Zoek in de site...

F.F.X. Cerutti

Felix Franciscus Xaverius (Felix) Cerutti werd geboren te Breda op 17 november 1915. In 1934 deed hij eindexamen gymnasium-A aan het ‘Onze Lieve Vrouwe Lyceum’ te Breda. In 1939 rondde hij zijn rechtenstudie in Nijmegen af. Cerutti is gehuwd op 9 mei 1941 met Theodora Alida Antonia van Slobbe. Uit dit huwelijk werden 2 zoons en 2 dochters geboren. Aan zijn leven werd door een verkeersongeval een plotseling einde gemaakt op 19 november 1970.

Cerutti was hoogleraar agrarisch recht vanaf 1955. In 1958 werd deze functie uitgebreid met de leeropdracht inleiding tot de rechtswetenschap, in 1965 met de leeropdracht Nederlandse rechtsgeschiedenis en in 1969 met de leeropdracht voor sociaal economisch recht. Tevens heeft hij veel bestuurlijk werk gedaan in de universiteit, onder andere als secretaris van de Senaat. Zijn carrière ligt echter grotendeels op het gebied van de landbouworganisaties.

cerutti

Begonnen als jong jurist bij de Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) in 1940, werd hij secretaris van het in 1954 opgerichte Landbouwschap. Ook op het terrein van het landbouwkrediet was hij werkzaam, laatstelijk als plaatsvervangend president van de raad van beheer der Centrale Coöperatieve Boerenleenbank. In het kader van deze werkzaamheden schreef hij een aantal belangrijke wetenschappelijke bijdragen, met name inzake publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en agrarisch recht. Cerutti was tevens een bekwaam historicus, een vakman voor wie het gaan tot de bronnen een soort hartstocht was die hij uitleefde in frequent archiefonderzoek. Hij heeft zijn aandacht vooral gericht op de Brabantse rechtsgeschiedenis. Als student schreef hij al een studie over de wording van het Bredase stadsrecht en in aansluiting daarop begon hij met het bijeenbrengen van de “middeleeuwse rechtsbronnen der stad Breda”. In zijn latere carrière heeft Cerutti zich niet alleen toegelegd op de materiele privaatrechtsgeschiedenis, maar vooral ook op de institutionele rechtsgeschiedenis en de codificatiegeschiedenis. ZIjn syllabus voor het onderwijs is later uitgegeven door G.C.J.J. van den Bergh, getiteld 'Hoofdstukken uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis' (Nijmegen 1972).

Als telg uit een ambtenaarsfamilie en jurist die zijn gaven in dienst stelt van belangrijke maatschappelijke krachten vertegenwoordigt Cerutti in menig opzicht nog de grote traditie van de Europese juristenstand, ook in het combineren van bestuurlijk en wetenschappelijk werk. Hij was een ongelooflijk harde werker, nauwgezet en toegewijd. Hij had een wat patriarchale instelling die niet autoritair werd, omdat ze gecompenseerd werd door bescheidenheid, loyaliteit en bereidheid tot samenwerken. Bij de studenten kwam de stugge, onverzettelijke en conservatieve Cerutti wat nors en autoritair over, maar het niveau van zijn colleges was uiterst degelijk. Hij had een talent voor het ontwerpen van grote, welgeordende structuren en voor de techniek van de juridische vormgeving. De 'oude drukken' uit de bibliotheek van Cerutti zijn als collectie bewaard gebleven in de juridische bibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen en ondergebracht in een kamer die naar hem is vernoemd.

Bronnen:

  • Jan Brabers, De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923- 1982, (Nijmegen, 1994).
  • www.inghist.nl
  • Numaga jaargang XVIII no. 1 Februari 1971
  • Catalogus van de boeken van F.F.X. Cerutti: G40.nl-60