Zoek in de site...

Programma's

Het SteR-onderzoek wordt verricht binnen het programma ‘Grondslagen van het Publiekrecht’. Dit overkoepelende programma is geconcretiseerd in vier deelprogramma’s, die elkaar versterken en aanvullen. Voor elk van de deelprogramma’s fungeert een koppel van een hoogleraar en een UHD uit twee verschillende secties als de trekkers. Deze trekkers spelen een aanjagersrol door onderlinge samenwerking binnen en buiten het deelprogramma aan te moedigen, gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren en nieuwe thema’s op te pakken. De deelprogramma’s beogen op stabiele, langjarige en toekomstbestendige wijze richting te geven aan het SteR onderzoek. Binnen elk deelprogramma worden een of meerdere – elkaar met enige regelmaat afwisselende – concrete onderzoeksthema’s aangewezen waarop voor de middellange termijn gezamenlijk onderzoek zal worden verricht.

De vier deelprogramma’s zijn de volgende:

I. Dragende beginselen & fundamentele rechten

Dragende beginselen & fundamentele rechten is een deelprogramma van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) van de Radboud Universiteit. Binnen het onderzoeksprogramma wordt onderzoek verricht naar de grondslagen van het publiekrecht, in het bijzonder naar de betekenis van rechtsbeginselen, grondrechten en algemene begrippen van het publiekrecht. Tezamen vormen deze beginselen, rechten en begrippen de juridische kern van de rechtsstaat. Dat betekent dat het onderzoeksprogramma een veelvoud aan onderzoeksthema’s herbergt.

Elke zes jaar wordt een onderzoeksthema aangewezen waarnaar in die periode bijzondere aandacht uitgaat. Voor de periode 2021-2027 is dat het thema De weerbare rechtsstaat.

II. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht

Centraal staat de door- en wisselwerking van de internationale en Europese rechtsorde in de Nederlandse rechtsorde. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de rol en betekenis van de soevereiniteit als grondslag van de Nederlandse rechtsorde. (trekkers: prof. mr. Masha Fedorova en dr. Jasper Krommendijk )

Een groot deel van het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich op de volgende thema’s en geclusterd onder:

 • Strategic litigation
 • Rechtsstatelijke marktwerking
 • Transnationale misdrijven & internationale veiligheid
 • Doorwerking van mensenrechten

III. Conflictoplossende instituties

In het kader van het sectorplan rechtsgeleerdheid is er een nieuwe onderzoeksgroep opgestart rond het thema ‘Conflictoplossende instituties’. In die onderzoeksgroep participeren een groot aantal onderzoekers van SteR en verschillende collega’s van OO&R. De nieuwe onderzoeksgroep zal zich de komende zes jaar (2019-2025) richten op drie uitdagingen voor het rechterlijk domein van conflictoplossing:

 1. Concurrentie voor de rechter in het bijzonder door bestuurlijke conflictoplossing en buitengerechtelijke conflictoplossing in het privaatrecht.
 2. Taakinvulling door de rechter: kan zij de verwachtingen nog waarmaken?
 3. Opkomst van de digitale techniek als ‘hulp of concurrent’ van de rechter
  (trekkers: dr. Marieke Dubelaar en dr. Hansko Broeksteeg)

Een groot deel van het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich op de volgende thema’s en geclusterd onder:

 • Digitalisering
 • Taakinvulling door de rechter & plaats van de rechter in het staatsbestel

IV. Migratie & burgerschap

Dit programma ziet op de bestudering van een thematisch deel van het publiekrecht, namelijk het migratierecht, in de ruimste zin des woords. Naast het nationale, communautaire en internationale vreemdelingen- en asielrecht worden binnen het programma juridische vraagstukken bestudeerd die de veelkleurige maatschappelijke problematiek rondom het verschijnsel migratie en de positie van minderheden raken. Het programma Migratie en burgerschap wordt uitgevoerd door het ‘Centrum voor Migratierecht’, dat recent voor een tweede maal werd onderscheiden als Jean Monnet Centre of Excellence. (trekkers: prof. mr. Tesseltje de Lange en prof. mr. Paul Minderhoud)

Een groot deel van het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich op de volgende thema’s en geclusterd onder:

 • Externalisering van migratiebeleid
 • Arbeidsmigratie
 • Handelsverdragen & migratie

Organogram