Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Facultair beleid weblectures

Facultair beleid weblectures en livestreams 2023-2024
Conform de onderwijsvisie van de rechtenfaculteit is fysiek studeren op de campus het uitgangspunt. Er zijn geen livestreams van de hoorcolleges meer beschikbaar. Het onderwijs van een aantal vakken wordt opgenomen als weblecture en hiervoor geldt het volgende:

Bachelorstudenten (Voltijdse bachelor-, premasterstudenten)
Alle hoorcolleges in de bachelorfase worden opgenomen. Werkgroeponderwijs in de bachelorfase wordt niet opgenomen met uitzondering van deeltijdwerkgroepen. Voor praktijkonderwijs (zoals Rota’s) worden in beginsel geen digitale alternatieven aangeboden. Voor de reguliere bachelorstudenten worden de opnames van de bachelorhoorcolleges één week voorafgaand aan het (her)tentamen beschikbaar gesteld.

Masterstudenten
Voor mastercolleges geldt dat de vaksecties zelf bepalen of en zo ja welke colleges worden opgenomen. Livestreams worden ook voor de mastervakken niet aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met de faciliteiten voor de deeltijdstudenten en voor studenten met een functiebeperking, waarbij dit opgenomen is in de begeleidingsovereenkomst. De vaksecties bepalen zelf op welke wijze de opname ter beschikking worden gesteld aan de reguliere studenten. De vaksecties zullen dit zelf communiceren via Brightspace.

Bijzondere doelgroepen

Voor de bijzondere doelgroepen worden de opnames van de hoorcolleges (in de bachelor en in de master zo die er zijn), steeds zo spoedig mogelijk na afloop van het hoorcollege, het resterende deel van het collegejaar beschikbaar gesteld. Toegang tot de weblectures geschiedt altijd in overleg met de studieadviseur en is uitsluitend mogelijk als een student niet te veel vakken volgt. Tot bijzondere doelgroepen behoren:

 • Deeltijdstudenten, zowel verkorte deeltijd Rechtsgeleerdheid als Notarieel recht (bachelor en master), deeltijd pre-master na HBO-Rechten, deeltijd pre-master (samengesteld door examencommissie) en post-initiële master Fiscaal recht.
 • Contractcursisten
 • Studenten met status flexibel studeren (zie https://www.ru.nl/studenten/services/begeleiding-en-advies/flexibel-studeren)
 • Studenten met een functiebeperking voor wie in de begeleidingsovereenkomst is opgenomen dat zij toegang mogen krijgen tot de weblectures.
 • Recidivisten in de bachelorfase kunnen bij aantoonbare overlap én niet te veel vakken ook toegang krijgen tot weblectures.
 • Studenten die lid zijn van de Opleidingscommissie en/of de Facultaire Studentenraad die vanwege vergaderingen van de Opleidingscommissie en/of de FGV het betreffende hoorcollege niet fysiek kunnen volgen.
 • Studenten van de door de faculteit aangeboden combinatiestudies (Recht & Management, Recht & Economie en Economie & Recht) en aantoonbare roosteroverlap hebben.
 • Studenten die twee volledige studies volgen, waarvan maar één juridisch is (binnen de RU of elders) en aantoonbare roosteroverlap hebben. 
  Let op! Studenten die meer dan één volledige juridische opleiding volgen, komen niet in aanmerking voor weblectures.
 • Studenten die deelnemen aan één van de facultaire talentprogramma’s en daardoor colleges uit het reguliere rooster missen vanwege overlappende activiteiten, krijgen gedurende 7 dagen toegang tot de weblectures van de gemiste onderwijsmomenten.

Uitzonderingen
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen de studieadviseurs - hiertoe gemandateerd door het faculteitsbestuur - besluiten om opnames ook aan andere studenten ter beschikking te stellen. Naast de omstandigheden betrekken zij hierbij ook de studievoortgang. Dit zijn geen uitzonderlijke gevallen:

 • Kortdurende afwezigheid (bijv. ziekte of een uitvaart);
 • vakantie;
 • stage;
 • (juridische) bijbaan;
 • reistijd;
 • roosteroverlap bij het tegen het advies van de studieadviseurs in volgen van een bovengemiddeld aantal vakken.