Zoek in de site...

13|04|23 Statistics Rule| Lecture and conversation with scholar of organization Alan Irwin

Terugblik Statistics Rule| Lecture and conversation with scholar of organization Alan IrwinStatistics Rule| Lecture and conversation with scholar of organization Alan Irwin | Thursday 13 April 2023 | 20.00 – 21.30 hrs. | Collegezalencomplex, Radboud University | Radboud Reflects and Institute for Science in Society

Evaluation form | Video | Podcast

Announcement - Statistics rule the world. Debates and decisions on major problems are often based on percentages, figures and numbers. But how much do we actually understand and know about the numbers we base our decisions on? Why do we find numbers so important when they often fail to resolve issues? Isn’t it more important to investigate the values behind different points of view instead of presenting alternative statistics? Come and learn from scholar of organization Alan Irwin about our complicated relationship with statistics, and the world behind the numbers.  See full annnouncement below.

Verslag - Tussen waarde en wetenschap

Van de stikstof- tot de coronacrisis: je kunt geen discussie aangaan of je wordt om de oren geslagen met bevolkingscijfers, assenstelsels en cirkeldiagrammen. In publieke debatten vormen statistieken tegenwoordig het voorkeurswapen. Ze lijken gebruikt te kunnen worden om elk standpunt naar believen te onderbouwen. Hoe kunnen we statistieken verantwoord gebruiken in het publieke debat? En is de dominatie van statistieken in dit domein eigenlijk wel wenselijk? Over deze vragen gaf organisatiedeskundige Alan Irwin een lezing in het Collegezalencomplex. Na afloop ging hij over het onderwerp in gesprek met communicatiewetenschapper Noelle Aarts en natuurkundige Sijbrand de Jong.

Statistics Rule| Lecture and conversation with scholar of organization Alan Irwin

Pesticides en wantrouwen

Irwin begon zijn lezing met een schets van een publiek debat in Engeland in de jaren tachtig. Er woedde destijds een felle discussie tussen Engelse boeren en een wetenschappelijk comité over het gebruik van een pesticide in de landbouw. ‘Het comité stelde dat de pesticide veilig gebruikt kon worden zolang de richtlijnen werden gevolgd’, vertelde Irwin. ‘Boeren reageerden daarop dat deze richtlijnen in de praktijk niet haalbaar waren.’ De vakbond die de boeren representeerde liet een eigen onderzoek doen: een vragenlijst werd opgesteld waarin boerengezinnen gevraagd werden of ze met de pesticide in aanraking geweest waren, en of ze in de laatste jaren bepaalde gezondheidsproblemen hadden ervaren. ‘Hieruit concludeerde de vakbond dat het niet veilig was de pesticide te gebruiken. Het comité reageerde daarop dat de enquête niet betrouwbaar was: dergelijke gezondheidsproblemen komen overal voor.’

Deze casus roept volgens Irwin een aantal vragen op omtrent het gebruik van statistieken in het publieke debat. Bijvoorbeeld: hoeveel bewijs is nodig om een dergelijk besluit te nemen? En: wat is de rol van vertrouwen en waarden in een debat als dit? Het probleem in dergelijke debatten, stelde Irwin, is dat wetenschap samenkomt met politieke belangen, onzekerheden, ambiguïteit en wantrouwen. ‘Er zijn vaak meerdere perspectieven in het spel. Dan moeten we ons afvragen: is er wel sprake van één waarheid of zijn er meerdere manieren om dit te begrijpen?’. ‘Het bewijs is misschien wel hetzelfde, maar dan kunnen interpretaties alsnog verschillen.

De democratisering van data

Vervolgens sprak Irwin over de toenemende toegankelijkheid van informatie en data. ‘Veel mensen doen tegenwoordig hun eigen onderzoek. Ze creëren hun eigen bewijs.’ Deze ‘citizen data scientists’ doen dit onderzoek om bestaande argumenten te ontkrachten, missende informatie toe te voegen aan het debat, of een gevoel van controle te krijgen. Dit is een democratiserende ontwikkeling, stelde Irwin, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Zo vertroebelt het de grens tussen experts en leken. ‘Hoe kunnen we dan betrouwbare van onbetrouwbare cijfers onderscheiden?’ Irwin concludeerde dat een open en kritische relatie tussen wetenschap en  samenleving het beste middel is om nepnieuws te bestrijden. ‘Daarbij moeten waarden en wetenschappelijk bewijs naast elkaar worden gebruikt, in plaats van dat ze tegenover elkaar worden gezet.’

Statistiekonderwijs

Na de lezing sprak Irwin met De Jong en Aarts, onder leiding van programmamaker Pam Tönissen, over waarom we vaak statistiek gebruiken in discussies. Irwin: ‘De achterliggende waardes zijn vaak de drijvende kracht in een discussie, maar die worden niet zo snel serieus genomen, vooral niet in een wetenschappelijke context.’ Aarts voegde hieraan toe dat we altijd argumenten construeren aan de hand van wat we denken dat de tegenstander belangrijk vindt. ‘In onze maatschappij lijkt de prioriteit vaak bij harde cijfers te liggen, dus gaan we aan de hand daarvan ook discussies voeren’, verklaarde ze. Toch lijkt het op dit moment niet op een constructieve manier te gebeuren, doordat iedereen de cijfers gebruikt die hen zelf het beste uitkomen. Volgens De Jong zouden we lessen in statistiek een standaard onderdeel van ons onderwijs moeten maken. ‘Het is belangrijk om te begrijpen dat elk onderzoeksresultaat, elk bewijs, een bepaalde marge van onzekerheid heeft’, stelde hij. ‘De waarde van een bewijsstuk hangt af van hoe groot deze marge is.’ Als iedereen dit soort basiselementen van statistiek leert herkennen, zou dat volgens De Jong kunnen bijdragen aan een constructief gebruik van wetenschap in publieke debatten. Irwin trok in twijfel in hoeverre dit debatten zou bevorderen. ‘Ik ben er helemaal voor dat iedereen statistiek beter begrijpt, maar dit is niet het hele verhaal’, aldus Irwin. ‘Hoe ga je om met onzekerheid? Hoeveel onzekerheid is te veel? Vragen rondom waardes raken op de achtergrond als we enkel op getallen focussen.’

Data en onrechtvaardigheid

Daarnaast werd gesproken over of het wenselijk is dat wetenschap gedemocratiseerd wordt. Volgens De Jong is er geen ontkomen aan, data zal uiteindelijk altijd uitlekken. ‘Dan kun je beter gaat kijken naar hoe je mensen kunt leren om op een verantwoorde manier met data om te gaan.’ Irwin stelde dat dit leerproces van twee kanten moet komen. ‘In het geval van de boeren en het comité werd het comité, terecht, aan het denken gezet over hun verantwoordelijkheden’, legde hij uit. Aarts voegde hieraan toe: ‘Wanneer wetenschappers over getallen praten, zijn de getallen nooit hetgeen wat het interessantst is. Het wordt pas interessant wanneer er waarden aan toegevoegd worden.’

Tot slot werd er naar aanleiding van een vraag uit het publiek gesproken over het idee van ‘epistemic injustice’. Irwin: ‘Dit verwijst naar onrechtvaardigheid op het gebied van wie er recht heeft om te bepalen wat kennis is. In het voorbeeld van de boeren en het comité is dit misschien wel een van de meeste deprimerende onderdelen. De kennis van het comité wordt als legitiem gezien, en de emoties van de boeren als minderwaardige kennisvorm.’ Deze vorm van onrechtvaardigheid komt volgens Irwin nog vaak voor in publieke debatten. ‘Het is nog veel te vaak expert versus de rest.’

Door Ellen Theuws

Please subscribe to the English or Dutch newsletter and be the first to know about new programming.

Video

Podcast

Announcement

Statistics Rule| Lecture and conversation with scholar of organization Alan Irwin

Nederlands volgt Engels.

Statistics rule the world. Debates and decisions on major problems are often based on percentages, figures and numbers. But how much do we actually understand and know about the numbers we base our decisions on? Why do we find numbers so important when they often fail to resolve issues? Isn’t it more important to investigate the values behind different points of view instead of presenting alternative statistics? Come and learn from scholar of organization Alan Irwin about our complicated relationship with statistics, and the world behind the numbers.

Debating about the statistics

Politicians, policymakers and citizens are constantly invited to base their discussions and decisions on percentages, figures and numbers. Whether it concerns the nitrogen crisis, climate change, decisions about our asylum policy or the consequences of inflation, statistics are quickly used to substantiate different points of view. They even often direct the kind of innovation we pursue. After all, statistics equal hard facts, right?

At the same time, it is easy to question your opponent’s point of view  by questioning the numbers behind it, or by presenting alternative figures. In this way, we can get bogged down in a discussion about the stats, instead of talking about the values behind different points of view.

Numbers as mirrors

Statistics are often viewed as objective truths. But statistics never exist in a vacuum, and are to a degree reflections of one’s worldview. Which statistics you think are relevant will be influenced by what you find important. In a sense, numbers can be seen as mirrors.

How do we use statistics? Is it really wise to use statistics as a basis for debate, as is so often called for? Scholar of organization Alan Irwin dives into the world of statistics, and explores their role in policy and decision-making. Come listen, and ask your questions.

About the speaker

Alan IrwinAlan Irwin is a Professor in the Department of Organization at Copenhagen Business School. He has published on issues of science and technology policy, scientific governance, environmental sociology and science-public relations. His current research focuses on research and innovation policy.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

NEDERLANDS

Statistieken regeren de wereld. Debatten en besluiten over grote problemen zijn vaak gebaseerd op percentages, cijfers en getallen. Maar in hoeverre begrijpen we de getallen waar we onze beslissingen op baseren eigenlijk? Waarom vinden we getallen zo belangrijk terwijl ze vaak geen oplossing bieden voor een probleem? Is het niet belangrijker om de waardes achter verschillende standpunten te onderzoeken in plaats van alternatieve statistieken te presenteren? Kom en luister naar organisatiedeskundige Alan Irwin over de gecompliceerde relatie met statistiek, en de wereld achter getallen.

Debatteren over de statistieken

Politici, beleidsmakers en inwoners wordt constant gevraagd hun discussies en besluiten te baseren op percentages, cijfers en getallen. Of het nou gaat om de stikstofcrisis, klimaatverandering, beslissingen over asielbeleid of de consequenties van inflatie, statistieken worden snel gebruikt om de verschillende standpunten te onderbouwen. Ze leiden vaak de innovatie waar we naar op zoek zijn. Statistieken staan gelijk aan harde feiten, toch? Maar op hetzelfde moment is het gemakkelijk om je tegenstanders’ standpunt in twijfel te trekken door te discussiëren over de getallen achter de getallen, of door alternatieve cijfers te presenteren. Op deze manier kunnen we vastlopen in een discussie over de statistieken, in plaats van te praten over de waarden achter deze verschillende standpunten.

Getallen als spiegels

Statistieken worden vaak gezien als objectieve waarheden. Maar statistieken bestaan nooit in een vacuüm, en zijn tot op bepaalde hoogte een reflectie van het wereldbeeld van een persoon. Welke statistieken jij als relevant ziet, zal worden beïnvloedt door wat jij belangrijk vindt. Zo zouden getallen kunnen worden gezien als spiegels.

Hoe gebruik we statistieken? Is het verstandig om statistieken te gebruiken als basis voor een debat, zoals vaak gebeurt? Organisatiedeskundige Alan Irwin duikt in de wereld van statistieken en onderzoekt hun rol in beleid en beslissingen. Kom luisteren en stel vragen!

Over de spreker

Alan IrwinAlan Irwin is een professor op het Department of Organization op de Copenhagen Business School. Hij heeft verschillende artikelen gepubliceerd over beleid, wetenschappelijk bestuur en omgevingssociologie van wetenschap en technologie. Zijn huidige onderzoek focust zich op onderzoek en innovatie van beleid.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Dit is een programma van Radboud Reflects het Institute for Science in Society (ISiS).