Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Essayverplichting

Informatie voor voltijdstudenten

Voor ieder vak afzonderlijk is op Brightspace bij het betreffende vak een vakspecifieke toelichting op het schrijven van het essay, alsmede op de wijze waarop de feedback wordt gegeven.

> Vakken waarvoor een essayverplichting geldt.
> Algemene aandachtspunten bij het schrijven van een juridische essay.
> Basisbeoordeling essays

De essayverplichting maakt een wezenlijk onderdeel uit van de bachelorfase. Zij bevordert actief studiegedrag, draagt bij aan de ontwikkeling van academische vaardigheden en laat studenten kennismaken met andere bronnen dan de verplichte literatuur en jurisprudentie. De essays kennen een oplopende moeilijkheidsgraad:

Waar in het B1 jaar de te gebruiken literatuur vaak nog wordt voorgeschreven, is de kwaliteit van het zelfstandig literatuur- en (waar relevant) jurisprudentieonderzoek onderdeel van de beoordeling in het B2 jaar. In het B1 jaar worden onvolkomenheden zoals een slechte spelling en/of grammatica, onjuiste verwijzingen c.q. bronvermeldingen en onvoldoende gebruik van voetnoten in de beoordeling en het cijfer verdisconteerd. In het B2 en B3 jaar leiden dergelijke onvolkomenheden onherroepelijk tot een onvoldoende beoordeling, met als gevolg dat het essay moet worden overgedaan.

Het essay wordt beoordeeld met een heel of half cijfer. De student is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de essays. De faculteit archiveert de opdracht en het cijfer.

Vakken waarvoor een essayverplichting geldt:

Rechtsgeleerdheid B2 en B3:

 • Bestuurs(proces)recht I of Bestuurs(proces)recht II
 • Straf(proces)recht I of Straf(proces)recht II
 • Rechtsfilosofie of Rechtssociologie of Criminologie
 • Nederlands en vergelijkend staatsrecht

European Law School B2 en B3:

 • Substantive Law of the EU
 • Bestuurs(proces)recht I of Bestuurs(proces)recht II
 • Straf(proces)recht I of Straf(proces)recht II
 • Nederlands  en vergelijkend staatsrecht

Notarieel recht B2 en B3:

 • Rechtsfilosofie of Rechtssociologie of Criminologie
 • Burgerlijk recht I of II
 • Notarieel Ondernemingsrecht
 • Inleiding Belastingrecht

Basisbeoordeling essays

I Inhoudelijk

 • Is er een goede titel aan het essay gegeven?
 • Worden de relevante onderwerpen/leerstukken goed uitgewerkt?
 • Worden er voldoende argumenten aangevoerd ter onderbouwing van gemaakte keuzes?
 • Komt een eigen inbreng tot uiting?
 • Vormen de conclusies een logische gevolgtrekking uit het gevoerde betoog?

II Structuur

 • Is de opbouw van het werkstuk goed/logisch?
 • Bevat het essay in de inleiding een goede en duidelijke probleemstelling/vraagstelling/doelstelling?
 • Wordt de probleemstelling/vraagstelling/doelstelling goed uitgewerkt?

III Methoden en technieken van bronnenonderzoek en -verantwoording

 • Is verantwoord en voldoende gebruik gemaakt van bronnen?
 • Zijn gebruikte en geraadpleegde bronnen correct aangehaald door middel van een goed notenapparaat en een goed opgestelde literatuurlijst conform de Leidraad voor juridische auteurs?
 • Wordt op juiste wijze geciteerd en geparafraseerd?
 • Wordt duidelijk aangegeven waar een opvatting uit de literatuur of jurisprudentie wordt weergegeven en waar een eigen mening?

IV Taalgebruik, grammatica, uiterlijk en vorm

 • Is er sprake van correct, helder en indien relevant voldoende juridisch taalgebruik?
 • Is de zinsbouw in orde?
 • Is de spelling en grammatica correct?
 • Voldoet het uiterlijk, de vorm en de omvang aan de gestelde eisen?