Ralph Frins

Ralph Frins, universitair docent Bestuursrecht
Omgevingsrecht en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven.
Naam
Ralph Frins

Ralph Frins, universitair docent Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit, over wat het omgevingsrecht betekent voor preventie en gezondheid.

Wie aan preventie en gezondheid denkt, denkt waarschijnlijk niet direct aan het omgevingsrecht (het recht dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving). Omgevingsrecht en gezondheid zijn echter nauw met elkaar verweven. Hierbij kan worden gedacht aan regels over geur-, geluid- of milieuhinder en de daarmee gepaarde gaande gezondheidseffecten die onder meer het gevolg kunnen zijn van industriële bedrijven, veehouderijen en windturbines. Maar evenzeer kan worden gedacht aan regels over de inrichting van omgevingen waar veel jongeren verblijven. Denk bijvoorbeeld aan regels met betrekking tot de vestiging van fast food aanbieders in de omgeving van scholen. 

Gelet op dit verband tussen omgevingsrecht en gezondheid verbaast het niet dat in de Omgevingswet (die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt) het beschermen van de gezondheid expliciet als een taak van Rijk, provincies en gemeenten wordt genoemd. Deze wettelijke verankering van het belang van gezondheid nodigt uit om daar ook in het eigen onderzoek meer aandacht aan te besteden. Het lidmaatschap van de interfacultaire werkgroep preventie en gezondheid is voor mij dan ook een uitgelezen kans om in nauwe samenwerking met ‘echte’ gezondheidsspecialisten te verkennen welke bijdrage het omgevingsrecht kan leveren aan het verbeteren van de gezondheid. 

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.