Zoek in de site...

Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV)

In de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (overlegvergadering) hebben zitting de leden van de onderdeelcommissie (van de Ondernemingsraad) en de leden van de studentenraad. In de studentenraad hebben alleen studenten zitting. In de onderdeelcommissie hebben zitting vertegenwoordigers van het facultaire personeel, dat wil zeggen leden van het wetenschappelijk personeel (hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers) en leden van het ondersteunend- en beheerspersoneel.

De overlegvergadering vergadert op voorstel van de decaan respectievelijk de voorzitter van de overlegvergadering en/of op een gemotiveerd verzoek van tenminste drie van de leden van de Facultaire Gezamenlijke Vergadering. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De agenda met bijlagen ligt ter inzage op het faculteitsbureau (2.055).