Zoek in de site...

Profiel

Het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) verricht fundamenteel publiekrechtelijk onderzoek waarvan de resultaten aan de maatschappij ten goede komen. SteR verenigt een keur aan Nijmeegse wetenschappers die samen over een brede publiekrechtelijke, metajuridische en empirische onderzoeksexpertise beschikken. Kruisbestuiving met rechtspraktijk en onderwijs is cruciaal om het onderzoek van SteR tot volle bloei te laten komen en de maatschappij daarvan de vruchten te laten plukken. Leden van SteR zoeken daarom bewust de dialoog met de wetgever en de rechtspraktijk. Bovendien verbindt het centrum zijn onderzoekstaak nadrukkelijk aan de maatschappelijke opdracht om een nieuwe generatie juristen op te leiden. Veel SteR-onderzoekers zijn bovendien betrokken bij het aan de faculteit gelieerde Centrum voor Postacademisch juridisch Onderwijs (CPO).


Opbouw

SteR is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Naast het SteR kent de faculteit het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). In SteR participeren de zeven publiekrechtelijke en metajuridische vaksecties van de Nijmeegse faculteit, te weten: Algemene rechtswetenschap, Bestuursrecht, Internationaal en Europees recht, Rechtsfilosofie, Rechtssociologie & Migratierecht, Staatsrecht en Strafrecht & Criminologie. Elke sectie is belast met zowel onderwijs als onderzoek. Bij de uitvoering van hun onderzoekstaak sluiten al deze secties aan bij het programma Grondslagen van het publiekrecht van SteR.

Missie

SteR verricht hoogwaardig rechtswetenschappelijk onderzoek met een grote maatschappelijke waarde. Meer specifiek betekent dit dat SteR:
  • reflecteert op de dragende beginselen en grondslagen van het publiekrecht;
  • bijdraagt aan de conceptualisering en theorievorming op publiekrechtelijk terrein met het oog op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
  • streeft naar toepassing van wetenschappelijke inzichten in de internationale en nationale rechtspraktijk, beleid en wetgeving;
  • investeert in de opleiding en begeleiding van studenten, promovendi en jonge talentvolle onderzoekers werkzaam binnen SteR om een nieuwe generatie praktijkjuristen én rechtswetenschappers tot volle wasdom te laten komen;
  • bij zijn onderzoek tot de nationale top wil behoren en op geselecteerde terreinen tot de Europese top. Deze geselecteerde terreinen zijn migratierecht, institutioneel EU-recht, mensenrechten, mededingingsrecht, rechtsfilosofie en criminologie.

Visie en methode

Het SteR-onderzoek kenmerkt zich door:
  • duurzame aandacht voor het positieve recht en voor de betekenis en ontwikkeling van de rechtsdogmatiek die dat positieve recht structureert;
  • aandacht voor rechtsvergelijkend onderzoek dat het begrip van de ontwikkelingen in het positieve recht verdiept;
  • een eigen plaats voor metajuridisch en empirisch onderzoek, dat tevens het rechtsdogmatische onderzoek ondersteunt, versterkt en de ‘vertaling’ van de onderzoeksresultaten naar de praktijk verbetert;
  • balans tussen nationaal en internationaal onderzoek, waarbij steeds dat ‘publicatieforum’ wordt gekozen waar de onderzoeker wetenschappelijk én maatschappelijk de grootste impact genereert.

Eén onderzoeksprogramma met vier deelprogramma’s

Al het SteR-onderzoek is ondergebracht in het programma Grondslagen van het Publiekrecht. Dat programma is opgebouwd uit vier deelprogramma’s die elkaar onderling voeden en versterken. Sinds 1 september 2019 gaat het om de volgende vier deelprogramma’s:
I. Dragende beginselen & fundamentele rechten
II. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht
III. Conflictoplossende instituties
IV. Migratie & burgerschap