Zoek in de site...

Seminar Forum Naturalisatietoets (Symposium)

Datum
woensdag 6 december 2006Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
In De Driehoek, Willemsplantsoen 1c (nabij Utrecht CS)
Organisator
Forum
Spreker
R. van Oers (CMR) en prof Entzinger (EUR)
Beschrijving

Seminar ‘Zin en onzin van de naturalisatietoets’

Draagt de naturalisatietoets bij aan een betere integratie?

In opdracht van FORUM heeft het Centrum voor Migratierecht (CMR) van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek verricht naar de totstandkoming en de gevolgen van de naturalisatietoets. Dit is het examen dat mensen moeten afleggen wanneer zij de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen. Dit examen werd in 2003 geïntroduceerd en sindsdien is het aantal naturalisatieaanvragen met meer dan 60 % afgenomen. Naar aanleiding van het onderzoek organiseert FORUM woensdag 6 december een seminar, waarin de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de grote meerderheid van de immigranten die Nederlander worden is vrijgesteld van toetsdeelname op basis van een diploma of het certificaat inburgering behaald in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers. De verplichting om voor de naturalisatietoets te slagen wekt echter veel frustratie op bij goed geïntegreerde immigranten die niet in het bezit zijn van de juiste diploma’s. Aan de andere kant is de toets door de inhoud en wijze van afname een ernstige belemmering voor kwetsbaardere groepen immigranten die meer moeite hebben met integratie in Nederland: ouderen, vrouwen uit achterstandsposities en laagopgeleide immigranten. Daarnaast wijkt de Nederlandse toets in negatieve zin af van toetsen in andere in het onderzoek betrokken landen door het opwerpen van extra praktische belemmeringen zoals de hoge kosten, de geheime inhoud, het ontbreken van voorbereidingsmogelijkheden en de zes maanden wachttijd bij herkansing.

De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek zijn: geen toetsverplichting voor immigranten met een verblijf van twintig jaar of langer, verlaging van de kosten, uitbreiding van de vrijstellingsgronden, bekendmaking van de toetsinhoud en het bieden van voorbereidingsmogelijkheden.

De uitkomsten van het onderzoek roepen de vraag op of de doelen van de toets, namelijk een grotere zelfredzaamheid en een betere integratie van nieuwe Nederlanders, wel worden bereikt. Een debat over de gevolgen van de toets is tot op heden niet gevoerd. Een dergelijk debat is des te belangrijker, omdat binnenkort de nieuwe inburgeringstoets in het kader van de Wet Inburgering in gebruik zal worden genomen. Kritiek op de huidige naturalisatietoets geldt ook voor de nieuwe inburgeringstoets. Mensen die nu moeite hebben met het niveau van de toets zullen ook problemen hebben met de nieuwe inburgeringstoets, waarin immers hetzelfde niveau wordt gehanteerd. Daarnaast zullen goed geïntegreerde immigranten dezelfde frustraties ervaren wanneer ze aan de inburgeringstoets worden onderworpen.

Programma seminar ‘Zin en onzin van de naturalisatietoets’
Datum 6 december 2006
Locatie In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht, 030-2343307
13.00 uur Aankomst, koffie en thee
13.30 uur

Presentatie uitkomsten onderzoek naar de praktijk van de naturalisatietoets

mr. R. van Oers (onderzoekster CMR, Radboud Universiteit Nijmegen
14.15 uur De betekenis van naturalisatie; dubbele nationaliteit, loyaliteit en identiteit?
Prof. dr. H.B. Entzinger (hoogleraar Migratie- en Integratiestudies, EUR)
15.00 uur Pauze
15.30 uur Wat houdt de nieuwe inburgeringstoets in?
Mevr. Heij (Bureau ICE)
16.00 uur

Paneldiscussie met

  • dhr. Dijsselbloem (Tweede Kamerlid PvdA)
  • mevr. Azough (Tweede Kamerlid Groen Links)
  • dhr. Schrotenboer (gemeente Rotterdam)
  • mevr. Bergmans (Albeda College)
17.00 uur Afsluiting
Prof. mr. C.A. Groenendijk (hoogleraar CMR, Radboud Universiteit Nijmegen)
17.30 uur Borrel

Het onderzoek is neergelegd in een publicatie welke te verkrijgen is tijdens het seminar.

Contactpersoon
R. van Oers
E-mail
Telefoon
024 361.27.67

Omslag