Zoek in de site...

30|03|23 How Minds Change | Lecture and conversation with science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors

How Minds Change | Lecture and conversation with science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc SlorsHow Minds Change | Lecture and conversation with science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors | Thursday 30 March  2023 | 20.00 – 21.30 hrs. | Collegezalencomplex, Radboud University  | Radboud Reflects and Maven Publishing

Video | Podcast | Filosofie Magazine: ‘Iemand van mening laten veranderen? Voer een empathisch gesprek’

"I really enjoyed the keynote as well as the way the discussion afterwards was led. Concise, informative, sparkling: just perfect!" (uit een deelnemersevaluatie)

Announcement - How do we change our minds? What made a prominent conspiracy-theorist YouTuber finally see that 9/11 was not a hoax? How does a voter’s opinions shift from neutral to resolute? Science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors take us on a journey through our stubborn minds, encountering cult members, conspiracy theorists, and political activists along the way. How does the group you belong to influence what you believe? Why do we hold on to some beliefs so firmly, while we willingly let go of others? And what is a belief in the first place? Come and find out.  See full annnouncement below.

Verslag - Niets veranderlijker dan de mens... of toch niet?

Hoe veranderen we van gedachten? Deze vraag lijkt steeds belangrijker te worden in een wereld waar complottheorieën massaal aangehangen worden en het politieke debat steeds verder polariseert. Hoe ontstaat het geloof dat de aarde plat is? En kan iemand vervolgens nog overtuigd worden dat de aarde rond is? Soms lijkt het onmogelijk om iemand van zijn overtuiging los te maken. In een lezing van Radboud Reflects verkende wetenschapsjournalist David McRaney met het publiek de koppigheid van de menselijke geest. Want wat is de achterliggende motivatie van onze overtuigingen? En hoe kunnen we van gedachten veranderen? Na zijn lezing ging McRaney in gesprek met cognitiefilosoof Marc Slors om verder stil te staan bij deze vragen.

David McRaney - foto Ted van Aanholt

Een wereld zonder waarheid

De meeste mensen denken dat ze gegronde redenen hebben voor hun overtuigingen. McRaney opende zijn lezing echter door te stellen dat onze redenen vaak minder objectief zijn dan we denken. Zo kunnen we redenen geven waarom we verliefd op iemand zijn – ‘hij eet zo schattig’ – maar diezelfde reden kan later dienen als argument om het uit te maken – ‘hij moet echt even normaal leren eten’. Feiten zijn volgens McRaney op verschillende manieren inzetbaar. De vraag die op een gegeven moment bij hem opdoemde was: kunnen we nog wel spreken over waarheid? In een wereld waar mensen zich steeds meer in een eigen bubbel bevinden wordt deze vraag steeds dringender. McRaney besloot er een boek over te schrijven. Voor het boek ‘How to change your mind?’ is McRaney in gesprek gegaan met verschillende groepen, waaronder complottheoristen, retorica-experts en onderzoekers.

Onderzoek naar overtuiging

In de lezing ging McRaney eerst in op de wetenschappelijke theorieën over overtuiging. Hij stelde dat er in de wetenschap een vrij standaard model voor het veranderen van geloof bestaat. Dit model is door Piaget opgesteld. Piaget meende dat kinderbreinen tijdens de ontwikkelingen constant bezig zijn met adaptie. Dit houdt in dat bestaande denkstructuren zich aanpassen op basis van nieuwe ervaringen. Met andere woorden: we zijn in staat om onze overtuiging aan te passen aan de context.

Historicus Thomas Kuhn meende echter dat er altijd weerstand is tegen vernieuwing. Waarom houden we zo sterk vast aan onze overtuigingen?

David McRaney - Ted van Aanholt

Naïef realisme

Volgens McRaney speelt naïef realisme hierbij een rol. De mens denkt in staat te zijn de wereld te kunnen zien, los van vooroordelen én zonder ingeperkt te worden door onze zintuigen. McRaney liet aan de hand van een afbeelding zien dat onze zintuigen toch niet altijd betrouwbaar zijn. Dit deed hij aan de hand van ‘the viral dress’. Dit is een afbeelding van een jurk die op internet veel heeft losgemaakt, omdat mensen het niet eens konden worden of het een goud/witte of zwart/blauwe jurk was.  Voor de wetenschap bleek dit het perfecte ‘perceptueel ambigue kleur object’ te zijn. De kleur van het plaatje is dermate ambigu dat het brein op basis van voorgaande ervaringen zal bepalen welke kleur de jurk heeft.

McRaney paste het idee dat aannames onze perceptie kleuren toe op onze dagelijkse argumentatie. Het komt immers veelvuldig voor dat er in een discussie geen ruimte wordt gelaten voor de mogelijke waarheid van de tegengestelde stelling. Dit komt volgens McRaney door de voorgaande aannames en ervaringen van mensen, waardoor er sprake is van twee compleet verschillende manieren van rederneren. De feiten kunnen een ander niet overtuigen van jouw gelijk, omdat dezelfde feiten tot verschillende conclusies leiden (zoals hetzelfde plaatje van een jurk ook tot twee interpretaties leidt). Feiten blijken niet voldoende om jezelf of anderen van gedachten doen te veranderen.

Open gesprek

Volgens McRaney zijn feiten dus niet de oplossing zijn voor een gepolariseerde discussie. Overtuiging kan alleen plaats vinden in een gesprek. Het gaat dan om een gesprek waarin de feiten niet centraal staan en het probleem behandeld wordt als een mysterie waar de sprekers samen uit moeten komen.  Om anderen – en jezelf –  van iets nieuws te kunnen overtuigen moeten we onze gesprekstechniek aanpassen.

Pam Tönissen, David McRaney en Marc Slors - foto Ted van Aanholt

Vervolgens was het aan cognitiefilosoof Marc Slors om daadwerkelijk in gesprek te gaan met McRaney.  Slors wilde stil staan bij de complotdenkers. Er wordt door complotdenkers vaak gebruik gemaakt van angst of boosheid om mensen iets te laten geloven. Dit wekt volgens Slors de vraag op of we ons wel kunnen weren tegen deze krachtige overtuigingsmethodes? En of het open gesprek de manier hiervoor is? McRaney beaamde dat het niet gemakkelijk is om complotdenken te ontmantelen door in gesprek te gaan. Het is hierbij belangrijk mensen bewust te maken van bepaalde strategieën, dan worden ze ook minder gemakkelijk meegevoerd in een complot.

Vervolgens werd de vraag opgeworpen of het wel respectvol is om een specifieke gesprekstechniek in te zetten. McRaney stelde dat het niet de bedoeling is om de ander aan te tasten in diens autonomie. Het doel van zijn methode is juist om een open gesprek aan te gaan waarin iedereen op waarde wordt gehouden. Slors ging hier op in door te vragen of het überhaupt mogelijk is om los te komen van aannames. McRaney benadrukte dat het niet zou moeten gaan om het gelijk halen, maar om door middel van gesprek andere mogelijkheden te kunnen zien. Er is volgens hem altijd wel een overlap in aannames te vinden. Vanuit deze overlap kunnen verschillende argumenten worden bellicht. Zo blijkt dat men in gesprek toch dichter bij elkaar kan komen.

Door Beau Vroone | foto's Ted van Aanholt

Please subscribe to the English or Dutch newsletter and be the first to know about new programming.

Video


Podcast

Announcement

How Minds Change | Lecture and conversation with science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors

Nederlands volgt Engels.

How do we change our minds? What made a prominent conspiracy-theorist YouTuber finally see that 9/11 was not a hoax? How does a voter’s opinions shift from neutral to resolute? Science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors take us on a journey through our stubborn minds, encountering cult members, conspiracy theorists, and political activists along the way. How does the group you belong to influence what you believe? Why do we hold on to some beliefs so firmly, while we willingly let go of others? And what is a belief in the first place? Come and find out.

The power to change someone’s mind

Believing is a spectrum. On the one end, we have whims that we abandon easily. On the one end, we have beliefs that are so firmly held that they are even defended in the face of irrefutable counterevidence. We’re not helped by the fact that we are often prone to self-delusion, confabulation and stubbornness. Yet being able to change our minds (and those of others) is an essential skill in a democratic society buzzing with debate.

In recent years, a revolution has taken place within sociology, psychology and neuroscience, with many new insights into how opinions are formed and how you can change them. It has given birth to new and highly effective techniques to change people’s minds, even within a single conversation. But should we want this power? And can we learn to get better at changing our own minds as well?

Science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors take us to the very limits of our reasoning, and reflect on the ways we can change minds. What are the tricks, and what would it mean if we were better at applying them. And should we want to?

About the speakers

David Mc RaneyDavid McRaney is a journalist with a passion for psychology, technology and the internet. He became known thanks to his popular blog You Are Not So Smart, where he subtly dissects all the ways we fool ourselves. In his latest book How Minds Change he investigates how opinions shift and points of view are altered. He also produced a podcast and bestselling book with the same name, and the book You Are Now Less Dumb.

Marc SlorsMarc Slors is professor of Philosophy of Mind at  Radboud University. His current research focuses on the relationship between cognition and culture. Previous work has focused on the philosophy of neuroscience, free will, social cognition and the self.

Registration will open shortly.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

NEDERLANDS

Hoe veranderen we onze gedachten? Wat zorgde ervoor dat een prominente complotdenker op YouTube er uiteindelijk achter kwam dat 9/11 geen hoax was? Hoe verandert de mening van een kiezer van neutraal naar vastberaden? Wetenschapsjournalist David McRaney en filosoof Marc Slors nemen ons mee op een reis door onze eigenwijze gedachten, waar we sekteleden, complotdenkers, en politieke activisten tegenkomen. Hoe beïnvloedt de groep waartoe jij behoort jouw overtuigingen? Waarom houden we ons zo sterk vast aan overtuigingen, terwijl we andere laten gaan? En wat is een overtuiging in de eerste plaats? Kom en leer!

De macht om iemands gedachten te veranderen

Geloven is een spectrum. Aan de ene kant zijn er gedachten die we snel in de steek laten. Aan de andere kant zijn er gedachten die we zo sterk vasthouden dat we ze niet loslaten, ook niet als het tegendeel bewezen wordt. We worden niet geholpen door het feit dat we vatbaar zijn voor zelfbedrog, verzinsels en koppigheid. In staat zijn om onze gedachten (en die van anderen) te veranderen is een essentiële vaardigheid in een democratische samenleving die draait om debatteren.

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een revolutie binnen de sociologie, psychologie en neurowetenschappen, met veel nieuwe inzichten in hoe meningen worden gevormd en hoe je deze kan veranderen. Dit heeft gezorgd voor nieuwe en effectieve technieken om de gedachten van mensen te veranderen in slechts één gesprek. Maar willen we deze macht? En kunnen we leren om beter te worden in het veranderen van onze eigen gedachten?

Wetenschapsjournalist David McRaney en filosoof Marc Slors nemen ons mee naar de grenzen van onze redeneringen en reflecteren op de manieren hoe we onze gedachten kunnen veranderen. Wat zijn de trucjes, en wat zou het betekenen als we beter waren in het toepassen daarvan? En moeten we dat willen?

Over de sprekers

David Mc RaneyDavid McRaney is een journalist met een passie voor psychologie, technologie en het internet. Hij werd bekend door zijn populaire blog You Are Not So Smart, waar hij op een subtiele manier alle manieren beschrijft waarop we onszelf voor de gek houden. In zijn laatste boek How Minds Change gaat hij op zoek naar de manier waarop meningen veranderen en waarop standpunten wijzigen. Hij heeft ook een podcast en een boek gemaakt met dezelfde titel, en het boek You Are Now Less Dumb.

Marc SlorsMarc Slors is hoogleraar Filosofie van cognitie en taal aan de Radboud Universiteit. Hij houdt zich bezig met vragen rond de relatie tussen brein, gedrag en de menselijke geest. Vragen rond de vrije wil, de effectiviteit van mentale toestanden en de relatie tussen cognitie en cultuur hebben zijn bijzondere belangstelling.

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

De inschrijving gaat binnenkort open. 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Dit is een programma van Radboud Reflects en Uitgeverij Maven.