Algemene regels ten behoeve van Kennisbescherming en Kennisexploitatie

Vastgesteld door de Raad van Bestuur met instemming van de Ondernemingsraad, vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van het Lokaal Overleg

Het is belangrijk dat kennis wat voorkomt uit wetenschappelijk onderzoek goed bewaard wordt. Hiervoor zijn algemene regels ten behoeve van Kennisbescherming en Kennisexploitatie opgesteld. Versie september 2007. 

Zowel de Radboud Universiteit Nijmegen als het Radboudumc hechten grote waarde aan de kennisoverdracht naar de maatschappij. Dit kan door het in economische of maatschappelijke waarde omzetten van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, ook wel kennisvalorisatie genaamd. Om op een optimale wijze de waardevermeerdering tot stand te laten komen moet duidelijk zijn hoe de beide instellingen omgaan met de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.

Ter verwezenlijking van het hiervoor genoemde streven stelt het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud deze Algemene Regels vast. Deze Algemene Regels vormen een kaderregeling die nader wordt uitgewerkt in gedetailleerde regelingen van verschillende onderwerpen c.q. deelgebieden. Deze deelregelingen kunnen onder andere betrekking hebben op een meldingsprocedure bij een vinding, de verdeling van inkomsten uit octrooien of op nevenactiviteiten van werknemers, met name het starten van nieuwe bedrijvigheid op basis van bij de Radboud Universiteit Nijmegen en/of het UMC St Radboud opgedane kennis. De deelregelingen maken na vaststelling integraal onderdeel uit van deze Algemene Regels. Vaststelling van een deelregeling die zowel betrekking heeft op de Radboud Universiteit Nijmegen als op UMC St Radboud vindt plaats door het College van Bestuur en de Raad van Bestuur. Vaststelling van een deelregeling die alleen betrekking heeft op de Radboud Universiteit Nijmegen vindt plaats door het College van Bestuur, vaststelling van een deelregeling die alleen betrekking heeft op UMC St Radboud vindt plaats door de Raad van Bestuur.

Onderwerp van deze Algemene regels en van de hierop gebaseerde deelregelingen zijn al die resultaten van werkzaamheid die worden gerekend tot het object van de rechten van intellectuele eigendom, te weten octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht, merkenrecht, databankenrecht, handelsnaamrecht, topografieënrecht en zaaizaad- en plantgoedrecht, alsmede al de resultaten van werkzaamheid die leiden tot overige know-how bescherming, e.e.a. met uitzondering van de resultaten van werkzaamheid die vallen onder het auteursrecht.

Uitgangspunt is dat de intellectuele eigendom van hiervoor genoemde resultaten van werkzaamheid verricht door werknemers toekomt aan de Radboud Universiteit Nijmegen cq het UMC St Radboud. Dit is o.a. gebaseerd op de wettelijke bepalingen over de rechten van de werkgever van uitvinders, auteurs, investeerders in de ontwikkeling van databanken e.d. en op grond van wat de CAO Nederlandse Universiteiten en de CAO Universitair medische centra hierover bepalen. Tevens is uitgangspunt dat met de andere onderzoekers, o.a. stagiaires, studenten en gastonderzoekers, zoveel en zover mogelijk zal worden overeengekomen dat de intellectuele eigendom op hiervoor genoemde resultaten van werkzaamheid toekomt aan de Radboud Universiteit Nijmegen cq het UMC St Radboud.

  1. Deze Algemene regels gelden voor werknemers van de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St Radboud. Daarnaast gelden de Algemene regels voor andere onderzoekers bij de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St Radboud, zoals stagiaires, studenten en gastonderzoekers, indien en voorzover dit met de betreffende persoon is overeengekomen. Onder werknemers als hier bedoeld worden verstaan degenen waarop de CAO Nederlandse Universiteiten cq de CAO Universitair medische centra van toepassing is.
  2. De Radboud Universiteit Nijmegen cq het UMC St Radboud is eigenaar van de kennis die door werknemers en – voor zover overeengekomen – door andere onderzoekers (o.a. stagiaires, studenten en gastonderzoekers) van Radboud Universiteit Nijmegen cq UMC St Radboud in het kader van hun werkzaamheden of studie wordt gegenereerd, ongeacht de locatie waar, het tijdstip waarop, of de financieringsstructuur waarbinnen het aan die kennis of uitvindingen ten grondslag liggende onderzoek wordt uitgevoerd.
  3. De Radboud Universiteit Nijmegen cq UMC St Radboud is als eigenaar van de kennis bij uitsluiting bevoegd om als contractspartij met derden (subsidiegevers, sponsors, industriële researchpartners of opdrachtgevers) afspraken te maken over het gebruik en vervreemding van de kennis. De inhoud van dergelijke overeenkomsten wordt aan de betrokken werknemer cq andere onderzoeker meegedeeld, voor zover mogelijk voorafgaand aan het sluiten van die overeenkomst.
  4. De Radboud Universiteit Nijmegen cq UMC St Radboud is als eigenaar van de kennis bij uitsluiting bevoegd tot het indienen van aanvragen, verrichten van depots en alle andere formaliteiten die tot doel hebben het vestigen van een recht van intellectueel eigendom op, of ten behoeve van de exploitatie van de resultaten uit werkzaamheden van werknemers en andere onderzoekers.
  5. De Radboud Universiteit Nijmegen cq het UMC St Radboud is als eigenaar van de kennis rechthebbende op de octrooien die worden aangevraagd en die de kennis of uitvindingen van werknemers of andere onderzoekers (mede) tot onderwerp hebben. In die gevallen waarbij een externe partij mede aanvrager en rechthebbende is van het octrooi ontstaat er een gezamenlijk octrooirecht met de betreffende externe partij.
  6. Degene die op grond van de feiten moet worden beschouwd als (mede)uitvinder, heeft recht op vermelding als uitvinder en aanspraak op een billijke vergoeding. Het College van Bestuur cq de Raad van Bestuur stelt nadere regels vast ter bepaling van de hoogte van de vergoeding waarop werknemers en andere onderzoekers aanspraak kunnen maken als gevolg van de exploitatie van door hen gegenereerde resultaten. (Deelregeling verdeling inkomsten uit octrooien)
  7. Het College van Bestuur cq de Raad van Bestuur kan besluiten, al dan niet op verzoek van betrokken werknemer(s) of andere onderzoeker(s), om af te wijken of afstand te doen van de rechten en plichten zoals vastgelegd in deze Algemene Regels. Dit besluit zal schriftelijk aan de betrokkene(n) worden meegedeeld.
  8. Op deze Algemene Regels en de hierop gebaseerde deelregelingen is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen tussen een werknemer of een andere onderzoeker en de Radboud Universiteit Nijmegen cq UMC St Radboud over de uitleg of toepassing van de Algemene Regels en/of van de hierop gebaseerde deelregelingen zullen door partijen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Indien een oplossing in onderling overleg niet mogelijk blijkt, hebben partijen de bevoegdheid om het geschil aan mediation te onderwerpen. De mediation geschiedt overeenkomstig het reglement van het Nederlandse Mediation Instituut. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft een werknemer en een andere onderzoeker de bevoegdheid om zich rechtstreeks tot de gewone rechter te wenden. In plaats daarvan kan een werknemer die door een besluit of een handeling van de werkgever of door een weigering daartoe rechtstreeks in zijn belang is getroffen daartegen ook in beroep komen bij de Commissie van Beroep. Op dit beroep is het Reglement Rechtmatigheidsberoep zoals bedoeld in artikel 14 van de statuten van de Stichting Katholieke Universiteit van toepassing. Het beroep kan niet worden ingesteld dan nadat de werknemer een voorziening betreffende het bestreden besluit heeft gevraagd. De werknemer aangesteld bij de Radboud Universiteit Nijmegen vraagt een voorziening aan het College van Bestuur, de werknemer aangesteld bij UMC St Radboud vraagt een voorziening aan de Raad van Bestuur.
  9. Deze Algemene Regels ten behoeve van Kennisbescherming en Kennisexploitatie zijn van toepassing voor Radboud Universiteit Nijmegen na vaststelling door het College van Bestuur en voor het UMC St Radboud na vaststelling door de Raad van Bestuur.

Noot: de resultaten van werkzaamheid die vallen onder het auteursrecht zijn vooralsnog buiten deze Algemene regels gehouden en daarbij zullen van geval tot geval aan de hand van de wet en CAO beslissingen worden genomen.