Zoek in de site...

Tineke Strik benoemd tot hoogleraar Burgerschap en migratierecht

Datum bericht: 6 mei 2020

Tineke Strik is met ingang van 1 mei 2020 benoemd tot hoogleraar Burgerschap en Migratierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zij zal gedurende één dag per week onderzoek verrichten bij het Centrum voor Migratierecht naar de externe dimensie van het Europees asiel- en migratiebeleid en naar de rechtspositie van Unieburgers en derdelanders in de Europese Unie.

Sinds het begin van deze eeuw worden de regels voor asiel- en migratierecht vastgesteld op EU-niveau. De EU-lidstaten hanteren niet alleen dezelfde toelatingsregels, maar ze trekken ook gezamenlijk op in overeenkomsten met derde landen over het tegengaan van illegale migratie, terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht en het versterken van grenscontroles. Strik verdiept zich in de mensenrechtelijke gevolgen, zoals die voor vluchtelingen die op zoek zijn naar bescherming. Binnen de Europese Unie doet ze onderzoek naar de rechtspositie van Unieburgers en derdelanders, zoals het recht op gezinshereniging en mobiliteit binnen de Unie. Daarbij betrekt ze tevens de invloed van het Unierecht op intrekking van de nationaliteit van een EU-lidstaat in het kader van terrorismebestrijding.

Tineke Strik is opgeleid en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit, waar ze sinds 2009 werkte als (hoofd)docent op het gebied van het migratierecht. Ze combineerde haar wetenschappelijke werk twaalf jaar met het lidmaatschap van de Eerste Kamer, waarvan lange tijd als voorzitter van de commissie Europese Zaken en als fractievoorzitter voor GroenLinks. Sinds juli 2019 is ze lid van het Europees Parlement, waar ze deel uitmaakt van de vakcommissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken, de commissie Buitenlandse Zaken en de subcommissie Mensenrechten. 

Tineke Strik (Alphen (GLD), 1961) studeerde Internationaal publiekrecht en Nederlands recht aan de Radoud Universiteit. Hier promoveerde ze in 2011 op onderzoek naar de naar de totstandkoming van de Gezinsherenigingsrichtlijn en Asielprocedurerichtlijn en de effecten op het nationale recht van Nederland en Duitsland. Daarnaast verrichtte ze onder andere internationaal vergelijkend onderzoek naar de implementatie van de Gezinsherenigingsrichtlijn en naar de regels en effecten van integratietesten in het kader van migratierecht. Ze was Nederlands lid van het Odysseus Network, Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe.

Strik werkte onder meer als juridisch medewerker bij het Jongeren Advies Centrum Amsterdam, consulent rechtsbescherming bij Vluchtelingenwerk Nederland, gerechtssecretaris bij de vreemdelingenkamer van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, beleidsmedewerker justitie bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en als beleidscoördinator Internationale Zaken bij het ministerie van Justitie. Ook was ze vier jaar wethouder in Wageningen (2002-2006).

Strik kreeg onder andere aandacht als lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE)  voor haar werk als rapporteur over de verantwoordelijkheid voor omgekomen migranten op de Middellandse Zee (2012) en over de mensenrechtelijke aspecten van migratiedeals (2016 en 2018). Ze was lange tijd bestuurslid van Defence for Children/ECPAT afdeling Nederland.