Zoek in de site...

Verdund sociaal recht. Onderscheid naar ondernemingsomvang bij medezeggenschap, ziekte en ontslag (Promotie)

Datum
vrijdag 8 december 2006Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 13:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mw. mr. S.S.M. Peters
Promotor(es)
Mw. prof. dr. I.P. Asscher-Vonk
Handelseditie

Kluwer, Deventer. Telefoon: (0570) 64 7221, e-mail: mtenbuuren@kluwer.nl

Beschrijving

Veel sociaalrechtelijke wetgeving (denk aan Wet op de ondernemingsraden, Wet aanpassing arbeidsduur) kent een onderscheid naar ondernemingsomvang. Het aantal werknemers dat een onderneming in dienst heeft, bepaalt dan of werknemers van kleine ondernemingen geheel of gedeeltelijk van een regeling worden uitgesloten. Het hanteren van getalscriteria leidt ertoe dat voor werknemers van kleine bedrijven slechts een ‘verdund’ sociaal recht geldt.

Welke gevolgen hebben getalscriteria voor de rechtspositie van werknemers van grote en kleine ondernemingen? Waar en waarom maakt de wetgever onderscheid naar ondernemingsomvang? Mág de wetgever dit onderscheid wel maken? Deze vragen staan centraal in het proefschrift van Saskia Peters. Om ze te beantwoorden maakte Peters onder meer een rechtsvergelijking met het Franse en Duitse ontslagrecht. Ook toetste ze regelgeving aan normen van inter- en supranationaal recht.

Uit Peters’ onderzoek blijkt dat de wetgever veelal nauwelijks gemotiveerd besluit tot het al dan niet opnemen van een getalscriterium in een wet. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit van de wetgeving. Peters doet suggesties om daarin verbetering aan te brengen en ontwikkelt een ‘stappenplan’ aan de hand waarvan de wetgever kan beoordelen óf en motiveren waarom in de betreffende regeling een onderscheid naar ondernemingsomvang moet worden gemaakt.

Biografie

Saskia Peters (Amsterdam, 1972) studeerde aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA en de VU, met als specialisatie arbeidsrecht. Ze is universitair docent Sociaal recht bij de Radboud Universiteit. E-mail: s.peters@jur.ru.nl

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30