Privacyverklaring Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

Met het oog op de bescherming van privacy van natuurlijke personen, stelt de wet een aantal eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, waaronder naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres. Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht verwerkt persoonsgegevens, in het bijzonder in verband met de organisatie van evenementen en de verspreiding van de nieuwsbrief. Op deze pagina informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door het OO&R.

Privacyverklaring en reglement bescherming persoonsgegevens Radboud Universiteit

Het OO&R is onderdeel van de Radboud Universiteit. De bescherming van persoonsgegevens bij de Radboud Universiteit is nader uitgewerkt in de Privacyverklaring van de Radboud Universiteit en in het Reglement bescherming persoonsgegevens Radboud Universiteit. Voor uitgebreide informatie aangaande uw rechten, onze plichten, en de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar deze bestanden. Het hiernavolgende gaat kort in op de voornaamste verwerking van persoonsgegevens door het OO&R.

Verwerking door het OO&R

Het Onderzoekcentrum verwerkt persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, in het bijzonder de organisatie van evenementen en de verspreiding van de nieuwsbrief.

Verplichte verstrekking

Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen we duidelijk maken of de verstrekking van de gevraagde gegevens noodzakelijk of verplicht is. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Het kan voorkomen dat het Onderzoekcentrum uw gegevens in het kader van het organiseren van een evenement verstrekt aan derde partijen, zoals de medeorganisator of de host van het desbetreffende evenement. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij het Onderzoekcentrum wettelijk verplicht is om de betreffende gegevens te verstrekken of u daarvoor toestemming heeft verleend.

Voor evenementen worden doorgaans deelnemerslijsten en/of naambadges gemaakt, met daarop de namen van deelnemers en de organisatie waar zij voor werken. De deelnemerslijsten en naambadges worden, meestal bij aanvang van het evenement, onder de sprekers en deelnemers verspreid. Als u bezwaar hebt dat uw naam op een deelnemerslijst en/of naambadge geplaatst wordt, dan kunt u dat ons laten weten door een e-mail te sturen naar evenementen.oor@jur.ru.nl. Wij verwerken uw gegevens dan niet op die manier.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als er voor de betreffende persoonsgegevens wettelijke bewaartermijnen gelden, dan houden we die aan.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Onderzoekcentrum neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.