Programmatrekkers en onderzoekers

Programmatrekkers

Hansko Broeksteeg (hoogleraar Staatsrecht) en Marieke Dubelaar (hoogleraar Straf- en procesrecht, in het bijzonder conflictoplossing) nemen het voortouw voor het speerpunt CoI in Nijmegen.

Onderzoekers

Marijke ter Voert, hoogleraar Empirical Legal Studies

In haar onderzoek concentreert Ter Voert zich op de rol van de rechtspraak met als aandachtspunten: de verhouding tussen rechtspraak en buitengerechtelijke vormen van geschilbeslechting; de legitimiteit en kwaliteit van de rechtspraak en het gebruik van digitale technologieën bij het oplossen van conflicten. Tevens zet zij zich in om het juridisch empirisch onderzoek meer in te bedden in het onderwijs. Dit onderwijs zal zich onder meer richten op het interpreteren en gebruiken van onderzoeksbevindingen in de praktijk en op kennis en vaardigheden om zelf empirisch onderzoek uit te voeren voor bijvoorbeeld promovendi.

Enguerrand Marique, universitair docent digital legal studies

Enguerrand Marique werkt als universitair docent bij de Radboud Universiteit. Hij studeerde rechten in België (USLB & UCLouvain), in het Verenigd Koninkrijk (Durham) en in de VS (University of California) en specialiseerde zich in transnationaal en economisch recht. Hij verdedigde zijn proefschrift, dat betrekking heeft op de handhaving van regelgeving voor digitale platforms door overheids- en private instanties, in maart 2021. Sinds November 2020 is Marique werkzaam bij de Radboud Universiteit en daarnaast blijft hij betrokken bij UCLouvain waar hij les geeft over internationaal zakelijke contracten en Europees digitaal beleid.

Sinds 2021 richt Marique zich voornamelijk op manieren om conflicten op te lossen in een digitale omgeving. Hij hanteert twee hoofdonderzoekslijnen. Ten eerst onderzoek Marique hoe conflictoplossing kan worden ondersteund door digitale tools. Ten tweede onderzoek hij hoe conflicten die ontstaan in de digitale wereld moeten worden beoordeeld door rechter en andere actoren. Marique stelt dat digitalisering niet per se het toepassen van meer traditionele regels in de weg staat, maar dat digitalisering wel noopt tot denken over traditionele concepten en tot het ontwikkelen van nieuwe benaderingen om de wereld van vandaag de dag beter te begrijpen.

Anna Pivaty, universitair docent Conflictoplossing
Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken heeft de laatste decennia een enorme vlucht genomen. Dit fenomeen wordt de ‘administrativization’ van het strafrecht genoemd. Afdoening door politie, het OM of bestuursorganen biedt niet dezelfde procedurele waarborgen als afdoeningen door een rechter. Hierdoor kan het recht op een eerlijk proces in het geding komen. Tegelijkertijd kunnen dergelijke mechanismes belangrijke voordelen hebben ten opzichte van een openbare terechtzitting ten overstaan van een rechter. Buitengerechtelijke afdoening kan bijvoorbeeld meer ruimte bieden voor informele oplossingen en het inzetten van conflictoplossende interventies. Het is bovendien niet bekend hoe deelnemers aan het strafproces de procedurele rechtsvaardigheid van buitengerechtelijke afdoeningen ervaren. Pivaty zal onderzoeken of, en in hoeverre, buitengerechtelijke afdoening van strafzaken ‘fair’ kan zijn (in objectieve of normatieve zin), en in hoeverre dat ook als zodanig wordt ervaren door individuele deelnemers, met name verdachten.

Daan Barbiers, promovendus 'Vaststelling van schadevergoeding door de rechter in collectieve actie'
Barbiers doet onderzoek naar de wijze waarop de rechter in collectieve actie onder het burgerlijk (proces)recht schadevergoeding vaststelt. Daarbij speelt een belangrijke rol in hoeverre de centrale doelstelling van de collectieve actie – een snelle en eenvoudige afwikkeling van geschillen over massaschade – relevant is voor de toepassing van het Nederlands aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Hij maakt in zijn onderzoek gebruik van (i) wetgevings-, jurisprudentie- en literatuuronderzoek en (ii) rechtsvergelijking.

Laura van den Berg, promovendus 'De veranderde legitimiteit van de rechter'
De legitimiteit van de rechterlijke macht lijkt de laatste jaren sterk onder druk te staan. Illustratief hiervoor is de kritiek op spraakmakende rechtszaken zoals de Urgenda-zaak, de stikstofuitspraak of uitspraken in de toeslagenaffaire. Hoewel de discussie over rechterlijke legitimiteit actueel is, is zij niet nieuw. Wat legitiem rechterlijk gezag is, is afhankelijk van culturele, politieke en maatschappelijke opvattingen. Doordat deze opvattingen veranderen, kent ieder tijdsgewricht zijn eigen legitimiteitsdiscussie. Wanneer we rechterlijke legitimiteit op een duurzame manier willen versterken moeten we oog hebben voor deze verschillende, veranderende perspectieven op legitimiteit en hun onderlinge samenhang. Met behulp van een cultuurhistorische analyse zal Van den Berg het complexe begrip ‘rechterlijke legitimiteit’ ontrafelen om zo tot aanbevelingen te komen die rechterlijke legitimiteit daadwerkelijk en voor lange termijn kunnen versterken.

Simone Hooijer, promovendus 'De burgermeester als conflictoplosser'
Simone Hooijer’s onderzoek gaat over de burgemeester als oplosser van conflicten tussen burgers in het private domein en de openbare ruimte. Zij zal onderzoeken wat de rol van de burgemeester is als bestuurlijke conflictoplosser en welke alternatieven het strafrecht en privaatrecht op dat terrein kennen. Vervolgens zal Hooijer onderzoeken hoe intensief de rechter het handelen van de burgemeester en het handelen in de strafrechtelijke en/of privaatrechtelijke alternatieven toetst. De vraag is tot slot in hoeverre de huidige verhoudingen van deze rol van de burgemeester met het strafrecht en privaatrecht wenselijk zijn, gelet op zijn positie in het gemeentebestuur en de bevindingen omtrent verschillen in rechterlijke toetsingsintensiteit.

Hannah Hübner, promovendus 'Under pressure. Hoe rechters omgaan met tijdsdruk in strafzaken en migratiezaken'
Rechters ervaren een hoge werkdruk, maar over de manier waarop ze daarmee omgaan, is nog weinig bekend. Dit onderzoek brengt de reacties van strafrechters en vreemdelingenrechters op hoge werkdruk in kaart, nu in deze rechtsgebieden vrijheidsbeneming mogelijk is en de bijbehorende korte wettelijke termijnen de werkdruk verder vergroten. De gebruikte strategieën worden vervolgens geanalyseerd aan de hand van de juridische, sociale en organisatorische normen die de taakinvulling van strafrechters en vreemdelingenrechters beïnvloeden. Doel van het onderzoek is om de kwaliteitszorgen van deze rechters te beoordelen en om hen handvatten te bieden om bij hoge werkdruk een verantwoorde strategie te kiezen.

Tom Vennmanns, Promovendus private dispute resolution and automatic enforcement
Vennmanns richt zijn onderzoek op de juridische implicaties van de digitalisering van onze samenleving. Vanuit een civielrechtelijk perspectief richt hij zich op de mogelijke positieve effecten van smart contracts en de blockchaintechnologie voor het consumentenrecht. In zijn proefschrift werpt hij licht op de vraag hoe procedures voor de overheidsrechter doeltreffender, goedkoper en toegankelijker kunnen worden gemaakt door het gebruik van digitale infrastructuur, zoals online dispute resolution-portalen. De nadruk ligt op meer kwetsbare groepen, zodat hij vooral geïnteresseerd is in de gevolgen voor consumenten met kleine vorderingen en mensen in ontwikkelingslanden. Dus personen die momenteel vermijden om naar de statelijke rechtbank te gaan ondanks legitieme claims. Als Duits en Nederlands jurist doet hij ook veel rechtsvergelijkend werk m.b.t. tot deze kwesties.

Jim van Mourik, Promovendus 'Alternative dispute resolution'
Jim doet onderzoek naar mediation bij faillissement. Bij faillissement is te weinig geld beschikbaar om alle schuldeisers te betalen. In zo’n situatie is er een veelheid aan betrokken belangen, die soms parallel lopen, en soms tegengesteld zijn. Dat is een bron van conflicten die een efficiënte en doelmatige afwikkeling van het faillissement in de weg kunnen staan. Jim onderzoekt of alternatieve vormen van geschilbeslechting, en mediation in het bijzonder, een oplossing kunnen zijn. Hij gaat in op de mogelijkheden van mediation tijdens faillissement, maar ook op de beperkingen ervan. Jim verricht daartoe literatuuronderzoek en houdt interviews met onder andere curatoren, mediators en rechters.

Naast de bovenstaande onderzoekers besteden de volgende SteR-onderzoekers een deel van hun tijd aan onderzoek naar conflictoplossende instituties:

Bob Assink - Docent Bestuursrecht

Hansko Broeksteeg - Hoogleraar Staatsrecht

Laura Davies - Promovendus Rechtsfilosofie

Marieke Dubelaar - Hoogleraar Strafrecht en Criminologie

Bjorn Eggen - Docent Strafrecht en Criminologie

Dagmar Gerards

Lize Glas - Universitair hoofddocent Internationaal en Europees recht

Tetty Havinga - SteR-fellow

Rob van der Hulle - SteR-fellow

Simone Hooijer - Promovenduss Staatsrecht

Hannah Hübner - Promovendus Strafrecht en Criminologie

Noud Lentjes - Promovendus Strafrecht en Criminologie

Ella Lerk - Promovendus Staatsrecht

Enguerrand Marique - Universitair docent Internationaal en Europees recht

Sophie Mommers - Docent Strafrecht en Criminologie

Elco Nab - Promovendus Strafrecht en Criminologie

Marnix Oosterhof -

Anna Pivaty - Universitair docent Strafrecht en Criminologie

Eva Rieter - Universitair docent Internationaal en Europees recht

Mariëlle Rog - Docent Bestuursrecht

Claire Seijsener - Docent Bestuursrecht

Bas van Stokkom

Marijke ter Voert - Hoogleraar Rechtssociologie en migratierecht

Edsard van der Werf - Docent Algemene rechtswetenschap

Pol van de Wiel - Promovendus Rechtsfilosofie