Zoek in de site...

24|05|23 Feeding the City from Within | Lecture and conversation with historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco Jansma

Review Feeding the City from Within | Lecture and conversation with historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco JansmaFeeding the City from Within | Lecture and conversation with historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco Jansma | Wednesday 24 May 2023 | 20.00 – 21.30 hrs | Landgoed Grootstal, St Jacobsweg 13, Malden | Radboud Reflects and ACN

Announcement - The farms of the future are not on the countryside, but in the city. At least, that is the vision of urban farming enthusiasts. By integrating food production in the urban environment, cities can provide their inhabitants with a stable source of food and reduce their environmental impact. Yet, there is also skepticism: is urban farming scalable, or is it just a trend for the ‘foodies’? And is it affordable for everyone, or only for urban professionals? Come and learn from historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco Jansma about the past and future of urban farming.  See full annnouncement below.

Verslag - De landbouwstad

In het licht van de klimaatcrisis wordt onze huidige manier van landbouw bedrijven op de proef gesteld. Tegelijkertijd wordt stadslandbouw steeds populairder. In steden in Europa en de VS schieten de initiatieven uit de grond als de paddestoelen die ze kweken. Kan de stadslandbouw een oplossing bieden voor de hedendaagse problemen rond landbouw? In dit programma van Radboud Reflects werd deze vraag besproken door Kate Brown, historicus aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), en stadslandbouwonderzoeker Jan-Eelco Jansma. De lezingen vonden plaats bij Landgoed Grootstal, een stadslandbouwbedrijf in Malden dat zich inzet voor duurzame landbouw.

Grootstal-web

Zelfvoorzienende steden

Brown begon de avond met een lezing waarin ze historische voorbeelden gaf van zelfvoorzienende steden. Zo vertelde ze dat in negentiende-eeuws Parijs stadsbewoners nieuwe technologieën ontwikkelden waarbij ze de infrastructuur van de stad gebruikten om voedsel te groeien. ‘Deze Parijse tuiniers creëerden een van de productiefste landbouwsystemen ooit’, aldus Brown.

Daarnaast vertelde ze over het stadje Deanwood in de vroeg twintigste-eeuwse VS. ‘In Deanwood woonden zwarte Amerikanen die verdreven werden uit witte steden’, vertelde Brown. Deanwood werd genegeerd door de overheid en inwoners maakten hier vervolgens gebruik van door hun eigen voedsel te gaan groeien. ‘Deze inwoners waren zo succesvol dat ze de Grote Depressie konden doorkomen met hun eigen gegroeide eten.’

Browns laatste voorbeeld betrof de Sovjet-Unie. Hier kregen stadsbewoners in het midden van de vorige eeuw toestemming om hun eigen eten te gaan groeien op kleine stukjes land rond de stad. Brown: ‘Dit heeft er mogelijk voor gezorgd dat er in de jaren negentig, ondanks economische crisis, geen hongersnood ontstond.’

Kate-Brown

De historische voorbeelden van zelfvoorzienende steden worden volgens Brown nog te vaak over het hoofd gezien. ‘Deze verhalen laten zien hoe succesvol stadslandbouw kan zijn’, concludeerde Brown. ‘Er worden geen fossiele brandstoffen uitgestoten en geen overzeese grondgebieden uitgebuit. Het is een manier van landbouw bedrijven waarin mensen verbonden zijn met de natuur om zich heen.’

Hedendaagse stadslandbouw

Jansma vertelde over hedendaagse vormen van stadslandbouw. Zo zijn er stadsboerderijen, volkstuinen, zorgboerderijen, DIY-boerderijen en stadsparken. ‘Hierbij gaat het allang niet meer enkel over voedsel verbouwen’, stelde Jansma. ‘Verschillende vormen van stadslandbouw voldoen aan de verschillende sociale, gezondheids- of milieubehoeftes van de moderne tijd.’ Dit lichtte Jansma vervolgens toe aan de hand van voorbeelden uit Almere, een stad waar hij betrokken was bij verschillende stadslandbouwinitiatieven.

Daarnaast beantwoordde Jansma de prangende vraag: Is het mogelijk om de stad op lokaal niveau te voeden? ‘Als we Almere, een stad van 200.000 inwoners, volledig lokaal van eten zouden willen voorzien – dat betekent dus ook zonder geïmporteerde palmolie of soja – hebben we 28.000 hectare nodig.’ Dat is te veel en daarmee onmogelijk te realiseren, aldus Jansma. ‘Daarbij moeten we overigens in gedachten houden dat ongeveer drie-vierde van deze oppervlakte nodig is om vee te voeden. We moeten dus misschien vooral ons menu gaan heroverwegen.’

Jan-Eelco-Jansma

De belangrijkste rol die weggelegd is voor de stadslandbouw, is volgens Jansma een betere verbinding tussen landbouw en stad  realiseren. ‘Momenteel zijn die nog volledig gescheiden, maar de levens van boeren en stedelingen zouden weer meer verbonden kunnen worden.’

De overheid en bio-diversiteit

Vervolgens gingen Jansma en Brown in gesprek onder leiding van filosoof Elize de Mul. Zo werd besproken wat de rol van de overheid moet zijn in het bevorderen van stadslandbouw. Brown: ‘De staat moet een leidende rol nemen hierin. Er is momenteel te veel asfalt in onze publieke ruimte en dat moet veranderen.’ Daarnaast werd gesproken over of er ook meer ruimte moet komen in de stad voor dieren. Zowel Brown als Jansma geloofden dat, als er meer stadslandbouw en groen in de stad komt, de dieren vanzelf volgen. ‘Het bevorderen van biodiversiteit en voedselproductie gaan in die zin samen’, aldus Jansma.

Elize-de-Mul_Kate-Brown_JanEelco-Jansma

Tot slot kreeg het publiek de kans om vragen te stellen. Zo kwam er een vraag uit het publiek over hoe de arbeidsintensiviteit van effectieve landbouw te combineren valt met het drukke stadsleven. Volgens Brown hoeft stadslandbouw niet intensief werk te zijn, als iedereen een klein beetje doet. ‘Het is namelijk ook gewoon heel leuk om te doen. Als meer mensen er plezier in vinden, hoeft het per persoon niet lang te duren.’ Jansma voegde daar aan toe dat de huidige manier van landbouw niet volledig kan verdwijnen. Grootschalige voedselproductie buiten de stad en stadslandbouw moeten elkaar gaan aanvullen.

Verslag door Ellen Theuws.

Please subscribe to the English or Dutch newsletter and be the first to know about new programming.

Announcement

Feeding the City from Within | Lecture and conversation with historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco Jansma

Nederlands volgt Engels.

The farms of the future are not on the countryside, but in the city. At least, that is the vision of urban farming enthusiasts. By integrating food production in the urban environment, cities can provide their inhabitants with a stable source of food and reduce their environmental impact. Yet, there is also skepticism: is urban farming scalable, or is it just a trend for the ‘foodies’? And is it affordable for everyone, or only for urban professionals? Come and learn from historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco Jansma about the past and future of urban farming.

Urban Farming. Nothing new?

Urban farming is taking a hold, especially in Nijmegen. Pioneers set up city farms such as Bodemzicht and Landgoed Grootstal. In November 2022, the municipality opened a special loket – counter – to support urban agriculture initiatives like these. While the urban farms are relatively new, they actually manifest a return to the past. At least, that is the claim of historian Kate Brown, of Massachusetts Institute of Technology.

Brown argues that the promises of the industrial agricultural revolution have not materialized: it has not ended hunger, it created toxic landscapes and it contributed to greenhouse gas emissions. How did people feed themselves before large-scale producers took over? Her answer: they lived in self-provisioning cities.

Kate Brown studies urban farming practices in 19th- and 20th-century cities. City dwellers, she shows, used the nutrients in the “garbage” of the urban community to produce local, healthy and affordable food.

Learning from Almere

Engineer and agriculture researcher Jan-Eelco Jansma investigates initiatives that  want to revive urban farming. But he is not only an observing outsider. Jansma was part of several urban farming initiatives that have brought  people and organisations together. One of his milestones is the planned neighborhood Agromere, an urban-rural district in Almere.

Jan-Eelco Jansma explains what kinds of urban farming we can distinguish and if they can replace industrial agricultural as source of our food supply. To what extend should municipalities encourage urban farming in the first place? What are the tactics pioneers employ? He shows examples of successful concepts of urban farming. He also zooms in on its social aspect, how can urban farming also  contribute to community building and our awareness of food production?

Kate Brown and Jan-Eelco Jansma both give a short lecture on the history and future of urban farming. Next, they will be interviewed by environmental philosopher Elize de Mul.

About the speakers

Kate BrownKate Brown is a historian and professor at the Massachusetts Institute of Technology. She investigates the history of urban farming.Jan-Eelco JansmaJan-Eelco Jansma is an engineer and urban farming researcher, associated with Wageningen University and Research.Elize de MulElize de Mul is a philosopher of the environment at Radboud University. She moderates the discussion.Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

This is a programme of Radboud Reflects and ACN (Architectuurcentrum Nijmegen).

NEDERLANDS

De boerderijen van de toekomst bevinden zich niet op het platteland, maar in de stad. Dat is althans de visie van stadslandbouw-liefhebbers. Door voedselproductie te integreren in de stedelijke omgeving, kunnen steden hun inwoners voorzien van een stabiele voedselbron en hun belasting op het milieu verminderen. Toch is er ook scepsis: is stadslandbouw schaalbaar, of is het slechts een trend voor 'foodies'? En is het betaalbaar voor iedereen, of alleen voor stedelijke professionals? Kom en leer van historicus Kate Brown en stadslandbouwonderzoeker Jan-Eelco Jansma over het verleden en de toekomst van stadslandbouw.

Stadslandbouw. Niks nieuws?

Stadslandbouw krijgt steeds meer voet aan de grond, vooral in Nijmegen. Pioniers hebben stadsboerderijen opgezet zoals Bodemzicht en Landgoed Grootstal. In november 2022 opende de gemeente een speciaal loket om initiatieven voor stadslandbouw zoals deze te ondersteunen. Hoewel de stadsboerderijen relatief nieuw zijn, zijn ze eigenlijk een terugkeer naar het verleden. Dat beweert tenminste historicus Kate Brown van het Massachusetts Institute of Technology.

Brown betoogt dat de beloften van de industriële landbouwrevolutie niet zijn waargemaakt: het heeft honger niet beëindigd, het heeft giftige landschappen gecreëerd en het heeft bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Hoe voedden mensen zich voordat grootschalige producenten het overnamen? Haar antwoord: ze leefden in zelfvoorzienende steden.

Kate Brown bestudeert stadslandbouwpraktijken in 19e- en 20e-eeuwse steden. Stedelingen gebruikten de voedingsstoffen in het 'afval' van de stedelijke gemeenschap om lokaal, gezond en betaalbaar voedsel te produceren.

Leren van Almere

Ingenieur en stadslandbouwonderzoeker Jan-Eelco Jansma onderzoekt initiatieven die stadslandbouw willen herintroduceren. Maar hij is niet alleen een waarnemende buitenstaander. Jansma was betrokken bij verschillende stadslandbouwinitiatieven die mensen en organisaties bijeenbrachten. Een van zijn mijlpalen is de geplande wijk Agromere, een stedelijk-landelijk gebied in Almere.

Jan-Eelco Jansma legt uit welke vormen van stadslandbouw er zijn en of deze de industriële landbouw kunnen vervangen als bron van onze voedselvoorziening. In hoeverre zouden gemeenten stadslandbouw moeten aanmoedigen? Wat zijn de tactieken die pioniers gebruiken? Hij laat voorbeelden zien van succesvolle concepten van stadslandbouw. Ook gaat hij dieper in op de sociale aspecten en hoe stadslandbouw kan bijdragen aan gemeenschapsvorming en ons bewustzijn van voedselproductie. Kate Brown en Jan-Eelco Jansma geven beiden een korte lezing over de geschiedenis en toekomst van stadslandbouw. Daarna gaan ze met milieufilosoof Elize de Mul in gesprek.

Over de sprekers

Kate BrownKate Brown is historicus en hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology. Ze onderzoekt de geschiedenis van stadslandbouw.Jan-Eelco JansmaJan-Eelco Jansma is ingenieur en onderzoeker op het gebied van stadslandbouw, verbonden aan Wageningen University and Research.Elize de MulElize de Mul is filosoof van het milieu aan de Radboud Universiteit. Elize is gespreksleider.

Dit is een programma van Radboud Reflects en het ACN (Architectuurcentrum Nijmegen).

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.