Buitenpromovendus

Als buitenpromovendus hoort u erbij in de Graduate School. U heeft geen arbeidsovereenkomst met de Radboud Universiteit, maar wel de doelstelling te promoveren. Het traject start altijd met een periode van twee jaar waarin gekeken wordt door zowel promotor(en) en promovendus of het gestarte traject uiteindelijk succesvol kan worden afgerond. U dient in deze periode een door de wetenschapscommissie goedgekeurd onderzoeksvoorstel af te ronden. In deze tijd worden er met de faculteit enkele schriftelijke afspraken gemaakt. Na registratie ontvangt u een personeelspas, waardoor u onder meer toegang hebt tot de bibliotheken op de universiteitscampus. Ook ontvangt u een eigen e-mailadres van de Radboud Universiteit. Opleidingsonderdelen zijn niet verplicht, maar u wordt wel uitdrukkelijk uitgenodigd voor bijeenkomsten.

Na afloop van de eerste 2 jaar vragen we u ook om een opleidings- en begeleidingsplan in te vullen.

Er zijn drie verschillende manieren om buitenpromovendus te worden:

1. U hebt een onderwerp voor onderzoek én contact met een hoogleraar.
Als kandidaat-buitenpromovendus hebt u wellicht al een onderwerp voor uw onderzoek. U kunt dit uitwerken in een onderzoeksvoorstel. Zo'n voorstel (enkele pagina's) bevat in de regel:

  • een kort overzicht van eerder onderzoek op het terrein van uw onderwerp;
  • een beschrijving van het onderzoeksprobleem dat u wilt behandelen (doel- en vraagstelling);
  • de aanpak van het onderzoek (methodische benadering);
  • de belangrijkste bronnen (literatuur).

Het onderzoeksvoorstel en uw cv, inclusief behaalde resultaten in uw opleiding, dienen als basis voor een gesprek met een hoogleraar over begeleiding en de uitwerking van uw onderzoeksvoorstel tot een onderzoeksplan. Alleen hoogleraren hebben het recht om als promotor op te treden. U bent buitenpromovendus als een van onze hoogleraren bereid is als uw beoogd promotor op te treden op grond van een door de hoogleraar goedgekeurd onderzoeksplan. Een extra reflectie op uw onderzoeksplan kan zinvol zijn. Daarom wordt u sterk aangeraden uw onderzoeksplan voor te leggen aan de wetenschapscommissie van de faculteit.

2. U hebt een onderzoeksvoorstel, maar nog geen contact met een hoogleraar.
Als u nog geen contact hebt met een hoogleraar, dan kunt u uw onderzoeksvoorstel en uw cv, inclusief behaalde resultaten in uw opleiding, sturen naar de coördinator van de Graduate School. De coördinator gaat met u op zoek naar een beoogd promotor.

3. U hebt geen onderzoeksvoorstel, maar wel contact met een hoogleraar.
Mogelijk hebt u al contact met een hoogleraar die deskundig is op uw vakgebied/interesse. Dan kunt u met deze hoogleraar samen een onderwerp kiezen en uitwerken tot een voorstel. Als u binnen uw beroepspraktijk al gepubliceerd en/of data verzameld hebt, betrek dit dan in het overleg.
U hoeft niet direct te beslissen over een promotieonderzoek. U kunt ook met de hoogleraar afspreken eerst te werken aan een artikel of een voorstudie. In alle gevallen is het belangrijk dat u een hoogleraar bereid vindt u te begeleiden en dat u tijdig met de hoogleraar in overleg treedt.