Zoek in de site...

Wetenschappelijke integriteit

Goede wetenschapsbeoefening is eerlijk, zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk. SteR onderschrijft deze uitgangspunten van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (pdf, 1,5 MB) volledig. Binnen SteR krijgen deze kernwaarden van verantwoord onderzoek dan ook voortdurend aandacht. Op de volgende manieren is bovendien concreet beleid vastgesteld.

Gemeenschappelijke Ethische Commissie

SteR participeert via de faculteit in de Gemeenschappelijke Ethische Commissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Faculteit der Managementwetenschappen, die bestaat uit de voorzitters van de wetenschapscommissies van beide faculteiten en een ethisch expert. Deze commissie verzekert dat het onderzoek in beide faculteiten in overeenstemming is met de toepasselijke ethische richtlijnen.

Vooral bij empirisch onderzoek is een belangrijke rol voor deze commissie weggelegd. De commissie bekijkt in ieder geval alle onderzoeksaanvragen met een ethische paragraaf. Daarbij adviseert zij over ethische kwesties m.b.t. het verzamelen van onderzoeksdata (denk aan interviews en het aanwerven van onderzoekssubjecten) en over een verantwoorde omgang met de (soms gevoelige) data die het onderzoek oplevert.

Onpartijdigheid en onafhankelijkheid

Met betrekking tot de wetenschappelijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid is vooral oplettendheid vereist  bij externe onderzoeksfinanciering en bij het vervullen van nevenfuncties door academici. Waarborging van deze onpartijdigheid en onafhankelijkheid is een taak van het faculteitsbestuur en het SteR-bestuur gezamenlijk.

Externe onderzoeksfinanciering

Ten aanzien van extern gefinancierd onderzoek onderschrijft SteR de Verklaring van Wetenschappelijke Onafhankelijkheid van de KNAW. SteR neemt slechts externe onderzoeksopdrachten aan als het onderliggende contract niet in strijd komt met de door de KNAW gestelde waarborgen voor de onafhankelijkheid van het onderzoek. Heel belangrijk daarbij is, dat de onderzoeker en niet de opdrachtgever het laatste woord heeft over de uitkomsten van het onderzoek; dat de vergoeding of beloning op geen enkele wijze afhankelijk is van de uitkomsten van het onderzoek en dat SteR bedingt dat de uitkomsten altijd gepubliceerd mogen worden, ook als deze voor de opdrachtgever minder gunstig zouden zijn.

Nevenfuncties

Het verrichten van maatschappelijk relevante juridische nevenfuncties wordt door SteR aangemoedigd: de ervaring leert dat juist die sterk kunnen bijdragen aan de kruisbestuiving tussen academie en rechtspraktijk die SteR nastreeft. Tegelijk mogen nevenfuncties de onafhankelijkheid van het onderzoek nooit hinderen. Alle leden van SteR worden opgeroepen zich voortdurend bewust te zijn van eventuele botsingen die een nevenfunctie kan opleveren. Daarom maken alle SteR-leden hun nevenfuncties ook op hun persoonspagina bekend. Daarmee sluit SteR overigens aan bij Radboud-breed beleid.

Vermoedens van schending wetenschappelijke integriteit

SteR is aangesloten bij de klachtprocedure van de Regeling wetenschappelijke integriteit Radboud Universiteit. Op grond daarvan kan een ieder die een onregelmatigheid vermoedt, daarover vertrouwelijk overleggen met een van de twee onafhankelijke universitaire vertrouwenspersonen. Desgewenst kan bovendien een klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van de universiteit, dat zich bij de behandeling van de klacht laat adviseren door de Radboud-brede Commissie Wetenschappelijke Integriteit.