Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Geschiedenis

In de herfst van 1994 organiseerde een aantal stafleden van de juridische faculteit van de Nijmeegse Universiteit een bijeenkomst om de levensvatbaarheid te bespreken van een of andere vorm van samenwerking op het terrein van migratie en minderheden, een aanduiding die aansloot op een van de destijds zogenoemde NWO-zwaartepunten.
De ideeën over samenwerking waren eigenlijk al ouder. In 1990 deed Fons Strijbosch de suggestie om een Jean Monnet leerstoel op het terrein van recht en migratie aan te vragen. Die mogelijkheid was toen net door de Europese Commissie gelanceerd. Roel Fernhout was in 1991 een van de eerste Jean Monnet leer-stoelhouders. Zijn leeropdracht in Nijmegen was: Europees Recht, in het bijzonder Europees Migratierecht.
De oproep in 1994 had in ieder geval tot gevolg dat een dertiental medewerkers van zeer uiteenlopende vaksecties van onze faculteit bijeenkwamen: Anita Böcker, Lilian Clermonts, Christine Denys, Roel Fernhout, Willem van Genugten, Kees Groenendijk, Carolus Grütters, Paul Minderhoud, Fons Strijbosch, Thomas Spijkerboer, Berry Tholen, Nena Trifunovska en Ben Vermeulen. Zij waren geïnteresseerd in regelmatige bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en in het onderzoeken van de mogelijkheid om een of andere vorm van structurele samenwerking te realiseren.
Het resultaat was dat er een formeel verzoek werd gericht aan het faculteits-bestuur om toestemming te verlenen voor het oprichten van een dergelijk samen-werkingsverband. Aanvankelijk leverde dat enige discussie op over de vraag of dat in de vorm van een Instituut kon. Die benaming was destijds zeer gebruikelijk, maar volgens sommigen gereserveerd, voor zelfstandig opererende onderzoeks-instituten.
Hoe het ook zij, uiteindelijk gaf het faculteitsbestuur begin 1996, na een brief-wisseling heen en weer met de initiatiefnemers, toestemming tot oprichten van een samenwerkingsverband onder de naam: Centrum voor Migratierecht. Het CMR was daarmee formeel opgericht. Bij die erkenning in 1996 benadrukte het toenmalig faculteitsbestuur dat het centrum vooral als een intern overlegforum moest worden gebruikt en als uithangbord voor de buitenwacht.
De samenwerking kreeg in ieder geval een extra impuls toen Elspeth Guild in 1997 als academisch coördinator werd aangesteld. Enkele jaren later volgde voor het Centrum voor Migratierecht de formele kwalificatie als Onderzoekscentrum. In 2009 werd Elspeth Guild eveneens Jean Monnet leerstoelhouder Europees Migratierecht. Vervolgens werd in 2015 het CMR als Jean Monnet Centre of Excellence aangemerkt; een kwalificatie die in 2018 opnieuw werd verleend: een unicum.