Jaarverslag en jaarcijfers

Beleid en doelstelling

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Radboud Universiteit behoort al jaren tot de top van de juridische faculteiten in Nederland. Zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs heeft de faculteit een leidende positie. De ambitie is om die positie de komende jaren verder uit te bouwen. De focus ligt daarbij op verdergaande internationalisering en het aantrekken en behouden van toponderzoekers uit binnen- en buitenland.

De Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN) is opgericht met als doel steun te verlenen aan de faculteit en haar studenten om de gestelde doelen te kunnen realiseren. De stichting biedt de faculteit, secties en instituten (financiële) ondersteuning bij het ontwikkelen van bijzondere activiteiten die niet uit de gewone middelen van de faculteit gefinancierd kunnen worden. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door bijdragen van alumni, erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen, opbrengsten van activiteiten van de stichting en andere baten. Met de oprichting van de stichting heeft de faculteit een centraal punt voor fondsenwerving en (immateriële) steun ten behoeve van de faculteit.

Bestuur

Voorzitter: 
Mr. Y.A.J.M. van Kuijck, oud-vicepresident gerechtshof Arnhem

Penningmeester:
Drs. A.P.G.M. Peters, directeur Faculteit der Sociale Wetenschappen (Radboud Universiteit)

Secretaris/Directeur:
Mw. mr. N.M. Heijster, alumni officer Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Lid: 
Mr. J.H. Oomen, notaris te Den Bosch

Lid: 
Mr. T.E.P.A. Lam, advocaat te Nijmegen en docent Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Radboud Universiteit)

Lid: 
Mw. mr. L.J.T.M. Hermans-Brand

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke of materiële vergoeding voor hun inspanningen. Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen om de ingekomen verzoeken tot giften te beoordelen.

Publicatieplicht fondsenwervende instellingen

Publicatieplicht SRN 2020 (pdf, 264 kB)

Jaarverslag en jaarcijfers (downloads)