Promotie Kim Geurts: 'Zekerheid voor leverancierskrediet'

Datum bericht: 19 november 2019

Op dinsdag 19 november 2019 promoveerde Kim Geurts op haar proefschrift Zekerheid voor leverancierskrediet. Het eigendomsvoorbehoud en de purchase-money security interest zijn voorbeelden van wijzen waarop het Nederlandse, Belgische, Duitse en Amerikaanse recht goederenrechtelijk versterkte posities toekennen aan de leverancier die zaken op krediet heeft verstrekt. In het proefschrift van Kim Geurts is onderzocht op welke wijze en in welke mate het recht de voorrangsposities voor leverancierskrediet vormgeven en hoe de overeenkomsten en verschillen tussen deze rechtsstelsels kunnen worden verklaard.

Vervolgens is onderzocht of, en zo ja op welke wijze, de rechtsvergelijking argumenten en inspiratie voor (een andere) invulling, verdere ontwikkeling of wijziging van het Nederlandse recht biedt met betrekking tot de inrichting van de voorrangspositie voor leverancierskrediet. Geconcludeerd wordt dat het Nederlandse recht afwijkt van het Duitse, Belgische en Amerikaanse recht. Het Nederlandse recht biedt een ruime voorrangspositie voor leverancierskrediet op de oorspronkelijke zaken, maar verlengt deze voorrangspositie niet tot het surrogaat van deze zaken bij natrekking en vermenging met een hoofdzaak, oneigenlijke vermenging, zaaksvorming en doorverkoop in tegenstelling tot het Duitse, Belgische en Amerikaanse recht.

Biografie

Kim Geurts trad in 2013 als promovenda en docente in dienst van de Radboud Universiteit. Zij heeft rechtsvergelijkend onderzoek verricht naar zekerheid voor leverancierskrediet. Geurts publiceert artikelen en annotaties in wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van financiering, zekerheden en insolventierecht. Daarnaast is ze advocaat bij Wijn & Stael Advocaten te Utrecht.