Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Vrijstellingen

Studenten die over een relevante vooropleiding beschikken, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor vrijstellingen. Daarbij is het van belang eerst na te gaan of er op grond van de vooropleiding bepaalde standaardvrijstellingen worden toegekend. De studieadviseur kan u hierover informeren tijdens de telefonische spreekuren.

  • Studenten die willen overstappen met een behaalde bachelor van een zusterfaculteit dienen een verzoek aan de examencommissie van rechten te richten (examencommissie@jur.ru.nl). Bijgevoegd dient te zijn een kopie van bachelordiploma en cijferlijst en een zogenaamde 'bachelorverklaring ten behoeve van het civiele effect' van de eigen universiteit. Deze verklaring bevat bij voorkeur de vermelding of is voldaan aan de eisen van het convenant Civiel Effect dat per 22 maart 2016 is ondertekend. Tevens dient aangegeven te worden bij de master Nederlands recht welke masterspecialisatie de student aan de RU wil gaan volgen. De examencommissie beoordeelt vervolgens of er eventuele deficiënties weggewerkt moeten worden, alvorens tot inschrijving kan worden overgegaan.
  • Studenten die willen overstappen met een behaalde propedeuse (lees: voldaan aan de eerste 60 EC van het examenprogramma van de bachelor) van een zusterfaculteit dienen een verzoek aan de examencommissie van rechten te richten (examencommissie@jur.ru.nl). Bijgevoegd dient te zijn een kopie van propedeusegetuigschrift (indien dit wordt uitgereikt) en cijferlijst. De examencommissie beoordeelt vervolgens of er eventuele deficiënties weggewerkt moeten worden, alvorens tot inschrijving kan worden overgegaan.

Individuele vrijstellingen

Het is tevens mogelijk een individuele vrijstelling voor een of meerdere specifieke vakken aan te vragen. Studenten kunnen zelf aan de hand van de vakinformatie bepalen welke vakken uit hun vooropleiding qua literatuur en studiepunten overeenkomen met Nijmeegse vakken en daarvoor een vrijstellingsverzoek indienen. U schrijft vervolgens een (motivatie)brief waarin u een overzicht geeft van de Nijmeegse vakken waarvoor u een vrijstellingsverzoek wilt indienen. In deze brief moet u duidelijk vermelden op grond van welk(e) vak(ken) in uw vooropleiding u een specifiek verzoek doet. Tevens moet u per aan te vragen vrijstelling (vak) een afzonderlijk verzoek indienen via aanvraagformulier vrijstellingen (doc, 31 kB). Per afzonderlijk verzoek dient ook een kopie van uw bul of gewaarmerkte cijferlijst te worden bijgevoegd en relevante informatie (literatuurlijst) over het vak / de vakken op basis waarvan u de vrijstelling aanvraagt. Vrijstellingen kunnen, in beginsel, uitsluitend voorafgaand aan het collegejaar of de start van het semester worden aangevraagd.

Toegekende vrijstellingen in het B1-jaar tellen mee voor de BSA-norm. Dat wil zeggen dat als een student een vrijstelling heeft verkregen voor een vak van bijvoorbeeld 5 EC, deze EC’s meetellen om aan de norm voor het BSA te voldoen.

Let op: Om voor een vrijstelling voor B1-vakken in aanmerking te komen, dienen onderdelen behaald te zijn die niet alleen in inhoud maar ook in studiebelasting overeenkomen. Dit betekent dat behaalde onderdelen minimaal hetzelfde aantal EC moeten hebben als de vakken waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt niet voor verzoeken voor een gedeeltelijke vrijstelling voor vakken ná de B1.

Twee masteropleidingen en/of masterspecialisaties

Sta jij per collegejaar 2023-2024 of later ingeschreven voor twee masteropleidingen en/of masterspecialisaties? Dan is het OER artikel 39 lid 9 bij jou van toepassing. Wanneer er in beide examenprogramma’s hetzelfde vak is opgenomen, kan deze maar éénmaal worden opgenomen in een examenprogramma en levert geen vrijstelling kan op voor het andere examenprogramma. Dat betekent dat je voor andere vakken moet kiezen.

Vrijstellingen na wisseling van opleiding

Ga je wisselen van opleiding? Dan geldt het volgende t.a.v. vrijstellingen (pdf, 65 kB).

LET OP:

  • Studenten die op basis van een hbo-p zijn toegelaten tot de Bachelor Rechtsgeleerdheid, European Law of Notarieel recht kunnen, voor op het hbo-niveau behaalde vakken, geen vrijstellingsverzoeken indienen voor een bachelorvak op wo-niveau;
  • Vrijstellingsverzoeken dienen in beginsel voorafgaand aan een collegejaar te worden ingediend;
  • Eenmaal toegekende vrijstellingen kunnen niet worden ingetrokken. Bedenk daarom van te voren goed of u voor een vak een vrijstelling wilt aanvragen.

U kunt uw brief, het aanvraagformulier en de bijbehorende stukken per e-mail sturen naar Bureau Onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: vrijstelling@jur.ru.nl.

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over de eventuele toegekende vrijstelling(en). Houdt u er rekening mee dat het tijdens vakantieperioden langer kan duren voordat u bericht ontvangt.

Niet voldoende gedocumenteerde of onvolledig ingevulde vrijstellingsverzoeken worden niet in behandeling genomen.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij STIP Rechten.