Lopende projecten

D. Busch, G. Ferrarini and S.N. Grünewald (ed.), Sustainable Finance in Europe, 2nd ed
This book provides a comprehensive overview of regulatory developments within the EU revolving around sustainable finance. It combines insights from academic experts and practitioners within the fields of sustainable finance and financial regulation. The authors analyse the risks facing institutions, authorities and investors as a result of climate change. Finally, the book explores the role of corporate governance in implementing a sustainable financial system. The book is part of the book series: EBI Studies in Banking and Capital Markets Law (ESBCML).

D. Busch an M. Lehmann (ed.), Unfair Terms in Banking & Financial Contracts
Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts (‘Unfair Terms Directive’ or ‘Directive’) is a well-known and successful piece of EU consumer legislation. For more than 25 years, the Directive has been followed by national civil courts of the Member States and other relevant actors, such as ADR-bodies, with regard to a broad range of contracts between businesses and consumers. Its application to contracts concluded with financial institutions such as banks, investment firms and insurance companies (‘banking and financial contracts’), however, is a relatively recent phenomenon in most jurisdictions.The book proposed here will be welcomed by academics specializing in consumer law, financial law, EU law and contract law. Moreover, and perhaps even principally, it will be of interest for financial institutions such as banks, investment firms and insurance companies, who typically operate in multiple European jurisdictions and should therefore be well-aware of the threats posed by the Unfair Terms Directive (and similar national rules) in the jurisdictions in which they are active. The book will also be of interest for consumer lawyers, consumer organisations, national courts and other relevant actors such as ADR-bodies, for whom the application of the Directive (and similar national rules) to banking and financial contracts in other jurisdictions will serve as a source of knowledge and inspiration.

B. Bierens, P. Cent, B.A. Schuijling en F.P.C Strijbos (red.), Duurzaam bankieren
De bundel 'Duurzaam bankieren' bevat verschillende bijdragen over de juridische aspecten van een duurzaam bankbedrijf.
Contactpersoon: mr. F.P.C. Strijbos

C.J.H. Jansen, B.A. Schuijling en F.F.L. van der Linden van Sprankhuizen (red.) Ondernemingsgericht privaatrecht & ESG
Duurzaamheid raakt alle facetten van het ondernemen en de onderneming. In internationale documenten en in de literatuur heeft duurzaamheid zich vertaald in een drietal factoren die als knopingspunten dienen voor het beoordelen van de maatschappelijke impact van het handelen van actoren binnen het ondernemingsgerichte privaatrecht, zoals de curator, de commissaris, de accountant en de vermogensbeheerder. De factoren staan bekend onder de afkorting ESG, voluit environmental, social en governance. De bijdragen in deze bundel belichten, vanuit het perspectief van de verschillende actoren, de positiefrechtelijke rechten en verplichtingen van die actor met een ESG-achtergrond, maar ook de risico’s die voor hen (kunnen) voortvloeien uit ESG-criteria.
Contactpersoon: mr. F.F.L. van der Linden van Sprankhuizen

B. Snijder-Kuipers (red.) Handboek notarieel ondernemingsrecht, Deel III
De eerste bundel 'Handboek notarieel ondernemingsrecht' richt zich op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap naar de stand van zaken na invoering van de Flex BV en de Wet Bestuur en Toezicht. In het tweede deel staan de vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij centraal. Deel drie behandelt de stichting in diverse gedaanten. Voor de notariële ondernemingsrechtspraktijk relevante onderwerpen komen aan bod. Tevens zullen voor de praktijk relevante statutaire of contractuele regelingen besproken worden.
Contactpersoon: mr. B. Snijder-Kuipers

A.J.A.D. van den Hurk, Verzekerd van Toezicht
In ‘Verzekerd van Toezicht’ worden alle aspecten uit de Wet op het financieel toezicht die voor verzekeraars van belang zijn besproken. De laatste druk van het boek, bewerkt door G.R. Boshuizen en B.H. Jager, dateert uit 2010. De ontwikkelingen ten aanzien van het toezicht sindsdien en de inwerkingtreding van Solvency II per 1 januari 2016 zijn aanleiding voor een actualisering van het werk in de vorm van een derde druk, die in de loop van 2022 zal verschijnen.
Contactpersoon: mr. A.J.A.D. van den Hurk

C.D.J. Bulten, M.J. van Ginneken, C.J.H. Jansen, N. Kreileman en T. Salemink (red.), Veranderend toezicht: de taak en de rol van de president-commissaris
De voorzitter van de raad van commissarissen vervult een spilfunctie binnen het toezicht van vennootschappen. Hij draagt zorg voor het goed functioneren van de raad en geeft mede inhoud aan de strategie. Ook is de voorzitter het aanspreekpunt voor het functioneren van bestuurders en commissarissen. Hij is tevens een klankbord voor de CEO. Tot slot zit hij de algemene vergadering van aandeelhouders voor. Boek 2 BW bevat geen specifieke voorschriften over de voorzitter van de raad van commissarissen. Uit de Corporate Governance Code is wel het een en ander af te leiden, maar een compleet beeld geeft de Code niet. In de bundel ‘Veranderend toezicht: de taak en de rol van de president-commissaris’ worden de taak, de rol en het functioneren van de voorzitter van de raad van commissarissen vanuit zowel een positiefrechtelijke invalshoek als een gedragsinvalshoek besproken.
Contactpersoon: mr. N. Kreileman