Wetenschappelijke integriteit

Direct naar:

Wetenschappelijke integriteit is één van de drie kernwaarden van het OO&R-onderzoek (pdf, 130 kB). Voor het OO&R zijn wetenschappelijke integriteit en kwaliteit van onderzoek direct met elkaar verbonden. Al het onderzoek dat binnen het OO&R wordt verricht is gebonden aan algemeen aanvaarde normen voor wetenschappelijk handelen. De normen zijn onder meer geconcretiseerd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU (pdf, 1,5 MB) en de ALLEA Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. Uit deze gedragscodes volgt dat de uitgangspunten van goede wetenschapsbeoefening zijn: eerlijkheid en zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Het waken over de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek is een voortdurende taak van het OO&R-bestuur. De volgende maatregelen beogen de integriteit van het OO&R-onderzoek in het bijzonder te waarborgen.

Handreiking wetenschappelijke integriteit

In 2019 heeft de heer Becker in opdracht van het OO&R een rapport opgesteld met daarin een inventarisatie van de kwetsbaarheden binnen het OO&R op het vlak van wetenschappelijke integriteit. In dit rapport heeft Becker verschillende aandachtsgebieden voor het OO&R opgesomd en verschillende aanbevelingen gedaan. Met de “Handreiking wetenschappelijke integriteit” geeft het OO&R uitvoering aan een aantal van deze aanbevelingen.

Wetenschappelijke onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van het OO&R en het onderzoek dat daarbinnen wordt verricht, worden gewaarborgd door de faculteit en de partners. De tussen de faculteit en iedere partner gesloten samenwerkingsovereenkomst garandeert deze onafhankelijkheid. Het OO&R verkeert op zowel inhoudelijk als op financieel vlak in een onafhankelijke positie ten opzichte van de partners. De partners bepalen niet rechtstreeks de onderzoeksagenda, maar suggereren slechts onderzoekideeën: het OO&R bepaalt autonoom en exclusief de onderzoeksagenda.

Nevenwerkzaamheden

Kenmerkend voor het OO&R is de intensieve samenwerking met de rechtspraktijk en niet zelden bekleden onderzoekers nevenfuncties in die praktijk. Deze nevenfuncties mogen de wetenschappelijke integriteit niet bedreigen. Medewerkers zijn om deze reden verplicht nevenwerkzaamheden te melden. Met het oog op transparantie zijn medewerkers daarnaast verplicht hun nevenwerkzaamheden te vermelden op hun individuele profielpagina. Het OO&R geeft hiermee uitvoering aan de universitaire regeling Nevenwerkzaamheden.

Fellows en buitenpromovendi

Fellows en buitenpromovendi verbonden aan het OO&R hebben hun hoofdaanstelling buiten de Radboud Universiteit. Het integriteitsbeleid van het OO&R is onverkort van toepassing op hen en het onderzoek dat zij verrichten. Voorafgaand aan hun aanstelling attendeert het OO&R bestuur fellows en buitenpromovendi op dit beleid en verlangt het OO&R bestuur van hen dat zij uitdrukkelijk het integriteitsbeleid onderschrijven.

Extern gefinancierd onderzoek

Ten aanzien van extern gefinancierd onderzoek onderschrijft het OO&R de Verklaring van Wetenschappelijke Onafhankelijkheid van de KNAW. Het OO&R neemt slechts externe onderzoeksopdrachten aan als het onderliggende contract de benodigde waarborgen bevat voor de onafhankelijkheid van het onderzoek. In het bijzonder geldt daarbij dat de onderzoeker - en niet de opdrachtgever - het laatste woord heeft over de uitkomsten van het onderzoek en dat de vergoeding of beloning op geen enkele wijze afhankelijk is van de uitkomsten van het onderzoek.

Research datamanagement

Onderzoekers dienen de gegevens die ze verzamelen ten behoeve van hun onderzoek op weloverwogen wijze op te slaan en te onderhouden. Na afloop van een onderzoek dienen de onderzoeksdata te worden gearchiveerd en zo mogelijk beschikbaar te worden gemaakt voor hergebruik. Goed datamanagement komt ten goede aan de inzichtelijkheid, veiligheid en vertrouwelijkheid van onderzoeksdata en waarborgt daarnaast de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Ook bij juridisch onderzoek is goed datamanagement van belang, in het bijzonder indien het onderzoek een empirische component kent. Het OO&R onderschrijft het datamanagementprotocol van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dit protocol is beschikbaar op het intranet van de rechtenfaculteit.

Ethische Toetsingscommissie Rechtsgeleerdheid en Managementwetenschappen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Managementwetenschappen kennen een gemeenschappelijke ethische toetsingscommissie. Deze commissie adviseert over en toetst de onderzoeksethische dimensie van voorstellen voor onderzoeksprojecten, in het bijzonder de ethische kwesties met betrekking tot het verzamelen van en omgang met onderzoeksgegevens. OO&R-onderzoeksvoorstellen met een paragraaf over het verzamelen van onderzoeksgegevens kunnen ter advisering of toetsing worden voorgelegd aan de Ethische Toetsingscommissie.

Klachtenregeling Wetenschappelijke integriteit

In de Regeling Wetenschappelijke integriteit van de Radboud Universiteit is vastgelegd hoe klachten over een schending van de wetenschappelijke integriteit worden behandeld. Op grond van deze regeling kan eenieder die een onregelmatigheid vermoedt, daarover vertrouwelijk overleggen met een van de twee onafhankelijke universitaire vertrouwenspersonen. Desgewenst kan bovendien een klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van de universiteit, dat zich bij de behandeling van de klacht laat adviseren door de universiteitsbrede Commissie Wetenschappelijke Integriteit.