Zoek in de site...

Merkwaardige en juridisch onhoudbare reactie Ministerie van Justitie

Datum bericht: 28 januari 2023

De NOS plaatste het navolgende bericht op 27/1/23 mbt de opvang van uit Oekraïne gevluchte niet-Oekraïeners in Nederland:

De reactie daarop van het Ministerie van Justitie en Veiligheid daarop is verbazingwekkend. Kennelijk heeft men (op het ministerie) onvoldoende kennis van zaken over de meeste elementaire aspecten van het Europese recht.

De stelling van het ministerie dat: "op nationaal niveau besloten kan worden de tijdelijke bescherming te beëindigen voor andere groepen dan genoemd in het Raadsbesluit, zoals het geval bij derdelanders" is onjuist.

Indien een lidstaat - in dit geval Nederland - invulling geeft aan een facultatieve bepaling uit de Richtlijn, zoals hier het geval is, dan is het Unierecht (nog steeds) van toepassing. De stelling dat dat niet zo is omdat het slechts een facultatieve bepaling is, geeft blijk van onvoldoende kennis van het Europese recht.

Ter herinnering: 10 jaar geleden concludeerde het HvJEU 26/2/2013, C-617/10, Akerberg, het Hof dat het Unierecht van toepassing is OOK als een nationale regeling binnen de werkingssfeer van het EU-recht valt. Die redenering is daarna in talloze arresten herhaald en verduidelijkt. Bijvoorbeeld met betrekking tot de Gezinsherenigingsrichtlijn in HvJEU 7/11/2018, C-380/17, K&B, en HvJEU 7/11/2018, C-257/17, C&A, en HvJEU 12/12/2019, C-519/18, T.B.

En voor de volledigheid, het HvJEU stelt expliciet in het arrest T.B met betrekking tot een facultatieve bepaling (art. 10(2)) uit de Gezinsherenigingsrichtlijn het volgende:

§ 61. In de vierde plaats moet nog worden benadrukt dat de lidstaten het Unierecht ten uitvoer leggen wanneer zij de hun door artikel 10, lid 2, van richtlijn 2003/86 geboden mogelijkheid benutten.

Glashelder zo lijkt me.
Wellicht moeten we de betrokken juristen eens uitnodigen voor een bijscholingscursus Unierecht.

Het enige dat de staatssecretaris kan doen, is bezien of deze zogenoemde derdelanders (zonder permanent verblijfsrecht in Oekraïne) 'in veilige en duurzame omstandigheden naar hun land of regio van oorsprong kunnen terugkeren', Dat is namelijk het criterium volgens de TBRi. Maar ja, dat vereist wel een individuele toetsing.

=.=

Carolus Grütters