeld zijn. Overvolle satellietbanen, ruimtetoerisme en zelfs commerciële mijnbouw veranderen de ruimte in een smeltkroes van conflicterende belangen. Er zijn dringend nieuwe spelregels nodig voor dit onverkende strijdtoneel. Waarom hebben we toegespitste wetten nodig voor de ruimte? Leer van rechtsfilosoof Lonneke Peperkamp over de uitdagingen bij het nadenken over ruimterecht. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Space Wars – Rules of Engagement in a Vacuum

De ruimte verwordt meer en meer een internationaal strijdtoneel. Trump kondigde afgelopen jaar aan dat de Verenigde Staten een eigen space force krijgen; de NAVO erkende de ruimte in november officieel als oorlogsdomein en meerdere landen experimenteren met wapens waarmee satellieten en andere ruimtevoertuigen uitgeschakeld kunnen worden. Bovendien spelen niet alleen staten, maar ook commerciële partijen in toenemende mate een rol in het ontwikkelen en uitvoeren van verscheidene ruimte-initiatieven. Volgens rechtsfilosoof Lonneke Peperkamp zijn er dringend nieuwe spelregels nodig voor de ruimte. In een lezing voor een goed gevulde zaal in LUX zette Peperkamp de huidige status van ruimterecht uiteen en ging ze in op de urgentie van het ontwikkelen van nieuwe normatieve raamwerken. Na haar lezing ging Peperkamp met filosoof Frank van Caspel en het publiek in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen van ruimterecht.

Toepassen van bestaande wetgeving

De voordelen van verschillende ruimte-activiteiten zijn enorm. Satellieten hebben ons militaire, civiele en commerciële mogelijkheden gegeven. Helaas brengen de mogelijke militarisatie en commercialisatie van de ruimte echter verschillende potentiële conflicten en vraagstukken met zich mee. Op dit moment is het onduidelijk wat is toegestaan, waardoor het risico bestaat dat de ruimte een nieuw ‘Wilde Westen’ wordt. “De huidige wetgeving kan niet probleemloos op ruimte-gerelateerde vraagstukken worden toegepast,” legde Peperkamp uit. “We hebben te maken met een ongekende variëteit aan actoren en interdisciplinariteit, een enorme snelheid in technologische ontwikkelingen en bovendien heeft de ruimte simpelweg geen grenzen. Het gebrek aan zwaartekracht, de snelheid van objecten en het ongastvrije klimaat maken de ruimte een uniek domein. Maar de conflicten die zich in de ruimte voor kunnen doen, vragen wel om regelgeving.”

Spreker: Lonneke Peperkamp | Foto door: Ted van Aanholt

Een dichtbevolkte ruimte

Een voorbeeld van een potentieel conflict is de dichtheid van objecten in een baan om de aarde. “Momenteel draaien er ongeveer 5.000 satellieten om de aarde, maar daarvan werken er slechts 2.000. De rest is buiten werking. Bovendien vliegen er meer dan 34.000 objecten rond de aarde met een doorsnede van meer dan tien centimeter en naar schatting ongeveer een miljoen kleinere objecten.” Zulk ruimtepuin kan het gevolg zijn van botsingen of het afbreken van stukken van oude satellieten. Met de toename van de hoeveelheid satellieten en ruimtepuin neemt de kans op botsingen uiteraard toe. “Wie bepaalt of een satelliet de ruimte in mag worden geschoten? En wat vinden we er bijvoorbeeld van dat Elon Musk van plan is om tussen de zeven- en twaalfduizend satellieten de ruimte in te schieten voor zijn Starlink programma?”

De staat van het ruimterecht

Het fundamentele document voor het huidige ruimterecht is een verdrag uit 1967, de Outer Space Treaty. In dit verdrag, dat door 109 landen is ondertekend, staat onder andere dat de ruimte alleen voor vreedzame doeleinden mag worden gebruikt, dat er geen nucleaire wapens in de ruimte mogen worden geplaatst en dat er geen soevereiniteitsclaims in de ruimte mogen worden gedaan. Een groot probleem is echter dat deze richtlijnen erg vaag zijn. Wat zijn bijvoorbeeld ‘vreedzame doeleinden’? Militaire satellieten worden momenteel grootschalig gebruikt in spionage en oorlogvoering. Valt dit onder vreedzaam gebruik of is dit een schending van het verdrag?

Just War Theory

Om de Outer Space Treaty aan te vullen, wordt inmiddels gewerkt aan een aantal internationale richtlijnen. Een probleem hierbij is volgens Peperkamp echter dat wordt gekeken naar de Lex Lata – het recht zoals het nu bestaat en niet naar de Lex Ferenda – het recht zoals het zou moeten zijn. “Om tot een sluitend wettelijk kader te komen,” stelde Peperkamp, “is een nieuw normatief raamwerk nodig, gestoeld op internationaal geaccepteerde morele principes.” Een mogelijk startpunt voor een dergelijke ethiek is Just War Theory: een stroming in de politieke filosofie die zich bezighoudt met de vraag wanneer het gerechtvaardigd is een oorlog te beginnen. Een aantal van de morele principes die aan Just War Theory ten grondslag liggen – individuele en collectieve mensenrechten, het beperken van schade – kunnen wellicht ook worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van recht met betrekking tot de militarisatie van de ruimte. Maar zelfs dit is niet zonder problemen. “Houden we hierbij bijvoorbeeld alleen rekening met mensen die nu leven? Of ook met toekomstige generaties? Of moeten we onze morele cirkel wellicht zelfs uitbreiden tot niet-mensen?”

Spreker: Lonneke Peperkamp | Gespreksleider: Frank van Caspel | Foto door: Ted van Aanholt

Internationale afspraken

Een groot probleem met deze internationale afspraken blijft echter dat overheden maar weinig bereid lijken vrijwillig in te stemmen met internationale wetgeving, die de eigen handelingsmogelijkheden inperkt. “Ik denk niet dat we in de nabije toekomst een nieuw internationaal ruimteverdrag moeten verwachten,” aldus Peperkamp. “Daarvoor lijken staten en commerciële partijen te veel op eigen gewin uit.” Aan de andere kant zien we echter dat er internationaal meer aandacht komt voor een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld ruimtepuin. “China kreeg onlangs bijvoorbeeld stevige kritiek, omdat ze haar eigen satelliet op heeft geblazen. Staten lijken zich meer en meer bewust van de mogelijke problemen met ruimtepuin en er lijkt in de internationale gemeenschap dan ook een overtuiging te groeien dat we hier iets aan moeten doen. Wellicht dat we op deze manier toch een begin kunnen maken met internationale ruimtewetgeving.”

Door: Simon Jacobs

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, video's and podcasts.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Podcast:

Video:

Aankondiging / Announcement

Space Wars – Rules of Engagement in a Vacuum | Lecture by philosopher of law Lonneke Peperkamp

Nederlands volgt Engels

Space is being militarized. Our galactic surroundings are no longer a domain purely for science, as various nations are engaged in a zero-g arms race. Crowded satellite orbits, space tourism and even commercial extraterrestrial mining are turning space into a melting pot of conflicting interests. This uncharted battleground is in urgent need of custom rules of engagement. Why do we need a separate legal framework for space? Learn from philosopher of law Lonneke Peperkamp about the challenges in thinking about rules for space.

Interests

The ramping up of military activity in space is unmistakable. The United States added the Space Force as a new branch to their military, and next month NATO will officially acknowledge space as a domain of warfare. More and more nations and recently even companies are getting access to space, so its vital resources are becoming more contested. Commercial companies are offering options for tourism and developing space mining programs, which increases the pressure on nations to safeguard their countries’ commercial interests in space.

Lawless

So far, however, laws governing all this activity are incomplete and vague. Outer space runs the risk of becoming a new Wild West where record numbers of satellites are shot into crowded orbits, increasing the very real risk of a chain reaction creating debris that could have long-lasting consequences for our access to space. Philosopher of law Lonneke Peperkamp will shed light on the urgency of the problem by discussing the vagueness in existing legal frameworks for space, and the specific challenges faced by lawmakers in this domain.

Future

We need to take a step back and first decide who laws for space are supposed to protect and why. Peperkamp argues for a set of values that should drive lawmakers as they construct rules for space. But how can lawmakers be convinced of these values? How can a ‘philosophy of space war’ get off the ground? After her lecture, Lonneke Peperkamp will discuss these issues and more with philosopher Frank van Caspel and the audience. Join in!

About the speaker

Peperkamp,-LonnekeLonneke Peperkamp is philosopher of law at Radboud University Nijmegen. She has a research background in jus bellum and has recently started a project titled ‘Space wars: just war theory in the age of space militarization’.Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, video's and podcasts.

Nederlands

De ruimte wordt gemilitariseerd. Het buitenaardse is niet langer puur een wetenschappelijk domein, nu meerdere naties in een gewichtsloze wapenwedloop verwikkeld zijn. Overvolle satellietbanen, ruimtetoerisme en zelfs commerciële mijnbouw veranderen de ruimte in een smeltkroes van conflicterende belangen. Er zijn dringend nieuwe spelregels nodig voor dit onverkende strijdtoneel. Waarom hebben we toegespitste wetten nodig voor de ruimte? Leer van rechtsfilosoof Lonneke Peperkamp over de uitdagingen bij het nadenken over ruimterecht.

Belangen

De toename van militaire activiteit in de ruimte is onmiskenbaar. De Verenigde Staten hebben de space force toegevoegd aan hun leger, en in december erkent de NAVO de ruimte officieel als oorlogsdomein. Meer en meer landen en recent zelfs bedrijven krijgen toegang tot de ruimte, dus de schaarse middelen daar worden meer en meer betwist. Commerciële bedrijven bieden toeristische reizen aan en ontwikkelen ideeën voor mijnbouw, wat de druk op landen vergroot om hun nationale belangen in de ruimte te verdedigen.

Wetteloos

De huidige wetten voor het reguleren van al deze activiteiten zijn echter incompleet en vaag. De ruimte loopt het risico om het nieuwe Wilde Westen te worden, waar recordaantallen satellieten in overbevolkte banen om de aarde worden geschoten, en waar het risico op kettingbotsingen en een vermeerdering van ruimtepuin langdurige gevolgen kan hebben voor onze toegang tot de ruimte. Rechtsfilosoof Lonneke Peperkamp onderstreept de urgentie van dit probleem door de hiaten in de huidige wetgeving te laten zien, en de uitdagingen voor het opstellen van wetten voor dit domein te bespreken.

Toekomst

We moeten een stapje terug doen en eerst bepalen wie er eigenlijk beschermd moet worden door het ruimterecht. Peperkamp beargumenteert dat wetgevers zich bij het opstellen van die wetten zouden moeten laten leiden door een specifieke set waarden. Maar hoe overtuig je wetgevers van het belang van die waarden? Hoe krijg je een ‘filosofie van ruimterecht’ van de grond? Na haar lezing gaat Peperkamp over deze vragen en meer in discussie met filosoof Frank van Caspel en het publiek.

Over de spreker

Peperkamp,-LonnekeLonneke Peperkamp is rechtsfilosoof aan de Radboud Universiteit. Ze heeft een achtergrond in onderzoek naar jus bellum en is recent met het project ‘Space wars: just war theory in the age of space militarization’ begonnen.Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.