Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Instructies voor het '2-vragensetstentamen' voor bachelorstudenten

Datum bericht: 17 april 2020

Via dit bericht willen we je op de hoogte stellen van de online tentaminering voor bachelorstudenten en lichten we de opzet van deze tentamenvorm toe. De opzet van deze tentamens is gebaseerd op het format van ‘2-vragen sets’. Het 2-vragensetstentamen is het alternatief voor alle tentamens in de Bachelor die normaal gesproken op de campus zouden plaatsvinden. Omdat deze tentamens vanwege de Coronacrisis online zullen worden georganiseerd, is de opzet ervan anders dan je gewend bent. Het is erg belangrijk om dit bericht zorgvuldig door te lezen zodat je goed voorbereid bent wanneer het tentamen begint.

Regels rondom tentaminering

Het uitgangpunt van het 2-vragensetstentamen is als volgt. Het tentamen is voor jou en voor de faculteit het meetpunt waaruit blijkt of je de stof voldoende beheerst om een vak af te sluiten en door te gaan met de volgende onderdelen van jouw studie. Dit is in jouw én ons belang. Wij gaan daarom bij dit tentamen uit van het vertrouwen dat je het tentamen maakt op basis van jouw eigen voorbereidingen, zonder gebruik van andere hulpbronnen dan uitdrukkelijk toegestaan. Wij gaan er ook vanuit dat je het tentamen zelfstandig maakt. Wanneer je dit niet doet, maak je je schuldig aan fraude. Tijdens het tentamen is dan ook het gebruik van mobiele telefoons en communicatie met anderen niet toegestaan. Verder is het tentamen zo ingericht dat gebruik van hulpbronnen te veel tijd zal gaan kosten. Daarnaast is het voor ons op diverse wijzen mogelijk om te controleren of er wordt samengewerkt bij het beantwoorden van de vragen. Juist vanwege de Coronacrisis en de bijzondere situatie is de sanctie bij geconstateerde fraude veel zwaarder dan gebruikelijk, namelijk uitsluiting van de eerst tweevolgende tentamenkansen. Immers, er wordt dan misbruik gemaakt van de Coronacrisis.

Opzet tentamen

Het tentamen wordt online afgenomen en daarom moet je beschikken over een laptop/desktop met internettoegang met een webcam en microfoon (met het oog op de helpdeskfunctie). Jij bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van de laptop/desktop. Het 2-vragensets tentamen bestaat in ieder geval uit een deel, waarin steeds twee vragen moeten worden beantwoord. In sommige gevallen is daaraan een deel met een (iets) omvangrijkere (essay-)vraag toegevoegd (de betrokken docenten beslissen of dit tweede deel ook onderdeel uitmaakt van het tentamen). Voor het gehele tentamen heb je 1,5 of 2 uur de tijd, afhankelijk van het specifieke tentamen. Studenten met extra voorzieningen krijgen 25% extra tijd. Indien je een voorziening hebt die volgens jou niet binnen deze opzet van het online tentamen valt, kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

Het 2-vragensets tentamen is veel korter dan een regulier tentamen. Sommige vragen toetsen of je begrijpt hoe rechtsregels, jurisprudentie en doctrines moeten worden toegepast. Andere vragen zijn gebaseerd op inzicht: kun je bepaalde vraagstukken en casusposities oplossen?

Het 2-vragensetssysteem

Het eerste deel van het tentamen (dat altijd voorkomt in het 2-vragensetstentamen) bestaat uit een serie vragen. Daarin verschijnen telkens twee vragen, dus in een set, tegelijkertijd in beeld. Wanneer je beide vragen hebt beantwoord, kan je doorklikken naar de volgende twee vragen. Het is niet mogelijk om daarna nog terug te keren naar de eerder ingevulde vragen! Dit is een mechanisme dat moet voorkomen dat er gefraudeerd wordt met de antwoorden. Dit betekent dat, anders dan je gewend bent, het niet mogelijk is om antwoorden van een eerder ingevulde set vragen later nog te wijzigen of aan te vullen.

Het 2-vragensetstentamen kan nog een tweede deel hebben dat bestaat uit één laatste omvangrijke vraag. De gedachte achter deze opzet is als volgt: hoe beter je in de stof zit, hoe sneller het eerste gedeelte van het tentamen voor jou te maken is. Daarmee houd je meer tijd over voor de laatste vraag waar relatief veel denkwerk voor nodig is. Anders gezegd, diegenen die tijdens het tentamen vragen gaan opzoeken zullen waarschijnlijk te veel tijd verliezen om het tweede deel van het tentamen ook volledig af te ronden. Dit heeft ook invloed op jouw eindcijfer.

Het uitgangspunt van deze alternatieve vorm van tentaminering is als volgt: als je de stof beheerst, zou het maken van het 2-vragensets tentamen goed binnen de tijd moeten lukken. Als je daarentegen het boek of andere bronnen gaat gebruiken verlies je waarschijnlijk te veel tijd. Er zijn bovendien maatregelen genomen die er toe zullen leiden dat overleggen, en dus frauderen, tijdens het tentamen zeer tijdrovend zal worden. Mocht er onverhoopt technische problemen optreden, wordt aangegeven hoe je contact kunt opnemen met een helpdesk.

Tekenen digitale verklaring

Tenslotte zal voor ieder tentamen een verklaring digitaal worden getekend. Deze verklaring ziet er als volgt uit:

Verklaring fraude en plagiaat tentamens Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Door dit tentamen te maken en in te leveren verklaar ik dit tentamen zelf, op basis van mijn eigen werk en argumentatie, te hebben gemaakt. Ik verklaar bovendien dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan plagiaat.

Door me aan deze richtlijnen te houden, houd ik me aan de voorschriften betreffende wetenschappelijke integriteit die voor studenten in het wetenschappelijk onderwijs gelden. Ik ben me ervan bewust dat ik fraude pleeg wanneer ik in strijd met deze richtlijnen handel bij het maken van dit tentamen.

Op alle tentamens die worden afgenomen op afstand geldt onverkort de Regeling Fraude van de Radboud Universiteit zoals opgenomen in de Onderwijs en Examenregeling:

https://www.ru.nl/rechten/studenten/faculteitsbrede-informatie/bama/regels-richtlijnen/onderwijs-examenregelingen-oer/

Alle tentamens zullen na inleveren op plagiaat en samenwerken worden gecontroleerd. Indien de antwoorden van ingeleverde tentamens hierop wijzen, zal de examencommissie een onderzoek instellen naar mogelijk plagiaat.

Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, <datum tentamen>